Kodeks Etyczny

Kodeks Etyczny ICF w obecnym kszta艂cie zosta艂 przyj臋ty przez zarz膮d ICF Global we wrze艣niu 2019 roku i wszed艂 w 偶ycie 1 stycznia 2020 roku. T艂umaczenie Kodeksu Etycznego zosta艂o opracowane przez ICF Polska i opublikowane 16 czerwca 2020 roku. Polska wersja j臋zykowa zosta艂a zatwierdzona przez International Coach Federation. Oficjalne t艂umaczenia Kodeksu w r贸偶nych wersjach j臋zykowych znajduj膮 si臋 na stronie: www.coachfederation.org

Wersja *pdf do pobrania poni偶ej

1. WPROWADZENIE

 

Kodeks Etyczny ICF opisuje kluczowe warto艣ci International Coach Federation (zwane dalej Kluczowymi warto艣ciami ICF) oraz zasady etyczne i standardy etycznego zachowania dla wszystkich Profesjonalnych coach贸w ICF (patrz: Definicje). Przestrzeganie etycznych standard贸w zachowania ICF jest pierwsz膮 z kluczowych kompetencji ICF (zwanych dalej Kluczowymi Kompetencjami ICF), czyli 鈥瀙rzyjmuje etyczn膮 postaw臋 w praktyce: rozumie i konsekwentnie stosuje zasady i standardy etyki w coachingu鈥.

Kodeks Etyczny ICF s艂u偶y zachowaniu sp贸jno艣ci International Coach Federation i spo艂eczno艣ci profesjonalnych coach贸w na ca艂ym 艣wiecie poprzez:

– wyznaczenie standard贸w post臋powania zgodnych z kluczowymi warto艣ciami i zasadami etycznymi ICF

– stworzenie wytycznych do etycznej refleksji, edukacji i podejmowania decyzji

– okre艣lenie i dbanie o zachowanie standard贸w w艣r贸d coach贸w ICF w ramach procedury ICF Ethical Conduct Review, ECR

– zapewnienie ram szkoleniowych z etyki w akredytowanych programach ICF

Kodeks Etyczny ICF ma zastosowanie w przypadku wszystkich profesjonalnych coach贸w ICF w ka偶dej sytuacji maj膮cej zwi膮zek z coachingiem. Nie ma przy tym znaczenia, czy strony s膮 w Relacji coachingowej (patrz: Definicje). Niniejszy Kodeks okre艣la zobowi膮zania etyczne Profesjonalnego coacha ICF dzia艂aj膮cego w r贸偶nych rolach 鈥 coacha, superwizora, mentor coacha, nauczyciela/trenera lub studenta coachingu, a tak偶e lidera ICF lub Wsp贸艂pracownika (zobacz: Definicje).

Pomimo tego, 偶e procedura ICF Ethical Conduct Review, podobnie jak Zobowi膮zanie etyczne, ma zastosowanie jedynie w przypadku Profesjonalnych coach贸w ICF, Pracownicy ICF s膮 zobowi膮zani do etycznego post臋powania oraz przestrzegania Kluczowych warto艣ci i Zasad etycznych, na kt贸rych opiera si臋 Kodeks Etyczny ICF.

Etyczne zachowanie wi膮偶e si臋 z tym, 偶e coach ICF nieuchronnie b臋dzie mierzy艂 si臋 z sytuacjami, kt贸re wymagaj膮 odpowiedzi na nieprzewidziane kwestie, b臋dzie szuka艂 rozwi膮zania problemu lub rozstrzygni臋cia dylematu etycznego. Niniejszy Kodeks Etyczny ma za zadanie pom贸c osobom zobowi膮zanym do jego przestrzegania poprzez wskazanie aspekt贸w etycznych, kt贸re powinny zosta膰 wzi臋te pod uwag臋. Pomaga r贸wnie偶 znale藕膰 inne mo偶liwo艣ci zachowania si臋 w spos贸b etyczny.

Profesjonalni coachowie ICF, kt贸rzy przyj臋li niniejszy Kodeks Etyczny, d膮偶膮 do zachowywania si臋 w spos贸b etyczny, nawet je艣li wi膮偶e si臋 to z konieczno艣ci膮 podj臋cia trudnej decyzji lub odwag膮 w dzia艂aniu.

2. NAJWA呕NIEJSZE DEFINICJE

 

 • Klient: osoba lub zesp贸艂/grupa, kt贸ra podlega coachingowi, coach bior膮cy udzia艂 w mentoringu lub superwizji, a tak偶e szkol膮cy si臋 coach lub ucze艅/student coachingu.

