Statut Stowarzyszenia
„Polskie Stowarzyszenie Trenerów Rozwoju Osobistego”

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne.

§ 1

 1. „ICF Polska, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku „Prawo o stowarzyszeniach” (Dz.U. nr 20 poz. 104 ze zmianami), innych przepisów prawa powszechnie obowiązujących oraz niniejszego statutu.
 2. Stowarzyszenie jest członkiem Międzynarodowej Federacji Coachów – International Coach Federation (ICF Global) z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej.

§ 2

 1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 2. Siedzibą Stowarzyszenia i jego władz jest miasto Warszawa.
 3. Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a dla właściwej realizacji celów statutowych może prowadzić także działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Stowarzyszenie może przystępować do innych organizacji oraz związków, na zasadach zgodnych z prawem, jeżeli ich cele są zgodne z celami Stowarzyszenia.
 5. Stowarzyszenie używa własnej odznaki, której wzór ustala Zarząd Stowarzyszenia.

§ 3

Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej jej członków. Stowarzyszenie dla celów realizacji swoich celów statutowych może zatrudniać pracowników w tym także członków Stowarzyszenia.

 

Rozdział II
Cele Stowarzyszenia i ich realizacja

§ 4

 1. Prowadzenie działalności naukowej i naukowo – technicznej.
 2. Prowadzenie działalności oświatowej, w tym kształcenie dorosłych.
 3. Prowadzenie działalności kulturalnej oraz działania na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
 4. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
 5. W pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom, w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
 6. Działalność wspierająca rozwój przedsiębiorczości i rozwój gospodarczy.
 7. Wpływanie na podnoszenie poziomu umiejętności, efektywności i etyki zawodowej swoich członków jak i coachów.
 8. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych. 
 9. Działanie na rzecz integracji europejskiej i wspieranie kontaktów między społeczeństwami, w tym wspieranie współpracy członków Stowarzyszenia ze Stowarzyszeniem pod nazwą „International Coach Federation” (dalej w skrócie „ICF”), z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki oraz współpraca Stowarzyszenia z oddziałami „ICF” na świecie, w ramach której członkowie mogą się rozwijać i korzystać z możliwości, jakie ta współpraca stwarza. 
 10. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 
 11. Działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania. 
 12. Promocja i upowszechnianie działalności charytatywnej. 
 13. Promocja i organizacja wolontariatu. 
 14. Tworzenie i umacnianie standardów zawodowych, wartości i zasad coachingu oraz budowanie forum, na którym członkowie mogą rozwiązywać kwestie zawodowe. 
 15. Tworzenie możliwości współpracy między swoimi członkami w celu dostarczania klientom najwyższej jakości rozwiązań i usług.

§ 5

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Dostarczanie programów rozwojowych mających rozwijać umiejętności coachingowe oraz wspierać proces akredytacji członków i instytucji związanych z  coachingiem w sposób zgodny z powszechnie akceptowanymi standardami.
 2. Udział w rozwoju metod coachingowych oraz w badaniu efektywności i zastosowań coachingu, a także wspieranie takich działań.
 3. Reprezentowanie członków i współpraca z właściwymi władzami polskimi, instytucjami, i organizacjami w celu promowania i rozwoju coachingu.
 4. Publikowanie i współpraca z wydawcami materiałów związanych z trenowaniem rozwoju osobistego.
 5. Promowanie trenowania rozwoju osobistego poprzez działania marketingowe, stronę internetową, organizowanie programów szkoleniowych, konferencji, seminariów, grup rozwojowych oraz innych form kształcenia.
 6. Tworzenie standardów i zasad etyki zawodowej oraz upowszechnianie ich w społeczności trenerów rozwoju osobistego.
 7. Tworzenie forum będącego źródłem informacji dla trenerów rozwoju osobistego, jak działać profesjonalnie i chronić swoje interesy.
 8. Udzielanie rekomendacji trenerom rozwoju osobistego oraz zbieranie informacji od klientów na temat przestrzegania zasad etyki zawodowej przez trenerów rozwoju osobistego.
 9. Wspieranie trenerów rozwoju osobistego poprzez superwizję i trenowanie rozwoju osobistego celem zapewnienia najwyższej jakości ich usług.
 10. Współpraca z innymi organizacjami i instytucjami o podobnej jak Stowarzyszenie misji i celach.
 11. Cele realizowane są poprzez działalność statutową odpłatną i nieodpłatną.

 

Rozdział III

 Członkowie Stowarzyszenia ich prawa i obowiązki

 

§ 6

 Członkowie Stowarzyszenia mogą mieć status:

a) członków zwyczajnych;

b) członków honorowych;

c) członków wspierających;

§ 7

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która:

a) zobowiąże się realizować cele statutowe Stowarzyszenia,

b) złoży pisemną deklarację członkowską,

c) uzyska pisemną akceptację Zarządu.

