Statut Stowarzyszenia
鈥濸olskie Stowarzyszenie Trener贸w Rozwoju Osobistego鈥

 

Rozdzia艂 I

Postanowienia og贸lne.

搂 1

 1. 鈥濱CF Polska, zwane dalej Stowarzyszeniem, dzia艂a na podstawie ustawy z聽dnia 7聽kwietnia聽1989 roku 鈥濸rawo o聽stowarzyszeniach鈥 (Dz.U. nr聽20 poz. 104 ze zmianami), innych przepis贸w prawa powszechnie obowi膮zuj膮cych oraz niniejszego statutu.
 2. Stowarzyszenie jest cz艂onkiem Mi臋dzynarodowej Federacji Coach贸w 鈥 International Coach Federation (ICF Global) z siedzib膮 w Stanach Zjednoczonych Ameryki P贸艂nocnej.

搂 2

 1. Stowarzyszenie posiada osobowo艣膰 prawn膮.
 2. Siedzib膮 Stowarzyszenia i聽jego w艂adz jest miasto Warszawa.
 3. Stowarzyszenie dzia艂a na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a聽dla w艂a艣ciwej realizacji cel贸w statutowych mo偶e prowadzi膰 tak偶e dzia艂alno艣膰 poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Stowarzyszenie mo偶e przyst臋powa膰 do innych organizacji oraz zwi膮zk贸w, na zasadach zgodnych z聽prawem, je偶eli ich cele s膮 zgodne z聽celami Stowarzyszenia.
 5. Stowarzyszenie u偶ywa w艂asnej odznaki, kt贸rej wz贸r ustala Zarz膮d Stowarzyszenia.

搂 3

Dzia艂alno艣膰 Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy spo艂ecznej jej cz艂onk贸w. Stowarzyszenie dla cel贸w realizacji swoich cel贸w statutowych mo偶e zatrudnia膰 pracownik贸w w tym tak偶e cz艂onk贸w Stowarzyszenia.

 

Rozdzia艂 II
Cele Stowarzyszenia i聽ich realizacja

搂 4

 1. Prowadzenie dzia艂alno艣ci naukowej i naukowo 鈥 technicznej.
 2. Prowadzenie dzia艂alno艣ci o艣wiatowej, w tym kszta艂cenie doros艂ych.
 3. Prowadzenie dzia艂alno艣ci kulturalnej oraz dzia艂ania na rzecz kultury, sztuki, ochrony d贸br kultury i dziedzictwa narodowego.
 4. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa os贸b pozostaj膮cych bez pracy i zagro偶onych zwolnieniem z pracy.
 5. W pomocy spo艂ecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom, w trudnej sytuacji 偶yciowej oraz wyr贸wnywania szans tych rodzin i os贸b.
 6. Dzia艂alno艣膰 wspieraj膮ca rozw贸j przedsi臋biorczo艣ci i rozw贸j gospodarczy.
 7. Wp艂ywanie na podnoszenie poziomu umiej臋tno艣ci, efektywno艣ci i etyki zawodowej swoich cz艂onk贸w jak i coach贸w.
 8. Dzia艂alno艣膰 na rzecz organizacji pozarz膮dowych.聽
 9. Dzia艂anie na rzecz integracji europejskiej i wspieranie kontakt贸w mi臋dzy spo艂ecze艅stwami, w tym wspieranie wsp贸艂pracy cz艂onk贸w Stowarzyszenia ze Stowarzyszeniem pod nazw膮 鈥濱nternational Coach Federation鈥 (dalej w skr贸cie 鈥濱CF鈥), z siedzib膮 w Stanach Zjednoczonych Ameryki oraz wsp贸艂praca Stowarzyszenia z oddzia艂ami 鈥濱CF鈥 na 艣wiecie, w ramach kt贸rej cz艂onkowie mog膮 si臋 rozwija膰 i korzysta膰 z mo偶liwo艣ci, jakie ta wsp贸艂praca stwarza.聽
 10. Dzia艂alno艣ci wspomagaj膮cej rozw贸j wsp贸lnot i spo艂eczno艣ci lokalnych.聽
 11. Dzia艂alno艣膰 w zakresie nauki, edukacji, o艣wiaty i wychowania.聽
 12. Promocja i upowszechnianie dzia艂alno艣ci charytatywnej.聽
 13. Promocja i organizacja wolontariatu.聽
 14. Tworzenie i umacnianie standard贸w zawodowych, warto艣ci i zasad coachingu oraz budowanie forum, na kt贸rym cz艂onkowie mog膮 rozwi膮zywa膰 kwestie zawodowe.聽
 15. Tworzenie mo偶liwo艣ci wsp贸艂pracy mi臋dzy swoimi cz艂onkami w聽celu dostarczania klientom najwy偶szej jako艣ci rozwi膮za艅 i聽us艂ug.

