Polityka prywatności

I ZAKRES OBOWIĄZYWANIA

1. Stowarzyszenie ICF Polska – Polskie Stowarzyszenie Trenerów Rozwoju Osobistego z siedzibą w Warszawie 02 – 437 przy ul. Dźwigowej 6 (dalej zwane: „ICF Polska”), będące operatorem strony internetowej, dostępnej pod adresem www.icf.org.pl jest administratorem w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane „RODO”), w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników tejże strony internetowej.

Oznacza to, że ICF Polska ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych Użytkowników we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność.
W przypadku pytań lub wątpliwości, co do tego, w jaki sposób są chronione Twoje dane osobowe przez ICF Polska, skontaktuj się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e – mail info@icf.org.pl

Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu czy adres poczty elektronicznej.
Terminy „przetwarzać” lub „przetwarzanie”, oznaczają wszelkie czynności
i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie na potrzeby tworzenia przez Ciebie swojego profilu na naszej stronie).

2.Celem naszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez ICF Polska w zakresie ochrony danych osobowych Użytkowników naszej strony, do wykonywania czynności takich tworzenie Profili czy Rejestracja. Wszelkie nasze działania podlegają przepisom prawa, które obowiązują
w zakresie ochrony danych (w tym RODO). Nasza Polityka Prywatności podlega przepisom prawa polskiego i jest zgodna z RODO.

3. Korzystanie przez Ciebie z Profilu, w tym rejestrowanie się na wydarzenia przez nas organizowane, możliwe jest po zapoznaniu się z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności oraz Regulaminu ICF Polska.

4. Wchodząc w linki zamieszczone na stronie ICF Polska (np. do stron naszych partnerów czy coachów, posiadających swoje profile na naszej stronie), możesz zostać przekierowana/y do stron internetowych lub serwisów, które znajdują się poza naszą kontrolą. Wówczas proces przetwarzania czy gromadzenia Twoich danych osobowych odbywa się zgodnie z zasadami określonymi przez
te podmioty.

II PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ICF POLSKA

1. Dane konta i dane profilowe: utworzenie Konta przez Użytkownika wymaga podania informacji identyfikujących Użytkownika, w tym jego danych kontaktowych. Takie dane obejmują np. imię i nazwisko, adres email.
Zgodnie z dokonanym przez siebie wyborem, Użytkownicy mają możliwość utworzenia w ramach Konta swojego Profilu, który zawierać może także inne dane, na przykład poziom akredytacji w ICF Global, lokalizację świadczenia przez siebie usług, imię i nazwisko, numer telefonu oraz zdjęcia umieszczone przez Użytkownika na stronie ICF Polska.

Utworzone w ramach Konta Profile mogą być wykorzystywane przez Użytkowników do rejestrowania się na wydarzenia, organizowane przez ICF Polska oraz do utworzenia Profilu Coacha (po spełnieniu określonych przez ICF Polska wymogów).

2. Użytkownicy mogą udostępniać swoje dane osobowe oraz inne informacje na swoich publicznych Profilach Coacha (tj. profilach, do których dostęp może mieć każdy, kto korzysta z Internetu i odwiedza za jego pośrednictwem stronę ICF Polska), na podstawie własnej, przemyślanej i świadomej decyzji. Użytkownik powinien starannie rozważyć ryzyko, które może wiązać się z takim upublicznieniem swoich danych osobowych, w szczególności danych kontaktowych lub lokalizacji.

3. Formularz kontaktowy: ICF Polska w ramach Strony może gromadzić dane osobowe osób kontaktujących się z ICF Polska za pośrednictwem dostępnych narzędzi, w tym formularza kontaktowego dostępnego na stronie.
Dane te są niezbędne do umożliwienia ICF Polska kontaktu z osobami, które wyraziły wolę kontaktu w określonym przez siebie celu w formularzu.

4. Dane gromadzone przez stronę WWW i urządzenia mobilne:
Gdy jest to konieczne do prawidłowego działania strony , a w tym Profili Użytkowników albo stanowi uzasadniony interes ICF polska lub podmiotów trzecich (którym jest na przykład zapewnienie bezpieczeństwa zasobów IT albo bezpieczeństwa innych Użytkowników), ICF Polska jest uprawniona do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Użytkowników. Takie dane mogą obejmować np. adres IP (czyli adres, z którego korzysta urządzenie Użytkownika wykorzystywane do dostępu do strony ICF Polska), parametry oprogramowania i sprzętu, z którego korzysta Użytkownik (dzięki czemu możemy poprawić np. jakość świadczonych przez nas usług), przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego, informacje o korzystaniu
z aplikacji oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów. Gromadzenie powyższych informacji następować będzie w przypadku korzystania ze strony internetowej ICF Polska.

