Regulamin sklepu internetowego

ICF Polska

 • 1. Postanowienia wstępne
 1. Serwis internetowy ICF Polska, dostępny pod adresem internetowym https://icf.org.pl/, prowadzony jest przez Polskie Stowarzyszenie Trenerów Rozwoju Osobistego z siedzibą w Warszawie, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Warszawie pod nr KRS: 0000244482, NIP: 5222811629, REGON: 140329208, zwany dalej Sprzedawcą.
 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej w serwisie internetowym ICF Polska.

Definicje

 1. Użytkownik – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Serwisu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – Polskie Stowarzyszenie Trenerów Rozwoju Osobistego z siedzibą w Warszawie, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Warszawie pod nr KRS: 0000244482, NIP: 5222811629, REGON: 140329208
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Serwisu.
 4. Serwis – strona internetowa prowadzona przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://icf.org.pl/.
 5. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Serwisu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 6. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu.
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 8. Konto – konto klienta w Serwisie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Serwisie.
 9. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 10. Produkt – dostępna w Serwisie usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 11. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu internetowego.
 • 3. Wymagania techniczne

Do korzystania Serwisu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies.
 • 4. Informacje ogólne
 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Serwisu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Serwisu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Serwisu możliwe jest po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 5 Regulaminu.
 3. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto.
 • 5. Zakładanie Konta w Serwisie
 1. Aby założyć Konto w Serwisie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie danych takich jak nazwa użytkownika, adres e-mail, hasła oraz akceptacja regulaminu i zgody na przetwarzanie danych.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych podczas rejestracji.
 • 6. Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. Zalogować się do Serwisu,
 2. Wybrać pozycję będącą przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę”,
 3. Zakupiony Produkt zostanie udostępniony Kupującemu poprzez Konto utworzone podczas rejestracji. Produkt należy pobrać poprzez użycie udostępnionego linku.
 4. W przypadku zakupienia więcej niż jednego Produktu, dostęp do nich zostanie przekazany Użytkowania drogą e-mail w postaci Linków.
 • 7. Oferowane metody dostawy oraz płatności
 1. Po kliknięciu „Zamawiam i płacę”, Kupujący zostanie przekierowany na stronę Operatora Płatności w celem dokonania zapłaty.
 2. Klient może skorzystać z płatności kartą płatniczą.
 • 8. Wykonanie umowy sprzedaży
 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Serwisie. W efekcie rejestracji Użytkownika w Serwisie, wyboru Produktu i opłacenia dostępu do niego dochodzi do zawarcia Umowy pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 • 9. Prawo odstąpienia od umowy
 1. Klient, będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt.3. Bieg terminu do odstąpienia rozpoczyna się z chwilą Zawarcia umowy.
 2. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. ustaw Poz 827 z zm.) Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 3. Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania wykonania usługi przed upływem ustawowego terminu odstąpienia od umowy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
 4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi koszt zamówionych usług z wyjątkiem tych, które zostały już wykonane.
 5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Niezależnie od prawa konsumenta do odstąpienia od umowy sprzedaży, Sprzedawca umożliwia rozwiązanie umowy Sprzedaży z zachowaniem prawa do zwrotu kosztów usługi, w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie nie krótszym niż 14 dni robocze przed datą rozpoczęcia realizacji Usługi.
 7. Klient o woli rozwiązania umowy sprzedaży jest zobowiązany zawiadomić mailowo na adres: info@inf.org.pl .
 • 10. Reklamacje
 1. Sprzedawane przez Sklep Produkty mają charakter Usługi Zlecenia i jako takie nie podlegają prawu rękojmi określone w Kodeksie Cywilnym.
 2. Usługodawca zobowiązuje się wykonać usługę w sposób staranny i zgodnie z zamieszczonym opisem Produktu.
 3. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji co do zakresu i terminu oraz miejsca wykonania Usługi, jeśli było ono niezgodne z opisem zakupionego Produktu.
 4. Reklamację może zostać złożona w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@icf.org.pl
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 6. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca powiadomi osobę składającą reklamację listem wysłanym pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
 7. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny z tytułu Umowy Sprzedaży.
 8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem.
 • 11. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 • 12. Dane osobowe w Serwisie
 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Serwisu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Serwisu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyraził na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 • 14. Postanowienia końcowe
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.