5

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Dostarczanie program贸w rozwojowych maj膮cych rozwija膰 umiej臋tno艣ci coachingowe oraz wspiera膰 proces akredytacji cz艂onk贸w i聽instytucji zwi膮zanych z聽 coachingiem w聽spos贸b zgodny z聽powszechnie akceptowanymi standardami.
 2. Udzia艂 w聽rozwoju metod coachingowych oraz w聽badaniu efektywno艣ci i聽zastosowa艅 coachingu, a聽tak偶e wspieranie takich dzia艂a艅.
 3. Reprezentowanie cz艂onk贸w i聽wsp贸艂praca z聽w艂a艣ciwymi w艂adzami polskimi, instytucjami, i聽organizacjami w聽celu promowania i聽rozwoju coachingu.
 4. Publikowanie i聽wsp贸艂praca z聽wydawcami materia艂贸w zwi膮zanych z聽trenowaniem rozwoju osobistego.
 5. Promowanie trenowania rozwoju osobistego poprzez dzia艂ania marketingowe, stron臋 internetow膮, organizowanie program贸w szkoleniowych, konferencji, seminari贸w, grup rozwojowych oraz innych form kszta艂cenia.
 6. Tworzenie standard贸w i聽zasad etyki zawodowej oraz upowszechnianie ich w聽spo艂eczno艣ci trener贸w rozwoju osobistego.
 7. Tworzenie forum b臋d膮cego 藕r贸d艂em informacji dla trener贸w rozwoju osobistego, jak dzia艂a膰 profesjonalnie i聽chroni膰 swoje interesy.
 8. Udzielanie rekomendacji trenerom rozwoju osobistego oraz zbieranie informacji od klient贸w na temat przestrzegania zasad etyki zawodowej przez trener贸w rozwoju osobistego.
 9. Wspieranie trener贸w rozwoju osobistego poprzez superwizj臋 i聽trenowanie rozwoju osobistego celem zapewnienia najwy偶szej jako艣ci ich us艂ug.
 10. Wsp贸艂praca z聽innymi organizacjami i聽instytucjami o聽podobnej jak Stowarzyszenie misji i聽celach.
 11. Cele realizowane s膮 poprzez dzia艂alno艣膰 statutow膮 odp艂atn膮 i nieodp艂atn膮.

 

Rozdzia艂 III

聽Cz艂onkowie Stowarzyszenia ich prawa i聽obowi膮zki

 

搂 6

聽Cz艂onkowie Stowarzyszenia mog膮 mie膰 status:

a) cz艂onk贸w zwyczajnych;

b) cz艂onk贸w honorowych;

c) cz艂onk贸w wspieraj膮cych;

搂 7

 1. Cz艂onkiem zwyczajnym Stowarzyszenia mo偶e by膰 ka偶da pe艂noletnia osoba fizyczna, kt贸ra:

a) zobowi膮偶e si臋 realizowa膰 cele statutowe Stowarzyszenia,

b)聽z艂o偶y pisemn膮 deklaracj臋 cz艂onkowsk膮,

c) uzyska pisemn膮 akceptacj臋 Zarz膮du.

聽 聽 聽 2. Do Stowarzyszenia mog膮 przyst臋powa膰 r贸wnie偶 cudzoziemcy niemaj膮cy miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej

搂 8

 1. Cz艂onkostwo honorowe przyznawane jest przez Walne Zebranie Cz艂onk贸w osobom fizycznym za szczeg贸lne zas艂ugi dla Stowarzyszenia
 2. Cz艂onek honorowy zwolniony jest z p艂acenia sk艂adki cz艂onkowskiej.
 3. Cz艂onkowie honorowi nie posiadaj膮 biernego ani czynnego prawa wyborczego, mog膮 jednak bra膰 udzia艂 w posiedzeniach w艂adz stowarzyszenia z g艂osem doradczym.