 • Coaching: towarzyszenie klientowi w聽kreatywnym procesie, kt贸ry聽sk艂ania do聽my艣lenia i聽inspiruje do聽maksymalizacji zawodowego i聽osobistego potencja艂u.

 • Relacja coachingowa: relacja pomi臋dzy Profesjonalnym coachem ICF a Klientem/Klientami i/lub Sponsorem/Sponsorami w oparciu o umow臋 lub kontrakt, kt贸ry okre艣la zakres odpowiedzialno艣ci oraz oczekiwania ka偶dej ze stron.

 • Kodeks: Kodeks Etyczny ICF

 • Poufno艣膰: ochrona wszelkich informacji uzyskanych w zwi膮zku ze 艣wiadczeniem coachingu, chyba 偶e zosta艂a udzielona zgoda na ich ujawnienie.

 • Konflikt interes贸w: sytuacja, w kt贸rej profesjonalny coach ICF reprezentuje interesy kilku stron, a jego dzia艂anie na korzy艣膰 jednej mog艂aby mie膰 negatywny wp艂yw lub by膰 sprzeczne z pozosta艂ymi. Mo偶e chodzi膰 o interesy finansowe, osobiste lub inne.

 • R贸wno艣膰: sytuacja, w kt贸rej wszystkie osoby s膮 w艂膮czone, maj膮 dost臋p do takich samych zasob贸w i mo偶liwo艣ci, niezale偶nie od rasy, pochodzenia etycznego, narodowo艣ci, koloru sk贸ry, p艂ci, orientacji seksualnej, to偶samo艣ci p艂ciowej, wieku, religii, statusu imigracyjnego, niepe艂nosprawno艣ci umys艂owej lub fizycznej oraz innych kwestii, w kt贸rych ludzie r贸偶ni膮 si臋 mi臋dzy sob膮.

 • Profesjonalny coach ICF: osoba, kt贸ra deklaruje, 偶e jest Cz艂onkiem ICF lub posiada Akredytacj臋 ICF, w sytuacji, gdy wyst臋puje jako coach, superwizor, mentor coach, student lub nauczyciel coachingu, ale nie ograniczaj膮c si臋 jedynie do tych sytuacji.

 • Pracownicy ICF: osoby wspieraj膮ce ICF, czyli osoby zatrudnione przez firm臋 zarz膮dzaj膮c膮, 艣wiadcz膮c膮 profesjonalne us艂ugi zarz膮dzania i administracji w imieniu ICF.

 • Coach wewn臋trzny: osoba zatrudniona przez dan膮 organizacj臋, kt贸ra prowadzi coaching dla pracownik贸w tej organizacji, w pe艂nym lub niepe艂nym wymiarze etatu.

 • Sponsor: podmiot (oraz jego przedstawiciele), kt贸ry finansuje, organizuje i/lub okre艣la zakres us艂ug coachingowych.

 • Wsp贸艂pracownicy: osoby pracuj膮ce dla Profesjonalnych coach贸w ICF i wspieraj膮ce ich Klient贸w.

 • R贸wno艣膰 systemowa: r贸wno艣膰 pod wzgl臋dem p艂ci, rasy i inne formy r贸wno艣ci zawarte w zasadach etyki, kluczowych warto艣ciach, politykach, strukturze i kulturze spo艂eczno艣ci, organizacji, narodu i spo艂ecze艅stwa.

3. KLUCZOWE WARTO艢CI I ZASADY ETYCZNE ICF

 

Podstaw臋 Kodeksu Etycznego ICF stanowi膮 Kluczowe Warto艣ci ICF oraz wynikaj膮ce z nich dzia艂ania. Wszystkie te warto艣ci s膮 r贸wnie wa偶ne i wzajemnie si臋 uzupe艂niaj膮. S膮 to warto艣ci, do kt贸rych nale偶y d膮偶y膰 i przez pryzmat kt贸rych nale偶y rozumie膰 i interpretowa膰 poni偶sze standardy. Wszyscy Profesjonalni coachowie ICF powinni je prezentowa膰 oraz promowa膰 we wszystkich swoich dzia艂aniach.