      2. Do Stowarzyszenia mogą przystępować również cudzoziemcy niemający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej

§ 8

 1. Członkostwo honorowe przyznawane jest przez Walne Zebranie Członków osobom fizycznym za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia
 2. Członek honorowy zwolniony jest z płacenia składki członkowskiej.
 3. Członkowie honorowi nie posiadają biernego ani czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział w posiedzeniach władz stowarzyszenia z głosem doradczym.

§ 9

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać zarówno osoba fizyczna jak i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 2. W sytuacji, gdy członkiem wspierającym jest osoba prawna, działa ona w Stowarzyszeniu poprzez swojego przedstawiciela.
 3. Członkostwo wspierające nabywa się po złożeniu pisemnej deklaracji członkowskiej i zaakceptowaniu jej przez Zarząd.
 4. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 5. Członek wspierający ma obowiązek płacenia składki członkowskiej w kwocie ustalanej przez Stowarzyszenie na dany rok kalendarzowy.

§ 10

 1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:

a) uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia oraz realizować czynne i bierne prawa wyborcze do Władz Stowarzyszenia, zgodnie z regulaminem wyborczym opracowanym przez Zarząd;

b) brać udział w działalności Stowarzyszenia;

c) zgłaszać opinie wnioski i postulaty pod adresem władz Stowarzyszenia;

d) uczestniczyć w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach i innych imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie;

e) posiadania legitymacji Stowarzyszenia i noszenia odznaki Stowarzyszenia;

 1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma obowiązek:

a) ścisłego przestrzegania Statutu, stosowania się do uchwał władz Stowarzyszenia, wprowadzania ich w życie oraz wypełniania przyjętych przez siebie zobowiązania wobec Stowarzyszenia;

b) brania czynnego udział w działalności Stowarzyszenia, a w szczególności uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków;

c) aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia;

d) dbania o dobre imię Stowarzyszenia i przyczyniania się do wzrostu jego znaczenia;

e) regularnego płacenia składki członkowskiej w kwocie i zasadach ustalanych przez Stowarzyszenie.

§ 11

 1. Za nieprzestrzeganie Statutu Zarząd Stowarzyszenia ma prawo udzielenia członkowi upomnienia. Od decyzji Zarządu członkowi przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków.
 2. Za rażące nieprzestrzeganie Statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia Zarząd Stowarzyszenia ma prawo wykluczyć członka ze Stowarzyszenia. Od decyzji Zarządu członkowi przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków.

§ 12

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje z chwilą:

a) złożenia pisemnego oświadczenia o wystąpieniu ze Stowarzyszenia;

b) skreślenia z listy członków uchwałą Zarządu z powodu:

        – zalegania z opłaceniem składki przez co najmniej 3 miesiące,

        – rażącego nieprzestrzegania Statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia;

c) śmierci członka.

 1. Od uchwały Zarządu członkowi przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków.
 2. W przypadkach określonych w ust. 1 litera b, Zarząd zobowiązany jest zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczynę skreślenia lub wykluczenia, wskazując jednocześnie władzę uprawnioną do rozpatrzenia odwołania oraz termin złożenia odwołania. Uchwały w wyżej określonych sprawach mogą być zaskarżone w terminie 14 dni, od daty ich doręczenia.

Rozdział IV
Struktura organizacyjna władz

 

§ 13

Organami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd Stowarzyszenia,
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 14

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia jeden raz do roku, nie później jednak niż w ciągu 6 pierwszych miesięcy danego roku, z podaniem porządku obrad przynajmniej na 14 dni przed planowaną datą zebrania.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia, którą podejmuje on z własnej inicjatywy, lub na wniosek Komisji Rewizyjnej, albo na pisemny wniosek 1/3 liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków winien być uzasadniony i zawierać propozycję obrad.

§ 15

                Do zakresu działania Walnego Zebrania Członków należy:

 1. wybór i odwołanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
 2. rozpatrywanie i zatwierdzanie przedstawionego przez Zarząd Stowarzyszenia rocznego merytorycznego sprawozdania z działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdania finansowego i bilansu;
 3. rozpatrywanie i zatwierdzanie przedstawionego przez Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia sprawozdania z prowadzonej przez nią działalności;
 4. rozpatrywania wniosków zgłoszonych przez Zarząd Stowarzyszenia, Komisję Rewizyjną oraz członków Stowarzyszenia;
 5. udzielanie lub odmawianie absolutorium członkom władz Stowarzyszenia;
 6. uchwalanie Regulaminu prac organów Stowarzyszenia;
 7. uchwalanie Statutu oraz jego zmian;
 8. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia;
 9. ustalanie wysokości składek członkowskich i sposobu ich uiszczania;
 10. przyznawanie członkostwa honorowego
 11. określanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia;
 12. uchwalanie rocznego budżetu Stowarzyszenia;
 13. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;

