Kodeks Etyczny

Kodeks Etyczny ICF w obecnym kształcie został przyjęty przez zarząd ICF Global we wrześniu 2019 roku i wszedł w życie 1 stycznia 2020 roku. Tłumaczenie Kodeksu Etycznego zostało opracowane przez ICF Polska i opublikowane 16 czerwca 2020 roku. Polska wersja językowa została zatwierdzona przez International Coach Federation. Oficjalne tłumaczenia Kodeksu w różnych wersjach językowych znajdują się na stronie: www.coachfederation.org

Wersja *pdf do pobrania poniżej

1. WPROWADZENIE

 

Kodeks Etyczny ICF opisuje kluczowe wartości International Coach Federation (zwane dalej Kluczowymi wartościami ICF) oraz zasady etyczne i standardy etycznego zachowania dla wszystkich Profesjonalnych coachów ICF (patrz: Definicje). Przestrzeganie etycznych standardów zachowania ICF jest pierwszą z kluczowych kompetencji ICF (zwanych dalej Kluczowymi Kompetencjami ICF), czyli „przyjmuje etyczną postawę w praktyce: rozumie i konsekwentnie stosuje zasady i standardy etyki w coachingu”.

Kodeks Etyczny ICF służy zachowaniu spójności International Coach Federation i społeczności profesjonalnych coachów na całym świecie poprzez:

– wyznaczenie standardów postępowania zgodnych z kluczowymi wartościami i zasadami etycznymi ICF

– stworzenie wytycznych do etycznej refleksji, edukacji i podejmowania decyzji

– określenie i dbanie o zachowanie standardów wśród coachów ICF w ramach procedury ICF Ethical Conduct Review, ECR

– zapewnienie ram szkoleniowych z etyki w akredytowanych programach ICF

Kodeks Etyczny ICF ma zastosowanie w przypadku wszystkich profesjonalnych coachów ICF w każdej sytuacji mającej związek z coachingiem. Nie ma przy tym znaczenia, czy strony są w Relacji coachingowej (patrz: Definicje). Niniejszy Kodeks określa zobowiązania etyczne Profesjonalnego coacha ICF działającego w różnych rolach – coacha, superwizora, mentor coacha, nauczyciela/trenera lub studenta coachingu, a także lidera ICF lub Współpracownika (zobacz: Definicje).

Pomimo tego, że procedura ICF Ethical Conduct Review, podobnie jak Zobowiązanie etyczne, ma zastosowanie jedynie w przypadku Profesjonalnych coachów ICF, Pracownicy ICF są zobowiązani do etycznego postępowania oraz przestrzegania Kluczowych wartości i Zasad etycznych, na których opiera się Kodeks Etyczny ICF.

Etyczne zachowanie wiąże się z tym, że coach ICF nieuchronnie będzie mierzył się z sytuacjami, które wymagają odpowiedzi na nieprzewidziane kwestie, będzie szukał rozwiązania problemu lub rozstrzygnięcia dylematu etycznego. Niniejszy Kodeks Etyczny ma za zadanie pomóc osobom zobowiązanym do jego przestrzegania poprzez wskazanie aspektów etycznych, które powinny zostać wzięte pod uwagę. Pomaga również znaleźć inne możliwości zachowania się w sposób etyczny.

Profesjonalni coachowie ICF, którzy przyjęli niniejszy Kodeks Etyczny, dążą do zachowywania się w sposób etyczny, nawet jeśli wiąże się to z koniecznością podjęcia trudnej decyzji lub odwagą w działaniu.

2. NAJWAŻNIEJSZE DEFINICJE

 

 • Klient: osoba lub zespół/grupa, która podlega coachingowi, coach biorący udział w mentoringu lub superwizji, a także szkolący się coach lub uczeń/student coachingu.

 • Coaching: towarzyszenie klientowi w kreatywnym procesie, który skłania do myślenia i inspiruje do maksymalizacji zawodowego i osobistego potencjału.

 • Relacja coachingowa: relacja pomiędzy Profesjonalnym coachem ICF a Klientem/Klientami i/lub Sponsorem/Sponsorami w oparciu o umowę lub kontrakt, który określa zakres odpowiedzialności oraz oczekiwania każdej ze stron.

 • Kodeks: Kodeks Etyczny ICF

 • Poufność: ochrona wszelkich informacji uzyskanych w związku ze świadczeniem coachingu, chyba że została udzielona zgoda na ich ujawnienie.