III PLIKI „COOKIES”

ICF Polska może gromadzić w ramach funkcjonowania strony ICF Polska dane
za pośrednictwem takich technologii jak pliki cookies, piksele śledzące oraz obiekty udostępniane lokalnie (np. w przeglądarce lub na urządzeniu).

1. Czym są pliki „cookies”?
Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników (takich jak komputer, telefon lub tablet), przesyłane przez strony internetowe. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji, umożliwiają wyświetlenie strony internetowej w języku użytkownika „zapamiętanym” przez te pliki, a także wykorzystanie innych ustawień strony internetowej wybranych przez użytkownika. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Do czego używamy plików „cookies”?
Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji i urządzenia użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Pliki te umożliwiają zapisanie wyborów użytkownika co do języka, przeglądarki, ustawień wybranych elementów strony internetowej czy rezygnacji z profilowanych reklam, a także zapisanie informacji o lokalizacji użytkownika.

Pliki „cookies” używane są także do ułatwienia logowania się do konta użytkownika, w tym za pośrednictwem mediów społecznościowych, oraz umożliwiania przechodzenia między podstronami na stronach internetowych bez konieczności ponownego logowania się na każdej podstronie. Równocześnie pliki „cookies” wykorzystywane są do zabezpieczenia stron internetowych, np. uniemożliwienia dostępu osobom nieuprawnionym.

Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. Pliki „cookies” pomagają też zapewnić dopracowanie i sprawne działanie stron internetowych,
w tym badanie wydajności stron internetowych.

Pliki „cookies” są także wykorzystywane do identyfikowania, które reklamy użytkownik wyświetlał, a także do wyświetlana reklam najtrafniej dopasowanych do aktywności użytkownika na stronach internetowych.

3. Jakich plików „cookies” używamy?
Stosowane są, co do zasady, dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

4. Pliki „cookies” a dane osobowe
Co do zasady pliki „cookies” nie stanowią danych osobowych. Jednak pewne informacje przechowywane w plikach „cookies” (np. co do preferencji), zwłaszcza w połączeniu z innymi informacjami o użytkowniku stron internetowych, mogą być traktowane jako dane osobowe.

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być przetwarzane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

5. Usuwanie plików „cookies”
Uprawnienie ICF Polska do przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików „cookies” wynika ze zgody wyrażonej przez Użytkownika strony internetowej ICF Polska. Zgoda ta wyrażana jest przez Użytkownika podczas dokonywania konfiguracji przeglądarki internetowej lub wybranej strony internetowej
lub usługi. Użytkownik ma możliwość powrotu do tych ustawień w każdej chwili
i określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tych informacji przez ICF Polska.

6. Pliki Cookies a RODO
Aby skorzystać z prawa sprzeciwu, które przyznaje RODO, konieczne jest wylogowanie się ze wszystkich urządzeń i usunięcie z nich plików cookies. Proces aktualizacji może potrwać nawet do 48 godzin. Natomiast ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

IV WYKORZYSTANIE ZGROMADZONYCH DANYCH

1. ICF Polska przetwarza (np. zbiera, przechowuje, analizuje itp.) dane osobowe Użytkowników strony ICF Polska w następujących celach:

 • umożliwienia pełnego korzystania z Konta Użytkownika w tym Profilu Coacha oraz zapewnienie jego obsługi na stronie ICF Polska;
 • dostosowywanie treści wyświetlanych informacji przez stronę ICF Polska lub usług podmiotów zewnętrznych na podstawie aktywności Użytkownika na stronie ICF Polska;
 • monitorowanie aktywności Użytkowników obejmujące m.in. wyszukiwane słowa kluczowe oraz zarządzanie ruchem na stronie ICF Polska;
 • kontaktowanie się z Użytkownikami, w tym w celach związanych z obsługą Profili Użytkownika (w tym Profili Coacha) czy rejestracją na wydarzenia, organizowanych przez ICF Polska poprzez dostępne dozwolone kanały komunikacji, w szczególności udostępniony przez Użytkownika adres e-mail lub numer telefonu;
 • zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług drogą elektroniczną,
  w tym egzekwowanie przestrzegania Regulaminu ICF Polska
  oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom;
 • obsługa zapytań Użytkowników przekazywanych w szczególności poprzez formularz kontaktowy;
 • zapewnienie dostępu do obsługi usług płatniczych, służących przekazywaniu wsparcia finansowego na realizację celów statutowych
  (w tym rejestrację na wydarzenia, organizowane przez ICF Polska)
 • 2. ICF Polska jest uprawnione do przechowywania zgromadzonych i śledzonych
  na stronie ICF Polska danych wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów.