搂 9

 1. Cz艂onkiem wspieraj膮cym Stowarzyszenia mo偶e zosta膰 zar贸wno osoba fizyczna jak i聽prawna deklaruj膮ca pomoc finansow膮, rzeczow膮 lub merytoryczn膮 w聽realizacji cel贸w Stowarzyszenia.
 2. W sytuacji, gdy cz艂onkiem wspieraj膮cym jest osoba prawna, dzia艂a ona w聽Stowarzyszeniu poprzez swojego przedstawiciela.
 3. Cz艂onkostwo wspieraj膮ce nabywa si臋 po聽z艂o偶eniu pisemnej deklaracji cz艂onkowskiej i聽zaakceptowaniu jej przez Zarz膮d.
 4. Cz艂onek wspieraj膮cy ma obowi膮zek wywi膮zywania si臋 z聽zadeklarowanych 艣wiadcze艅 na rzecz Stowarzyszenia, przestrzegania statutu oraz uchwa艂 w艂adz Stowarzyszenia.
 5. Cz艂onek wspieraj膮cy ma obowi膮zek p艂acenia sk艂adki cz艂onkowskiej w kwocie ustalanej przez Stowarzyszenie na dany rok kalendarzowy.

10

 1. Cz艂onek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:

a) uczestniczy膰 w Walnych Zebraniach Cz艂onk贸w Stowarzyszenia oraz realizowa膰 czynne i bierne prawa wyborcze do W艂adz Stowarzyszenia, zgodnie z regulaminem wyborczym opracowanym przez Zarz膮d;

b) bra膰 udzia艂 w dzia艂alno艣ci Stowarzyszenia;

c) zg艂asza膰 opinie wnioski i postulaty pod adresem w艂adz Stowarzyszenia;

d) uczestniczy膰 w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach i innych imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie;

e) posiadania legitymacji Stowarzyszenia i noszenia odznaki Stowarzyszenia;

 1. Cz艂onek zwyczajny Stowarzyszenia ma obowi膮zek:

a) 艣cis艂ego przestrzegania Statutu, stosowania si臋 do uchwa艂 w艂adz Stowarzyszenia, wprowadzania ich w 偶ycie oraz wype艂niania przyj臋tych przez siebie zobowi膮zania wobec Stowarzyszenia;

b) brania czynnego udzia艂 w dzia艂alno艣ci Stowarzyszenia, a w szczeg贸lno艣ci uczestniczenia w Walnym Zebraniu Cz艂onk贸w;

c) aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji cel贸w Stowarzyszenia;

d) dbania o dobre imi臋 Stowarzyszenia i przyczyniania si臋 do wzrostu jego znaczenia;

e) regularnego p艂acenia sk艂adki cz艂onkowskiej w kwocie i zasadach ustalanych przez Stowarzyszenie.

11

 1. Za nieprzestrzeganie Statutu Zarz膮d Stowarzyszenia ma prawo udzielenia cz艂onkowi upomnienia. Od decyzji Zarz膮du cz艂onkowi przys艂uguje prawo odwo艂ania si臋 do Walnego Zebrania Cz艂onk贸w.
 2. Za ra偶膮ce nieprzestrzeganie Statutu lub uchwa艂 w艂adz Stowarzyszenia Zarz膮d Stowarzyszenia ma prawo wykluczy膰 cz艂onka ze Stowarzyszenia. Od decyzji Zarz膮du cz艂onkowi przys艂uguje prawo odwo艂ania si臋 do Walnego Zebrania Cz艂onk贸w.

搂 12

 1. Cz艂onkostwo w聽Stowarzyszeniu ustaje z聽chwil膮:

a) z艂o偶enia pisemnego o艣wiadczenia o wyst膮pieniu ze Stowarzyszenia;

b) skre艣lenia z listy cz艂onk贸w uchwa艂膮 Zarz膮du z powodu:

聽 聽 聽 聽 – zalegania z op艂aceniem sk艂adki przez co najmniej 3 miesi膮ce,

聽 聽 聽 聽 – ra偶膮cego nieprzestrzegania Statutu lub uchwa艂 w艂adz Stowarzyszenia;

c) 艣mierci cz艂onka.

 1. Od uchwa艂y Zarz膮du cz艂onkowi przys艂uguje prawo odwo艂ania si臋 do Walnego Zebrania Cz艂onk贸w.
 2. W przypadkach okre艣lonych w ust. 1 litera b, Zarz膮d zobowi膮zany jest zawiadomi膰 cz艂onka o skre艣leniu lub wykluczeniu, podaj膮c przyczyn臋 skre艣lenia lub wykluczenia, wskazuj膮c jednocze艣nie w艂adz臋 uprawnion膮 do rozpatrzenia odwo艂ania oraz termin z艂o偶enia odwo艂ania. Uchwa艂y w wy偶ej okre艣lonych sprawach mog膮 by膰 zaskar偶one w terminie 14 dni, od daty ich dor臋czenia.