 • Konflikt interesów: sytuacja, w której profesjonalny coach ICF reprezentuje interesy kilku stron, a jego działanie na korzyść jednej mogłaby mieć negatywny wpływ lub być sprzeczne z pozostałymi. Może chodzić o interesy finansowe, osobiste lub inne.

 • Równość: sytuacja, w której wszystkie osoby są włączone, mają dostęp do takich samych zasobów i możliwości, niezależnie od rasy, pochodzenia etycznego, narodowości, koloru skóry, płci, orientacji seksualnej, tożsamości płciowej, wieku, religii, statusu imigracyjnego, niepełnosprawności umysłowej lub fizycznej oraz innych kwestii, w których ludzie różnią się między sobą.

 • Profesjonalny coach ICF: osoba, która deklaruje, że jest Członkiem ICF lub posiada Akredytację ICF, w sytuacji, gdy występuje jako coach, superwizor, mentor coach, student lub nauczyciel coachingu, ale nie ograniczając się jedynie do tych sytuacji.

 • Pracownicy ICF: osoby wspierające ICF, czyli osoby zatrudnione przez firmę zarządzającą, świadczącą profesjonalne usługi zarządzania i administracji w imieniu ICF.

 • Coach wewnętrzny: osoba zatrudniona przez daną organizację, która prowadzi coaching dla pracowników tej organizacji, w pełnym lub niepełnym wymiarze etatu.

 • Sponsor: podmiot (oraz jego przedstawiciele), który finansuje, organizuje i/lub określa zakres usług coachingowych.

 • Współpracownicy: osoby pracujące dla Profesjonalnych coachów ICF i wspierające ich Klientów.

 • Równość systemowa: równość pod względem płci, rasy i inne formy równości zawarte w zasadach etyki, kluczowych wartościach, politykach, strukturze i kulturze społeczności, organizacji, narodu i społeczeństwa.

3. KLUCZOWE WARTOŚCI I ZASADY ETYCZNE ICF

 

Podstawę Kodeksu Etycznego ICF stanowią Kluczowe Wartości ICF oraz wynikające z nich działania. Wszystkie te wartości są równie ważne i wzajemnie się uzupełniają. Są to wartości, do których należy dążyć i przez pryzmat których należy rozumieć i interpretować poniższe standardy. Wszyscy Profesjonalni coachowie ICF powinni je prezentować oraz promować we wszystkich swoich działaniach.

4. STANDARDY ETYCZNE

 

Poniższe standardy etyczne mają zastosowanie do działań zawodowych Profesjonalnych coachów ICF:

Sekcja I: Odpowiedzialność wobec klientów

Jako Profesjonalny coach ICF:

1.   Tłumaczę i dbam o to, żeby przed pierwszym spotkaniem lub w jego trakcie, Klient (Klienci) coachingowy i/lub Sponsor (Sponsorzy) rozumiał specyfikę i potencjalne korzyści płynące z  coachingu, zasady i ograniczenia związane z poufnością, ustalenia finansowe oraz jakiekolwiek inne warunki umowy coachingowej.

2.   Proponuję umowę/kontrakt definiujący role, obszary odpowiedzialności i prawa wszystkich zaangażowanych stron przed rozpoczęciem świadczenia usług.

3.   Zachowuję najwyższe standardy poufności zgodnie z ustaleniami ze wszystkimi stronami. Jestem świadomy i przestrzegam obowiązujących przepisów prawa dotyczących danych osobowych i zasad komunikacji.

4.   Dbam o jasność co do sposobu wymiany informacji pomiędzy wszystkimi zaangażowanymi stronami w ramach wszelkich działań związanych z coachingiem.

5.   Dbam o jasność ustaleń z Klientami, Sponsorami lub zainteresowanymi stronami odnośnie warunków, w których powierzone mi informacje nie będą podlegały zasadzie poufności (np. w przypadku działań niezgodnych z prawem, wymogów prawnych, na mocy ważnego nakazu lub wezwania sądu, bezpośredniego lub potencjalnego zagrożenia dla siebie lub innych, itp.). Jeśli mam podstawy przypuszczać, że zachodzi jedna z wymienionych okoliczności, mam prawo powiadomić odpowiednie władze.