§ 16

 1. Do ważności uchwał Walnego Zebrania Członków konieczna jest obecność co najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony o godzinę później tego samego dnia, Walne Zebranie może skutecznie obradować – bez względu na liczbę obecnych na zebraniu;
 2. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów.
 3. Wyjątki od quorum i większości określonych w ustępie 1 i 2 są wskazane w § 36 i § 37 Statutu.
 4. Głosowanie jest jawne. Na wniosek każdego ze zwyczajnych członków Stowarzyszenia można zarządzić głosowanie tajne. Głosowanie tajne zarządza się również przy podejmowaniu uchwał w sprawach osobowych.

§ 17

Zarząd kieruje pracą Stowarzyszenia, reprezentuje go na zewnątrz i odpowiada za swą działalność przed Walnym Zebraniem Członków.

§ 18

Zarząd Stowarzyszenia składa się z Prezesa i Wiceprezesa Stowarzyszenia oraz od jednego do siedmiu członków Zarządu.

§ 19

Kadencja Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej jest wspólna i trwa w okresie i czasie analogicznym do okresu i czasu kadencji organizacji głównej – International Coaching Federation.

§ 20

 1. Wyboru Prezesa i Wiceprezesa Stowarzyszenia dokonuje się spośród kandydatów zgłoszonych minimum 7 dni przed Walnym Zebraniem Członków, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych, a w drugim terminie bezwzględną większością głosów bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania.
 2. Ustępujący Wiceprezes Stowarzyszenia z mocy Statutu obejmuje funkcję Prezesa Stowarzyszenia w kolejnej kadencji, chyba że Walne Zebranie bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych, a w drugim terminie bezwzględną większością głosów bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania postanowi inaczej. Uchwała taka może być podjęta również jeśli nie została pierwotnie umieszczona w porządku obrad Walnego Zebrania Członków.
 3. W przypadku objęcia przez ustępującego Wiceprezesa Stowarzyszenia funkcji Prezesa Stowarzyszenia w kolejnej kadencji, przeprowadza się wybór jedynie Wiceprezesa Stowarzyszenia kolejnej kadencji.
 4. Wyboru członków Zarządu dokonuje się spośród kandydatów zgłoszonych minimum 7 dni przed Walnym Zebraniem Członków, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych, a w drugim terminie zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania.
 5. Walne Zebranie Członków może dopuścić, w drodze uchwały, do kandydowania osoby, które nie zgłosiły swojej kandydatury w terminie 7 dni przed Walnym Zebraniem Członków. Uchwała taka może być podjęta również jeśli nie została pierwotnie umieszczona w porządku obrad Walnego Zebrania Członków.
 6. W przypadku powstania wakatu na funkcji Prezesa Stowarzyszenia funkcję Prezesa Stowarzyszenia obejmuje Wiceprezes Stowarzyszenia i pełni ją aż do końca kadencji kolejnego Zarządu.
 7. W przypadku powstania wakatu na funkcji Wiceprezesa Stowarzyszenia Prezes Stowarzyszenia mianuje pełniącego obowiązki Wiceprezesa Stowarzyszenia, a podczas najbliższego Walnego Zebrania Członków przeprowadza się wybór nowego Wiceprezesa Stowarzyszenia.
 8. W przypadku powstania wakatu na funkcji członka Zarządu Prezes Stowarzyszenia mianuje pełniącego obowiązki członka Zarządu, a podczas najbliższego Walnego Zebrania Członków przeprowadza się wybory uzupełniające.
 9. Kandydat na Prezesa lub Wiceprezesa Stowarzyszenia, jest zobowiązany być członkiem akredytowanym ICF Global (ICF Credentialed Members) w dniu wyborów, chyba że Walne Zebranie bezwzględną liczbą głosów postanowi inaczej. W przypadku gdy ustępujący Wiceprezes Stowarzyszenia nie jest w dniu wyborów władz Stowarzyszenia następnej kadencji członkiem akredytowanym ICF Global (ICF Credentialed Members), nie obejmuje z mocy Statutu funkcji Prezesa Stowarzyszenia w kolejnej kadencji. W takim wypadku Walne Zebranie przeprowadza wybór Prezesa Stowarzyszenia kolejnej kadencji, spośród kandydatów zgłoszonych na Walnym Zebraniu. Wybór przeprowadza się spośród kandydatów będących w dniu wyborów członkami akredytowanymi ICF Global, chyba że Walne Zebranie bezwzględną liczbą głosów postanowi inaczej.

§ 21

Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej niż jeden raz na 3 miesiące.