Rozdzia艂 IV
Struktura organizacyjna w艂adz

13

Organami Stowarzyszenia s膮:

 1. Walne Zebranie Cz艂onk贸w,
 2. Zarz膮d Stowarzyszenia,
 3. Komisja Rewizyjna.

14

 1. Walne Zebranie Cz艂onk贸w jest najwy偶sz膮 w艂adz膮 Stowarzyszenia.
 2. Walne Zebranie Cz艂onk贸w mo偶e by膰 zwyczajne i聽nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zebranie Cz艂onk贸w jest zwo艂ywane przez Zarz膮d Stowarzyszenia jeden raz do roku, nie p贸藕niej jednak ni偶 w聽ci膮gu 6 pierwszych miesi臋cy danego roku, z聽podaniem porz膮dku obrad przynajmniej na 14 dni przed planowan膮 dat膮 zebrania.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Cz艂onk贸w jest zwo艂ywane na podstawie uchwa艂y Zarz膮du Stowarzyszenia, kt贸r膮 podejmuje on z聽w艂asnej inicjatywy, lub na wniosek Komisji Rewizyjnej, albo na pisemny wniosek 1/3 liczby cz艂onk贸w zwyczajnych Stowarzyszenia. Wniosek o聽zwo艂anie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Cz艂onk贸w winien by膰 uzasadniony i聽zawiera膰 propozycj臋 obrad.

15

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Do zakresu dzia艂ania Walnego Zebrania Cz艂onk贸w nale偶y:

 1. wyb贸r i聽odwo艂anie Zarz膮du i聽Komisji Rewizyjnej;
 2. rozpatrywanie i聽zatwierdzanie przedstawionego przez Zarz膮d Stowarzyszenia rocznego merytorycznego sprawozdania z聽dzia艂alno艣ci Stowarzyszenia oraz sprawozdania finansowego i聽bilansu;
 3. rozpatrywanie i聽zatwierdzanie przedstawionego przez Komisj臋 Rewizyjn膮 Stowarzyszenia sprawozdania z聽prowadzonej przez ni膮 dzia艂alno艣ci;
 4. rozpatrywania wniosk贸w zg艂oszonych przez Zarz膮d Stowarzyszenia, Komisj臋 Rewizyjn膮 oraz cz艂onk贸w Stowarzyszenia;
 5. udzielanie lub odmawianie absolutorium cz艂onkom w艂adz Stowarzyszenia;
 6. uchwalanie Regulaminu prac organ贸w Stowarzyszenia;
 7. uchwalanie Statutu oraz jego zmian;
 8. podejmowanie uchwa艂y o聽rozwi膮zaniu Stowarzyszenia;
 9. ustalanie wysoko艣ci sk艂adek cz艂onkowskich i聽sposobu ich uiszczania;
 10. przyznawanie cz艂onkostwa honorowego
 11. okre艣lanie g艂贸wnych kierunk贸w dzia艂ania Stowarzyszenia;
 12. uchwalanie rocznego bud偶etu Stowarzyszenia;
 13. rozpatrywanie odwo艂a艅 od uchwa艂 Zarz膮du;

搂 16

 1. Do wa偶no艣ci uchwa艂 Walnego Zebrania Cz艂onk贸w konieczna jest obecno艣膰 co najmniej po艂owy og贸lnej liczby cz艂onk贸w zwyczajnych w聽pierwszym terminie, a w聽drugim terminie, kt贸ry mo偶e by膰 wyznaczony o聽godzin臋 p贸藕niej tego samego dnia, Walne Zebranie mo偶e skutecznie obradowa膰 – bez wzgl臋du na liczb臋 obecnych na zebraniu;
 2. Uchwa艂y Walnego Zebrania Cz艂onk贸w zapadaj膮 zwyk艂膮 wi臋kszo艣ci膮 g艂os贸w.
 3. Wyj膮tki od quorum i聽wi臋kszo艣ci okre艣lonych w聽ust臋pie 1 i聽2 s膮 wskazane w 搂聽36 i 搂聽37 Statutu.
 4. G艂osowanie jest jawne. Na wniosek ka偶dego ze zwyczajnych cz艂onk贸w Stowarzyszenia mo偶na zarz膮dzi膰 g艂osowanie tajne. G艂osowanie tajne zarz膮dza si臋 r贸wnie偶 przy podejmowaniu uchwa艂 w聽sprawach osobowych.