4. STANDARDY ETYCZNE

 

Poni偶sze standardy etyczne maj膮 zastosowanie do dzia艂a艅 zawodowych Profesjonalnych coach贸w ICF:

Sekcja I: Odpowiedzialno艣膰 wobec klient贸w

Jako Profesjonalny coach ICF:

1.聽 聽T艂umacz臋 i dbam o to, 偶eby przed pierwszym spotkaniem lub w jego trakcie, Klient (Klienci) coachingowy i/lub Sponsor (Sponsorzy) rozumia艂 specyfik臋 i potencjalne korzy艣ci p艂yn膮ce z 聽coachingu, zasady i ograniczenia zwi膮zane z poufno艣ci膮, ustalenia finansowe oraz jakiekolwiek inne warunki umowy coachingowej.

2.聽 聽Proponuj臋 umow臋/kontrakt definiuj膮cy role, obszary odpowiedzialno艣ci i prawa wszystkich zaanga偶owanych stron przed rozpocz臋ciem 艣wiadczenia us艂ug.

3.聽 聽Zachowuj臋 najwy偶sze standardy poufno艣ci zgodnie z ustaleniami ze wszystkimi stronami. Jestem 艣wiadomy i przestrzegam obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa dotycz膮cych danych osobowych i zasad komunikacji.

4.聽 聽Dbam o jasno艣膰 co do sposobu wymiany informacji pomi臋dzy wszystkimi zaanga偶owanymi stronami w ramach wszelkich dzia艂a艅 zwi膮zanych z coachingiem.

5.聽 聽Dbam o jasno艣膰 ustale艅 z Klientami, Sponsorami lub zainteresowanymi stronami odno艣nie warunk贸w, w kt贸rych powierzone mi informacje nie b臋d膮 podlega艂y zasadzie poufno艣ci (np. w przypadku dzia艂a艅 niezgodnych z prawem, wymog贸w prawnych, na mocy wa偶nego nakazu lub wezwania s膮du, bezpo艣redniego lub potencjalnego zagro偶enia dla siebie lub innych, itp.). Je艣li mam podstawy przypuszcza膰, 偶e zachodzi jedna z wymienionych okoliczno艣ci, mam prawo powiadomi膰 odpowiednie w艂adze.

6.聽 聽Jako coach wewn臋trzny, zarz膮dzam istniej膮cymi lub potencjalnymi konfliktami interes贸w z Klientami coachingowymi i Sponsorem (Sponsorami) poprzez umow臋/-y coachingowe oraz ci膮g艂y dialog. Dotyczy to podzia艂u r贸l, obszar贸w odpowiedzialno艣ci, relacji, dokumentacji, poufno艣ci i innych wymog贸w zwi膮zanych z raportowaniem.

7.聽 聽Prowadz臋, przechowuj臋 i usuwam jak膮kolwiek dokumentacj臋 鈥 w tym pliki i komunikacj臋 elektroniczn膮 鈥 kt贸ra powsta艂a w wyniku dzia艂a艅 zwi膮zanych z coachingiem, w spos贸b, kt贸ry zapewnia poufno艣膰, bezpiecze艅stwo i prywatno艣膰, a tak偶e z zachowaniem wszelkich obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa i postanowie艅 zawartych w umowach. Dodatkowo, dbam o zapewnienie w艂a艣ciwego wykorzystania rozwijaj膮cych si臋 nowych technologii, kt贸re znajduj膮 zastosowanie w us艂ugach coachingowych (tzw. us艂ugi coachingowe wspierane technologicznie) oraz mam 艣wiadomo艣膰, 偶e do nich r贸wnie偶 maj膮 zastosowanie standardy etyczne.

8.聽 聽Pozostaj臋 uwa偶ny na przes艂anki, 艣wiadcz膮ce o tym, 偶e relacja coachingowa przestaje przynosi膰 klientowi korzy艣ci. W takiej sytuacji, wprowadzam zmiany w relacji lub zach臋cam Klienta/Sponsora do skorzystania z us艂ug innego coacha, innego specjalisty lub z innych zasob贸w.

9.聽 聽Szanuj臋 prawo wszystkich stron do zako艅czenia relacji coachingowej w dowolnym momencie i z dowolnego powodu w trakcie procesu coachingowego z zachowaniem postanowie艅 umowy.

10.聽 聽Mam na uwadze konsekwencje zwi膮zane z posiadaniem wielu kontrakt贸w i relacji z tym samym Klientem i Sponsorem w tym samym czasie w celu unikni臋cia konfliktu interes贸w.

11.聽 聽Jestem 艣wiadomy i aktywnie zarz膮dzam jak膮kolwiek r贸偶nic膮 pozycji, hierarchii lub statusu miedzy klientem a mn膮, kt贸ra mo偶e wynika膰 z aspekt贸w kulturowych, relacyjnych, psychologicznych lub kontekstowych.