§ 22

Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należą:

 1. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia;
 2. czuwanie nad wykonywaniem uchwał Walnego Zebrania Członków;
 3. przyjmowanie, skreślanie i wykreślanie członków zwyczajnych;
 4. zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków;
 5. podejmowanie uchwał w przedmiocie przyjęcia zapisów i darowizn;
 6. zatwierdzanie przygotowanych regulaminów oraz podejmowanie uchwał formułujących stanowisko Stowarzyszenia wobec aktualnych problemów lub wydarzeń politycznych, społecznych, religijnych;
 7. występowanie z wnioskiem do Walnego Zebrania Członków o nadanie członkostwa honorowego;
 8. przyjmowanie członków wspierających;
 9. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków
 10. powoływanie dyrektorów odpowiedzialnych za realizację celów statutowych Stowarzyszenia w zakresie powierzonym im przez Zarząd.

§ 23

Oświadczenia i akty prawne, zobowiązania finansowe i majątkowe podpisują w imieniu Stowarzyszenia: Prezes Zarządu samodzielnie, lub dwóch innych Członków Zarządu łącznie

§ 24

Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Zarządu w tym Prezesa lub Wiceprezesa Stowarzyszenia.

§ 25

 1. Komisja Rewizyjna składająca się z trzech członków jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.

1a. Wyboru członków Komisji Rewizyjnej dokonuje się spośród kandydatów zgłoszonych minimum 7 dni przed Walnym Zebraniem Członków, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych, a w drugim terminie zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania.

1b. Walne Zebranie Członków może dopuścić, w drodze uchwały, do kandydowania osoby, które nie zgłosiły swojej kandydatury w terminie 7 dni przed Walnym Zebraniem Członków. Uchwała taka może być podjęta również jeśli nie została pierwotnie umieszczona w porządku obrad Walnego Zebrania Członków.

 1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
  a) kontrola działalności merytorycznej i organizacyjnej Stowarzyszenia;
  b) kontrola gospodarki finansowej i majątkowej Stowarzyszenia;
  c) kontrola nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego Stowarzyszenia;
 2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  a) kontrolowanie działalności Zarządu,
  b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,
  c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu
  d) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla członków Zarządu Stowarzyszenia,
  e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
 3. Komisja Rewizyjna w celu wykonania swych zadań kontrolnych wobec Zarządu jest uprawniona do:
  a) żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Stowarzyszenia
  b) żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.

§ 26

 1. Jeżeli skład Komisji Rewizyjnej zmniejszy się w czasie trwania kadencji Komisja Rewizyjna ma prawo powołać do swego składu 1 członka.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają ze swego grona Przewodniczącego.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.
 4. Do ważności podejmowanych przez Komisję Rewizyjną uchwał wymagana jest obecność co najmniej dwóch jej Członków spośród wszystkich prawidłowo powiadomionych najpóźniej siedem dni przed terminem jej posiedzenia.
 5. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają, przy zachowaniu wymogów z pkt. 4, zwykłą większością głosów, przy czym w wypadku równości decydującym jest głos Przewodniczącego.

§ 27

 Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:

 1. być członkami Zarządu;
 2. pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu,
 3. być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej
 4. z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej pobierać wynagrodzenia.

Organami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd Stowarzyszenia,
 3. Komisja Rewizyjna.

 

Rozdział V
Fundusze i majątek Stowarzyszenia

§ 28

 Dochody Stowarzyszenia składają się z:

a) składek członkowskich,

b) darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji,

c) ofiarności publicznej (zbiórek publicznych).

d) dochodów z majątku Stowarzyszenia.

e) działalności statutowej odpłatnej.

§ 29

                Stowarzyszenia jako osoba prawna może posiadać majątek ruchomy jak i nieruchomości.

§ 30

                Dochody Stowarzyszenia są w całości przeznaczone na finansowanie działalności statutowej Stowarzyszenia.

§ 31

 1.  Funduszami Stowarzyszenia dysponuje Zarząd w ramach preliminarza budżetowego, przy czym rokiem obrachunkowym i sprawozdawczym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy.
 2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową i rachunkową zgodnie z obowiązującymi przepisami
 3.  Stowarzyszenia prowadzi wyodrębnioną rachunkowość w zakresie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego.

§ 32

                Na mocy niniejszego statutu zabrania się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej “osobami bliskimi”,
 2. przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach
 3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,
 4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 33

                Zmiana statutu Stowarzyszenia następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych, a w drugim terminie bezwzględną większością głosów bez względu na liczbę obecnych.

§ 34

 1. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością ¾ głosów członków zwyczajnych, przy udziale co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych;
 2. W wypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków postanawia o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia, wskazując cele zbieżne z celami statutowymi lub inne cele społeczne.