  V UDOSTĘPNIANIE DANYCH

  1. ICF Polska nie przekazuje podmiotom trzecim danych osobowych Użytkowników bez zgody zainteresowanych Użytkowników. Jeżeli będzie to zgodne ze zgodą Użytkownika albo uzasadnionym interesem ICF Polska, ICF Polska może udostępniać dane osobowe Użytkowników innym podmiotom. W takim przypadku każdy z Użytkowników, którego dane osobowe zostały udostępnione, zostanie o tym każdorazowo poinformowany.

  2. ICF Polska może współpracować z podmiotami trzecimi (np. wyspecjalizowanymi dostawcami usług informatycznych w celu usunięcia np. usterek występujących na stronie ICF Polska, w tym usterek Profili Użytkowników) w celu świadczenia nam usług przez te podmioty. W takim przypadku podmioty te nie są upoważnione do wykorzystywania danych osobowych Użytkowników dla własnych celów, a ich działania podlegają przepisom obowiązującego prawa oraz niniejszej Polityki Prywatności;

  3. W ramach przyjętej Polityki Prywatności ICF Polska zobowiązuje się nie sprzedawać danych osobowych Użytkowników.

  4. Ze względu na konieczność zapobiegania wykonywania pewnych funkcji na stronie ICF Polska przez roboty internetowe, stosujemy mechanizm Google reCAPTCHA do sporadycznego badania, czy zachowania użytkowników platformy nie noszą znamion zachowań robotów. Z tego względu ICF Polska może ujawnić Google Inc. Twój adres IP.

  VI REALIZACJA PRZEZ UŻYTKOWNIKA PRAW PRZYSŁUGUJĄCYCH NA PODSTAWIE RODO

  1. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać tak długo jak zobowiązuje nas do tego prawo oraz tak długo, jak będziesz wyrażać na to zgodę, tj. do czasu jej wycofania lub wniesienia sprzeciwu względem takiego przetwarzania.

  2. Każdą zgodę, którą wyrazisz (bądź już to nastąpiło) możesz w każdym dowolnym momencie wycofać. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

  3. Dla celów dowodowych (by oświadczenie Twojej woli było dla nas jasne), prosimy o wycofywanie zgód drogą pisemną na adres Stowarzyszenia (ICF Polska, ul. Dźwigowa 6, 20 – 437 Warszawa) lub elektroniczną (info@icf.org.pl).

  4. Pamiętaj, że przysługuje Ci prawo do:

 • dostępu do treści Twoich danych;
 • żądania ich sprostowania;
 • żądania ich usunięcia;
 • ograniczenia ich przetwarzania;
 • przenoszenia Twoich danych;
 • wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania Twoich danych.
 • 5. Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, jeżeli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016 / 679.

  6. Pamiętaj, że bez Twoich danych osobowych nie będziemy mogli pozostawać
  z Tobą w kontakcie czy stworzyć dla Ciebie Profilu Użytkownika (w tym Profilu Coacha), jednakże podanie ich przez Ciebie jest zupełnie dobrowolne. Ważne jest, by informacja o Twojej decyzji (zwłaszcza jej zmianie) szybko do nas docierała (patrz pkt. 3).

  7. Pamiętaj, że każdy Użytkownik, który skorzysta z prawa sprzeciwu, powinien wylogować się ze wszystkich urządzeń i usunąć z nich pliki cookies (w niektórych przypadkach proces może zająć nawet do 48 godzin).

  VII BEZPIECZEŃSTWO

  Wszystkie zbierane przez ICF Polska dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem.

  VIII ZMIANA POSTANOWIEŃ

  W razie konieczności ICF Polska może zmienić postanowienia niniejszej Polityki Prywatności o czym każdorazowo Użytkownicy będą powiadamiani.

  IX KONTAKT

  Pytania dotyczące zakresu Polityki ochrony prywatności należy kierować za pomocą poczty elektronicznej na adres info@icf.org.pl