12.聽 聽Informuj臋 Klient贸w o potencjalnych korzy艣ciach maj膮tkowych lub innych profitach, kt贸re mog臋 otrzyma膰 w zamian za rekomendowanie moim klientom os贸b lub podmiot贸w trzecich.

13.聽 聽Zapewniam w ka偶dej relacji sta艂膮 jako艣膰 coachingu niezale偶nie od ustalonej wysoko艣ci i formy wynagrodzenia.

Sekcja II: Odpowiedzialno艣膰 za praktyk臋 zawodow膮

Jako Profesjonalny coach ICF:

14.聽 聽Przestrzegam Kodeksu Etycznego we wszystkich swoich dzia艂aniach. Je艣li zdam sobie spraw臋, 偶e mog艂em naruszy膰 Kodeks lub zauwa偶臋 nieetyczne zachowanie innego Profesjonalnego coacha ICF, w pe艂en szacunku spos贸b porusz臋 t臋 spraw臋 z osob膮, kt贸rej to dotyczy. Je艣li takie podej艣cie nie rozwi膮偶e sprawy, skieruj臋 j膮 do odpowiedniego organu (np. ICF Global) w celu rozstrzygni臋cia.

15.聽 聽Wymagam od Wsp贸艂pracownik贸w, by przestrzegali Kodeks Etyczny ICF.

16.聽 聽Zobowi膮zuj臋 si臋 doskonali膰 poprzez ci膮g艂y rozw贸j osobisty, zawodowy oraz etyczny.

17.聽 聽Rozpoznaj臋 w艂asne ograniczenia lub okoliczno艣ci, kt贸re mog膮 os艂abia膰, kolidowa膰 lub wp艂ywa膰 na efektywno艣膰 coachingu lub profesjonaln膮 relacj臋 coachingow膮. W takiej sytuacji poszukam odpowiedniego wsparcia, aby okre艣li膰 dzia艂ania, kt贸re nale偶y podj膮膰 oraz w razie potrzeby niezw艂ocznie zasi臋gn臋 porady specjalisty. Taka sytuacja mo偶e wi膮za膰 si臋 z zawieszeniem lub zako艅czeniem mojej relacji coachingowej.

18.聽 聽Rozwi膮zuj臋 jakikolwiek istniej膮cy lub potencjalny konflikt interes贸w uzgadniaj膮c rozwi膮zanie z odpowiednimi stronami, korzystaj膮c z profesjonalnego wsparcia lub tymczasowo zawieszaj膮c, a nawet ko艅cz膮c dan膮 relacj臋 zawodow膮.

19.聽 聽Dbam o prywatno艣膰 Cz艂onk贸w ICF i wykorzystuj臋 dane kontaktowe Cz艂onk贸w ICF (adres e-mail, numer telefonu, itp.) jedynie w spos贸b, do jakiego jestem upowa偶niony przez ICF lub danego Cz艂onka ICF.

Sekcja III: Odpowiedzialno艣膰 za profesjonalizm

Jako Profesjonalny coach ICF:

20.聽 聽Precyzyjnie okre艣lam swoje kwalifikacje coachingowe, poziom kompetencji coachingowych, wiedz臋 specjalistyczn膮, do艣wiadczenie, przebyte szkolenia, certyfikaty oraz akredytacj臋 ICF.

21.聽 聽Precyzyjnie i zgodnie z prawd膮 o艣wiadczam zar贸wno ustnie, jak i pisemnie, co oferuj臋 jako Profesjonalny coach ICF, co oferuje International Coach Federation, czym jest zaw贸d coacha i jaka p艂ynie potencjalna warto艣膰 z coachingu.

22.聽 聽Informuj臋 wszystkie osoby, kt贸re powinny zosta膰 poinformowane o etycznej odpowiedzialno艣ci wynikaj膮cej z niniejszego Kodeksu.

23.聽 聽Jestem odpowiedzialny za znajomo艣膰 i wyznaczanie jasnych, stosownych granic uwzgl臋dniaj膮cych r贸wnie偶 r贸偶nice kulturowe w interakcjach fizycznych i innych.

24.聽 聽Nie mam kontakt贸w seksualnych lub relacji mi艂osnych z Klientem lub Sponsorem. 艢wiadomie wyznaczam granice, aby poziom intymno艣ci by艂 stosowny do profesjonalnej relacji coachingowej. Podejmuj臋 odpowiednie dzia艂ania, aby rozwi膮za膰 problem lub zako艅czy膰 relacj臋.