6.   Jako coach wewnętrzny, zarządzam istniejącymi lub potencjalnymi konfliktami interesów z Klientami coachingowymi i Sponsorem (Sponsorami) poprzez umowę/-y coachingowe oraz ciągły dialog. Dotyczy to podziału ról, obszarów odpowiedzialności, relacji, dokumentacji, poufności i innych wymogów związanych z raportowaniem.

7.   Prowadzę, przechowuję i usuwam jakąkolwiek dokumentację – w tym pliki i komunikację elektroniczną – która powstała w wyniku działań związanych z coachingiem, w sposób, który zapewnia poufność, bezpieczeństwo i prywatność, a także z zachowaniem wszelkich obowiązujących przepisów prawa i postanowień zawartych w umowach. Dodatkowo, dbam o zapewnienie właściwego wykorzystania rozwijających się nowych technologii, które znajdują zastosowanie w usługach coachingowych (tzw. usługi coachingowe wspierane technologicznie) oraz mam świadomość, że do nich również mają zastosowanie standardy etyczne.

8.   Pozostaję uważny na przesłanki, świadczące o tym, że relacja coachingowa przestaje przynosić klientowi korzyści. W takiej sytuacji, wprowadzam zmiany w relacji lub zachęcam Klienta/Sponsora do skorzystania z usług innego coacha, innego specjalisty lub z innych zasobów.

9.   Szanuję prawo wszystkich stron do zakończenia relacji coachingowej w dowolnym momencie i z dowolnego powodu w trakcie procesu coachingowego z zachowaniem postanowień umowy.

10.   Mam na uwadze konsekwencje związane z posiadaniem wielu kontraktów i relacji z tym samym Klientem i Sponsorem w tym samym czasie w celu uniknięcia konfliktu interesów.

11.   Jestem świadomy i aktywnie zarządzam jakąkolwiek różnicą pozycji, hierarchii lub statusu miedzy klientem a mną, która może wynikać z aspektów kulturowych, relacyjnych, psychologicznych lub kontekstowych.

12.   Informuję Klientów o potencjalnych korzyściach majątkowych lub innych profitach, które mogę otrzymać w zamian za rekomendowanie moim klientom osób lub podmiotów trzecich.

13.   Zapewniam w każdej relacji stałą jakość coachingu niezależnie od ustalonej wysokości i formy wynagrodzenia.

Sekcja II: Odpowiedzialność za praktykę zawodową

Jako Profesjonalny coach ICF:

14.   Przestrzegam Kodeksu Etycznego we wszystkich swoich działaniach. Jeśli zdam sobie sprawę, że mogłem naruszyć Kodeks lub zauważę nieetyczne zachowanie innego Profesjonalnego coacha ICF, w pełen szacunku sposób poruszę tę sprawę z osobą, której to dotyczy. Jeśli takie podejście nie rozwiąże sprawy, skieruję ją do odpowiedniego organu (np. ICF Global) w celu rozstrzygnięcia.

15.   Wymagam od Współpracowników, by przestrzegali Kodeks Etyczny ICF.

16.   Zobowiązuję się doskonalić poprzez ciągły rozwój osobisty, zawodowy oraz etyczny.

17.   Rozpoznaję własne ograniczenia lub okoliczności, które mogą osłabiać, kolidować lub wpływać na efektywność coachingu lub profesjonalną relację coachingową. W takiej sytuacji poszukam odpowiedniego wsparcia, aby określić działania, które należy podjąć oraz w razie potrzeby niezwłocznie zasięgnę porady specjalisty. Taka sytuacja może wiązać się z zawieszeniem lub zakończeniem mojej relacji coachingowej.

18.   Rozwiązuję jakikolwiek istniejący lub potencjalny konflikt interesów uzgadniając rozwiązanie z odpowiednimi stronami, korzystając z profesjonalnego wsparcia lub tymczasowo zawieszając, a nawet kończąc daną relację zawodową.

19.   Dbam o prywatność Członków ICF i wykorzystuję dane kontaktowe Członków ICF (adres e-mail, numer telefonu, itp.) jedynie w sposób, do jakiego jestem upoważniony przez ICF lub danego Członka ICF.

Sekcja III: Odpowiedzialność za profesjonalizm

Jako Profesjonalny coach ICF:

20.   Precyzyjnie określam swoje kwalifikacje coachingowe, poziom kompetencji coachingowych, wiedzę specjalistyczną, doświadczenie, przebyte szkolenia, certyfikaty oraz akredytację ICF.