搂 17

Zarz膮d kieruje prac膮 Stowarzyszenia, reprezentuje go na zewn膮trz i聽odpowiada za sw膮 dzia艂alno艣膰 przed Walnym Zebraniem Cz艂onk贸w.

18

Zarz膮d Stowarzyszenia sk艂ada si臋 z Prezesa i Wiceprezesa Stowarzyszenia oraz od jednego do siedmiu cz艂onk贸w Zarz膮du.

19

Kadencja Zarz膮du oraz Komisji Rewizyjnej jest wsp贸lna i trwa w okresie i czasie analogicznym do okresu i czasu kadencji organizacji g艂贸wnej 鈥 International Coaching Federation.

20

 1. Wyboru Prezesa i Wiceprezesa Stowarzyszenia dokonuje si臋 spo艣r贸d kandydat贸w zg艂oszonych minimum 7 dni przed Walnym Zebraniem Cz艂onk贸w, bezwzgl臋dn膮 wi臋kszo艣ci膮 g艂os贸w, przy obecno艣ci co najmniej po艂owy og贸lnej liczby cz艂onk贸w zwyczajnych, a w聽drugim terminie bezwzgl臋dn膮 wi臋kszo艣ci膮 g艂os贸w bez wzgl臋du na liczb臋 obecnych uprawnionych do g艂osowania.
 2. Ust臋puj膮cy Wiceprezes Stowarzyszenia z mocy Statutu obejmuje funkcj臋 Prezesa Stowarzyszenia w kolejnej kadencji, chyba 偶e Walne Zebranie bezwzgl臋dn膮 wi臋kszo艣ci膮 g艂os贸w, przy obecno艣ci co najmniej po艂owy og贸lnej liczby cz艂onk贸w zwyczajnych, a w聽drugim terminie bezwzgl臋dn膮 wi臋kszo艣ci膮 g艂os贸w bez wzgl臋du na liczb臋 obecnych uprawnionych do g艂osowania postanowi inaczej. Uchwa艂a taka mo偶e by膰 podj臋ta r贸wnie偶 je艣li nie zosta艂a pierwotnie umieszczona w porz膮dku obrad Walnego Zebrania Cz艂onk贸w.
 3. W przypadku obj臋cia przez ust臋puj膮cego Wiceprezesa Stowarzyszenia funkcji Prezesa Stowarzyszenia w kolejnej kadencji, przeprowadza si臋 wyb贸r jedynie Wiceprezesa Stowarzyszenia kolejnej kadencji.
 4. Wyboru cz艂onk贸w Zarz膮du dokonuje si臋 spo艣r贸d kandydat贸w zg艂oszonych minimum 7 dni przed Walnym Zebraniem Cz艂onk贸w, zwyk艂膮 wi臋kszo艣ci膮 g艂os贸w, przy obecno艣ci co najmniej po艂owy og贸lnej liczby cz艂onk贸w zwyczajnych, a w聽drugim terminie zwyk艂膮 wi臋kszo艣ci膮 g艂os贸w bez wzgl臋du na liczb臋 obecnych uprawnionych do g艂osowania.
 5. Walne Zebranie Cz艂onk贸w mo偶e dopu艣ci膰, w drodze uchwa艂y, do kandydowania osoby, kt贸re nie zg艂osi艂y swojej kandydatury w terminie 7 dni przed Walnym Zebraniem Cz艂onk贸w. Uchwa艂a taka mo偶e by膰 podj臋ta r贸wnie偶 je艣li nie zosta艂a pierwotnie umieszczona w porz膮dku obrad Walnego Zebrania Cz艂onk贸w.
 6. W przypadku powstania wakatu na funkcji Prezesa Stowarzyszenia funkcj臋 Prezesa Stowarzyszenia obejmuje Wiceprezes Stowarzyszenia i pe艂ni j膮 a偶 do ko艅ca kadencji kolejnego Zarz膮du.
 7. W przypadku powstania wakatu na funkcji Wiceprezesa Stowarzyszenia Prezes Stowarzyszenia mianuje pe艂ni膮cego obowi膮zki Wiceprezesa Stowarzyszenia, a podczas najbli偶szego Walnego Zebrania Cz艂onk贸w przeprowadza si臋 wyb贸r nowego Wiceprezesa Stowarzyszenia.
 8. W przypadku powstania wakatu na funkcji cz艂onka Zarz膮du Prezes Stowarzyszenia mianuje pe艂ni膮cego obowi膮zki cz艂onka Zarz膮du, a podczas najbli偶szego Walnego Zebrania Cz艂onk贸w przeprowadza si臋 wybory uzupe艂niaj膮ce.
 9. Kandydat na Prezesa lub Wiceprezesa Stowarzyszenia, jest zobowi膮zany by膰 cz艂onkiem akredytowanym ICF Global (ICF Credentialed Members) w dniu wybor贸w, chyba 偶e Walne Zebranie bezwzgl臋dn膮 liczb膮 g艂os贸w postanowi inaczej. W przypadku gdy ust臋puj膮cy Wiceprezes Stowarzyszenia nie jest w dniu wybor贸w w艂adz Stowarzyszenia nast臋pnej kadencji cz艂onkiem akredytowanym ICF Global (ICF Credentialed Members), nie obejmuje z mocy Statutu funkcji Prezesa Stowarzyszenia w kolejnej kadencji. W takim wypadku Walne Zebranie przeprowadza wyb贸r Prezesa Stowarzyszenia kolejnej kadencji, spo艣r贸d kandydat贸w zg艂oszonych na Walnym Zebraniu. Wyb贸r przeprowadza si臋 spo艣r贸d kandydat贸w b臋d膮cych w dniu wybor贸w cz艂onkami akredytowanymi ICF Global, chyba 偶e Walne Zebranie bezwzgl臋dn膮 liczb膮 g艂os贸w postanowi inaczej.