Sekcja IV: Odpowiedzialno艣膰 wobec spo艂ecze艅stwa

Jako Profesjonalny coach ICF:

25.聽 聽 Unikam zachowa艅 dyskryminuj膮cych, kieruj膮c si臋 uczciwo艣ci膮 i r贸wno艣ci膮 we wszystkich dzia艂aniach oraz stosuj膮c si臋 do obowi膮zuj膮cych lokalnych zasad i praktyk kulturowych. To zobowi膮zanie dotyczy, ale nie ogranicza si臋 do dyskryminacji ze wzgl臋du na wiek, ras臋, to偶samo艣膰 p艂ciow膮, pochodzenie etniczne, orientacj臋 seksualn膮, religi臋, narodowo艣膰, niepe艂nosprawno艣膰 b膮d藕 status wojskowy.

26.聽 聽Uznaj臋 oraz szanuj臋 wk艂ad i w艂asno艣膰 intelektualn膮 innych. Sobie przypisuje jedynie autorstwo w艂asnych materia艂贸w. Zdaj臋 sobie spraw臋, 偶e naruszenie tego standardu mo偶e spowodowa膰 podj臋cie wobec mnie krok贸w prawnych przez osoby trzecie.

27.聽 聽W przypadku gdy prowadz臋 lub przedstawiam wyniki bada艅, jestem uczciwy i pracuj臋 zgodnie z przyj臋tymi standardami naukowymi, wytycznymi obowi膮zuj膮cymi dla danej dziedziny oraz obszarem moich kompetencji.

28.聽 聽Zdaj臋 sobie spraw臋 z wp艂ywu na spo艂ecze艅stwo, jaki wywieram ja i moi klienci. Kieruj臋 si臋 filozofi膮 鈥瀋zynienia dobra鈥 zamiast 鈥瀠nikania z艂a鈥.

5. ZOBOWI膭ZANIE ETYCZNE PROFESJONALNEGO COACHA ICF:

 

Jako Profesjonalny coach ICF, zgodnie ze聽standardami okre艣lonymi w聽Kodeksie Etycznym, 聽przyjmuj臋 do聽wiadomo艣ci i聽zgadzam si臋 wype艂nia膰 zobowi膮zania etyczne i聽prawne wobec moich聽Klient贸w, Sponsor贸w, innych coach贸w i聽ca艂ego spo艂ecze艅stwa.

Je艣li z艂ami臋 kt贸rykolwiek zapis Kodeksu Etycznego ICF, zgadzam si臋 na聽to, aby ICF wed艂ug w艂asnego uznania poci膮gn膮艂 mnie za聽to聽do聽odpowiedzialno艣ci. Ponadto, zgadzam si臋, aby moja odpowiedzialno艣膰 w聽stosunku do聽ICF za聽jakiekolwiek naruszenia obejmowa艂a takie sankcje jak utrata cz艂onkostwa w聽ICF i/lub akredytacji ICF.

Kodeks Etyczny ICF w聽obecnym kszta艂cie zosta艂 przyj臋ty przez聽zarz膮d ICF Global we聽wrze艣niu 2019 roku i聽wszed艂 w聽偶ycie 1 stycznia 2020 roku. T艂umaczenie Kodeksu Etycznego zosta艂o opracowane przez聽ICF Polska i聽opublikowane 16 czerwca 2020 roku. Polska wersja j臋zykowa zosta艂a zatwierdzona przez聽International Coach Federation. Oficjalne t艂umaczenia Kodeksu w聽r贸偶nych wersjach j臋zykowych znajduj膮 si臋 na聽stronie: www.coachfederation.org

 

Szczeg贸艂owe informacje na聽temat procesu Ethical Conduct Review dost臋pne s膮聽tutaj – https://coachfederation.org/icf-ethics

Formularz do聽zg艂aszania skarg do聽ICF Global – https://form.jotform.com/43556496722969

Wszelkie w膮tpliwo艣ci i聽pytania dotyczace etyki coacha i聽Kodeksu Etycznego mo偶na r贸wnie偶 zg艂asza膰 na聽adres mailowy etyka@icf.org.pl

Oryginalna wersja Kodeksu Etycznego – https://coachfederation.org/code-of-ethics

Zesp贸艂 pracuj膮cy nad聽aktualizacj膮 Kodeksu (ICF Code of Ethics Review Team) przygotowa艂 interpretacj臋 ka偶dego standardu zawartego w聽Kodeksie Etycznym. Interpretative Statements znajduj膮 si臋 tutaj: https://coachfederation.org/interpretive-statements

Pobierz Kodeks Etyczny w聽wersji PDF