21.   Precyzyjnie i zgodnie z prawdą oświadczam zarówno ustnie, jak i pisemnie, co oferuję jako Profesjonalny coach ICF, co oferuje International Coach Federation, czym jest zawód coacha i jaka płynie potencjalna wartość z coachingu.

22.   Informuję wszystkie osoby, które powinny zostać poinformowane o etycznej odpowiedzialności wynikającej z niniejszego Kodeksu.

23.   Jestem odpowiedzialny za znajomość i wyznaczanie jasnych, stosownych granic uwzględniających również różnice kulturowe w interakcjach fizycznych i innych.

24.   Nie mam kontaktów seksualnych lub relacji miłosnych z Klientem lub Sponsorem. Świadomie wyznaczam granice, aby poziom intymności był stosowny do profesjonalnej relacji coachingowej. Podejmuję odpowiednie działania, aby rozwiązać problem lub zakończyć relację.

Sekcja IV: Odpowiedzialność wobec społeczeństwa

Jako Profesjonalny coach ICF:

25.    Unikam zachowań dyskryminujących, kierując się uczciwością i równością we wszystkich działaniach oraz stosując się do obowiązujących lokalnych zasad i praktyk kulturowych. To zobowiązanie dotyczy, ale nie ogranicza się do dyskryminacji ze względu na wiek, rasę, tożsamość płciową, pochodzenie etniczne, orientację seksualną, religię, narodowość, niepełnosprawność bądź status wojskowy.

26.   Uznaję oraz szanuję wkład i własność intelektualną innych. Sobie przypisuje jedynie autorstwo własnych materiałów. Zdaję sobie sprawę, że naruszenie tego standardu może spowodować podjęcie wobec mnie kroków prawnych przez osoby trzecie.

27.   W przypadku gdy prowadzę lub przedstawiam wyniki badań, jestem uczciwy i pracuję zgodnie z przyjętymi standardami naukowymi, wytycznymi obowiązującymi dla danej dziedziny oraz obszarem moich kompetencji.

28.   Zdaję sobie sprawę z wpływu na społeczeństwo, jaki wywieram ja i moi klienci. Kieruję się filozofią „czynienia dobra” zamiast „unikania zła”.

5. ZOBOWIĄZANIE ETYCZNE PROFESJONALNEGO COACHA ICF:

 

Jako Profesjonalny coach ICF, zgodnie ze standardami określonymi w Kodeksie Etycznym,  przyjmuję do wiadomości i zgadzam się wypełniać zobowiązania etyczne i prawne wobec moich Klientów, Sponsorów, innych coachów i całego społeczeństwa.

Jeśli złamię którykolwiek zapis Kodeksu Etycznego ICF, zgadzam się na to, aby ICF według własnego uznania pociągnął mnie za to do odpowiedzialności. Ponadto, zgadzam się, aby moja odpowiedzialność w stosunku do ICF za jakiekolwiek naruszenia obejmowała takie sankcje jak utrata członkostwa w ICF i/lub akredytacji ICF.

Kodeks Etyczny ICF w obecnym kształcie został przyjęty przez zarząd ICF Global we wrześniu 2019 roku i wszedł w życie 1 stycznia 2020 roku. Tłumaczenie Kodeksu Etycznego zostało opracowane przez ICF Polska i opublikowane 16 czerwca 2020 roku. Polska wersja językowa została zatwierdzona przez International Coach Federation. Oficjalne tłumaczenia Kodeksu w różnych wersjach językowych znajdują się na stronie: www.coachfederation.org

 

Szczegółowe informacje na temat procesu Ethical Conduct Review dostępne są tutaj – https://coachfederation.org/icf-ethics

Formularz do zgłaszania skarg do ICF Global – https://form.jotform.com/43556496722969

Wszelkie wątpliwości i pytania dotyczace etyki coacha i Kodeksu Etycznego można również zgłaszać na adres mailowy etyka@icf.org.pl

Oryginalna wersja Kodeksu Etycznego – https://coachfederation.org/code-of-ethics

Zespół pracujący nad aktualizacją Kodeksu (ICF Code of Ethics Review Team) przygotował interpretację każdego standardu zawartego w Kodeksie Etycznym. Interpretative Statements znajdują się tutaj: https://coachfederation.org/interpretive-statements

Pobierz Kodeks Etyczny w wersji PDF