搂 21

Posiedzenia Zarz膮du Stowarzyszenia odbywaj膮 si臋 w聽miar臋 potrzeby, lecz nie rzadziej ni偶 jeden raz na 3 miesi膮ce.

22

Do zakresu dzia艂ania Zarz膮du Stowarzyszenia nale偶膮:

 1. kierowanie bie偶膮c膮 dzia艂alno艣ci膮 Stowarzyszenia;
 2. czuwanie nad wykonywaniem uchwa艂 Walnego Zebrania Cz艂onk贸w;
 3. przyjmowanie, skre艣lanie i聽wykre艣lanie cz艂onk贸w zwyczajnych;
 4. zwo艂ywanie zwyczajnych i聽nadzwyczajnych Walnych Zebra艅 Cz艂onk贸w;
 5. podejmowanie uchwa艂 w聽przedmiocie przyj臋cia zapis贸w i聽darowizn;
 6. zatwierdzanie przygotowanych regulamin贸w oraz podejmowanie uchwa艂 formu艂uj膮cych stanowisko Stowarzyszenia wobec aktualnych problem贸w lub wydarze艅 politycznych, spo艂ecznych, religijnych;
 7. wyst臋powanie z聽wnioskiem do Walnego Zebrania Cz艂onk贸w o聽nadanie cz艂onkostwa honorowego;
 8. przyjmowanie cz艂onk贸w wspieraj膮cych;
 9. wykonywanie uchwa艂 Walnego Zebrania Cz艂onk贸w
 10. powo艂ywanie dyrektor贸w odpowiedzialnych za realizacj臋 cel贸w statutowych Stowarzyszenia w聽zakresie powierzonym im przez Zarz膮d.

搂 23

O艣wiadczenia i聽akty prawne, zobowi膮zania finansowe i聽maj膮tkowe podpisuj膮 w聽imieniu Stowarzyszenia: Prezes Zarz膮du samodzielnie, lub dw贸ch innych Cz艂onk贸w Zarz膮du 艂膮cznie

24

Uchwa艂y Zarz膮du podejmowane s膮 zwyk艂膮 wi臋kszo艣ci膮 g艂os贸w przy obecno艣ci co najmniej po艂owy sk艂adu Zarz膮du w tym Prezesa lub Wiceprezesa Stowarzyszenia.

25

 1. Komisja Rewizyjna sk艂adaj膮ca si臋 z trzech cz艂onk贸w jest organem kontroli wewn臋trznej Stowarzyszenia.

1a. Wyboru cz艂onk贸w Komisji Rewizyjnej dokonuje si臋 spo艣r贸d kandydat贸w zg艂oszonych minimum 7 dni przed Walnym Zebraniem Cz艂onk贸w, zwyk艂膮 wi臋kszo艣ci膮 g艂os贸w, przy obecno艣ci co najmniej po艂owy og贸lnej liczby cz艂onk贸w zwyczajnych, a w聽drugim terminie zwyk艂膮 wi臋kszo艣ci膮 g艂os贸w bez wzgl臋du na liczb臋 obecnych uprawnionych do g艂osowania.

1b. Walne Zebranie Cz艂onk贸w mo偶e dopu艣ci膰, w drodze uchwa艂y, do kandydowania osoby, kt贸re nie zg艂osi艂y swojej kandydatury w terminie 7 dni przed Walnym Zebraniem Cz艂onk贸w. Uchwa艂a taka mo偶e by膰 podj臋ta r贸wnie偶 je艣li nie zosta艂a pierwotnie umieszczona w porz膮dku obrad Walnego Zebrania Cz艂onk贸w.

 1. Do zakresu dzia艂ania Komisji Rewizyjnej nale偶y:
  a) kontrola dzia艂alno艣ci merytorycznej i聽organizacyjnej Stowarzyszenia;
  b) kontrola gospodarki finansowej i聽maj膮tkowej Stowarzyszenia;
  c) kontrola nieodp艂atnej i聽odp艂atnej dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego Stowarzyszenia;
 2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej nale偶y:
  a) kontrolowanie dzia艂alno艣ci Zarz膮du,
  b)聽sk艂adanie wniosk贸w z聽kontroli na Walnym Zebraniu Cz艂onk贸w,
  c) prawo wyst膮pienia z wnioskiem o zwo艂anie Walnego Zebrania Cz艂onk贸w oraz zebrania Zarz膮du
  d) sk艂adanie wniosk贸w w przedmiocie absolutorium dla cz艂onk贸w Zarz膮du Stowarzyszenia,
  e) sk艂adanie sprawozda艅 ze swojej dzia艂alno艣ci na Walnym Zebraniu Cz艂onk贸w,
 3. Komisja Rewizyjna w聽celu wykonania swych zada艅 kontrolnych wobec Zarz膮du jest uprawniona do:
  a) 偶膮dania od Zarz膮du przedstawienia wszelkich dokument贸w dotycz膮cych dzia艂alno艣ci Stowarzyszenia
  b) 偶膮dania od cz艂onk贸w Zarz膮du聽z艂o偶enia pisemnych lub ustnych wyja艣nie艅.

26

 1. Je偶eli sk艂ad Komisji Rewizyjnej zmniejszy si臋 w聽czasie trwania kadencji Komisja Rewizyjna ma prawo powo艂a膰 do swego sk艂adu 1 cz艂onka.
 2. Cz艂onkowie Komisji Rewizyjnej wybieraj膮 ze swego grona Przewodnicz膮cego.
 3. Cz艂onkowie Komisji Rewizyjnej maj膮 prawo uczestniczenia z聽g艂osem doradczym w聽posiedzeniach Zarz膮du Stowarzyszenia.
 4. Do wa偶no艣ci podejmowanych przez Komisj臋 Rewizyjn膮 uchwa艂 wymagana jest obecno艣膰 co najmniej dw贸ch jej Cz艂onk贸w spo艣r贸d wszystkich prawid艂owo powiadomionych najp贸藕niej siedem dni przed terminem jej posiedzenia.
 5. Uchwa艂y Komisji Rewizyjnej zapadaj膮, przy zachowaniu wymog贸w z pkt.聽4, zwyk艂膮 wi臋kszo艣ci膮 g艂os贸w, przy czym w聽wypadku r贸wno艣ci decyduj膮cym jest g艂os Przewodnicz膮cego.

27

聽Cz艂onkowie Komisji Rewizyjnej nie mog膮:

 1. by膰 cz艂onkami Zarz膮du;
 2. pozostawa膰 w聽stosunku pokrewie艅stwa, powinowactwa lub podleg艂o艣ci z聽tytu艂u zatrudnienia z聽cz艂onkami Zarz膮du,
 3. by膰 skazani prawomocnym wyrokiem za przest臋pstwo z聽winy umy艣lnej
 4. z tytu艂u pe艂nienia funkcji w聽Komisji Rewizyjnej pobiera膰 wynagrodzenia.

Organami Stowarzyszenia s膮:

 1. Walne Zebranie Cz艂onk贸w,
 2. Zarz膮d Stowarzyszenia,
 3. Komisja Rewizyjna.

 

Rozdzia艂 V
Fundusze i聽maj膮tek Stowarzyszenia

搂 28

聽Dochody Stowarzyszenia sk艂adaj膮 si臋 z:

a) sk艂adek cz艂onkowskich,

b) darowizn, spadk贸w, zapis贸w, subwencji i dotacji,

c) ofiarno艣ci publicznej (zbi贸rek publicznych).

d) dochod贸w z maj膮tku Stowarzyszenia.

e) dzia艂alno艣ci statutowej odp艂atnej.

29

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Stowarzyszenia jako osoba prawna mo偶e posiada膰 maj膮tek ruchomy jak i聽nieruchomo艣ci.

搂 30

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Dochody Stowarzyszenia s膮 w聽ca艂o艣ci przeznaczone na finansowanie dzia艂alno艣ci statutowej Stowarzyszenia.

31

 1. 聽Funduszami Stowarzyszenia dysponuje Zarz膮d w聽ramach preliminarza bud偶etowego, przy czym rokiem obrachunkowym i聽sprawozdawczym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy.
 2. Stowarzyszenie prowadzi gospodark臋 finansow膮 i聽rachunkow膮 zgodnie z聽obowi膮zuj膮cymi przepisami
 3. 聽Stowarzyszenia prowadzi wyodr臋bnion膮 rachunkowo艣膰 w聽zakresie nieodp艂atnej i聽odp艂atnej dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego.

32

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Na mocy niniejszego statutu zabrania si臋:

 1. udzielania po偶yczek lub zabezpieczania zobowi膮za艅 maj膮tkiem organizacji w聽stosunku do jej cz艂onk贸w, cz艂onk贸w organ贸w lub pracownik贸w oraz os贸b, z聽kt贸rymi pracownicy pozostaj膮 w聽zwi膮zku ma艂偶e艅skim albo w聽stosunku pokrewie艅stwa lub powinowactwa w聽linii prostej, pokrewie艅stwa lub powinowactwa w聽linii bocznej do drugiego stopnia albo s膮 zwi膮zani z聽tytu艂u przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej “osobami bliskimi”,
 2. przekazywania ich maj膮tku na rzecz ich cz艂onk贸w, cz艂onk贸w organ贸w lub pracownik贸w oraz ich os贸b bliskich, na zasadach innych ni偶 w聽stosunku do os贸b trzecich, w聽szczeg贸lno艣ci, je偶eli przekazanie to nast臋puje bezp艂atnie lub na preferencyjnych warunkach
 3. wykorzystywania maj膮tku na rzecz cz艂onk贸w, cz艂onk贸w organ贸w lub pracownik贸w oraz ich os贸b bliskich na zasadach innych ni偶 w聽stosunku do os贸b trzecich, chyba, 偶e to wykorzystanie bezpo艣rednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,
 4. zakupu na szczeg贸lnych zasadach towar贸w lub us艂ug od podmiot贸w, kt贸rych uczestnicz膮 cz艂onkowie organizacji, cz艂onkowie jej organ贸w lub pracownicy oraz ich os贸b bliskich.

Rozdzia艂 VI
Postanowienia ko艅cowe

33

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Zmiana statutu Stowarzyszenia nast臋puje w聽drodze uchwa艂y Walnego Zebrania Cz艂onk贸w podj臋tej wi臋kszo艣ci膮 2/3 g艂os贸w przy obecno艣ci co najmniej po艂owy og贸lnej liczby cz艂onk贸w zwyczajnych, a w聽drugim terminie bezwzgl臋dn膮 wi臋kszo艣ci膮 g艂os贸w bez wzgl臋du na liczb臋 obecnych.

34

 1. Rozwi膮zanie Stowarzyszenia mo偶e nast膮pi膰 na mocy uchwa艂y Walnego Zebrania Cz艂onk贸w podj臋tej wi臋kszo艣ci膮 戮 g艂os贸w cz艂onk贸w zwyczajnych, przy udziale co najmniej 2/3 og贸lnej liczby cz艂onk贸w zwyczajnych;
 2. W wypadku podj臋cia uchwa艂y o聽rozwi膮zaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Cz艂onk贸w postanawia o聽przeznaczeniu maj膮tku Stowarzyszenia, wskazuj膮c cele zbie偶ne z聽celami statutowymi lub inne cele spo艂eczne.