Regulamin Stowarzyszenia ICF Polska

(Polskiego Stowarzyszenia Trener贸w Rozwoju Osobistego)

Rozdzia艂 I

Wybory

 

搂聽1

 1. Kandydat贸w do w艂adz Stowarzyszenia, maj膮 prawo zg艂asza膰 Cz艂onkowie Zwyczajni, Honorowi lub Wspieraj膮cy,
  za po艣rednictwem Zarz膮du Stowarzyszenia najp贸藕niej siedem (7) dni przed Walnym Zebraniem Cz艂onk贸w, podczas kt贸rego odbywaj膮 si臋 wybory.
 2. Zarz膮d Stowarzyszenia publikuje niezw艂ocznie zg艂oszone kandydatury na stronie internetowej lub za po艣rednictwem social 鈥 medi贸w Stowarzyszenia lecz nie p贸藕niej ni偶 w terminie jednego (1) dnia roboczego od momentu ich otrzymania.
 3. Zg艂aszaj膮cy kandydatur臋 jest zobowi膮zany do przedstawienia pisemnej zgody kandydata, oraz kr贸tkiej aplikacji zawieraj膮cej skr贸cony 偶yciorys oraz list motywacyjny kandydata.

搂聽2聽

 1. Jedna osoba mo偶e kandydowa膰 na wi臋cej ni偶 jedno stanowisko we w艂adzach Stowarzyszenia.
 2. Wyb贸r osoby na jedno ze stanowisk powoduje wycofanie kandydatury tej osoby na stanowiska, na kt贸re g艂osowanie odbywa si臋 p贸藕niej.

搂聽3聽

 1. Wybory do w艂adz Stowarzyszenia przeprowadza Komisja Skrutacyjno 鈥 Wyborcza.
 2. Komisja Skrutacyjno 鈥 Wyborcza powo艂ywana jest podczas Walnego Zebranie Cz艂onk贸w, na kt贸rym maj膮 si臋 odby膰 wybory do Zarz膮du Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej.
 3. Komisja Skrutacyjno 鈥 Wyborcza sk艂ada si臋 z minimum trzech cz艂onk贸w, kt贸rzy spo艣r贸d siebie wybieraj膮 przewodnicz膮cego.
 4. Do Komisji Skrutacyjno 鈥 Wyborczej nie mo偶e zosta膰 wybrana osoba, kt贸ra kandyduje w wyborach.
 5. Wyboru Komisji Skrutacyjno 鈥 Wyborczej dokonuje si臋 w trybie przewidzianym dla Komisji Skrutacyjnej.
 6. Do zada艅 Komisji Skrutacyjno-Wyborczej, opr贸cz zada艅 Komisji Skrutacyjnej nale偶y:
 7. przyjmowanie zg艂osze艅 kandydat贸w proponowanych do w艂adz oraz sprawdzenie ich poprawno艣ci,
 8. sporz膮dzanie list wyborczych i kart do g艂osowania w wyborach,
 9. przeprowadzenie i nadzorowanie wybor贸w,
 10. sporz膮dzanie protoko艂贸w z wybor贸w.
 11. Zarz膮d udost臋pni Komisji Skrutacyjno 鈥 Wyborczej urz膮dzenia niezb臋dne do wykonywania zada艅.
 12. Komisja Skrutacyjno 鈥 Wyborcza ulega rozwi膮zaniu wraz z zako艅czeniem Walnego Zebrania.

搂聽4

 1. G艂osowanie nad wyborem w艂adz Stowarzyszenia jest tajne.
 2. G艂osowanie odbywa si臋 na kartach do g艂osowania przygotowanych przez Komisj臋 Skrutacyjno 鈥 Wyborcz膮, wed艂ug wzoru okre艣lonego przez Zarz膮d.
 3. Na kartach do g艂osowania umieszczone s膮:
 4. okre艣lenie rodzaju wybor贸w wraz z dat膮 ich przeprowadzania,
 5. informacja o warunkach wa偶no艣ci g艂osu i sposobie g艂osowania,
 6. maksymalna liczba kandydat贸w, na kt贸rych mo偶na odda膰 g艂os,
 7. nazwiska i imiona kandydat贸w w kolejno艣ci alfabetycznej,
 8. oznaczenie miejsca, w kt贸rym nale偶y postawi膰 znak X,
 9. odcisk piecz臋ci Stowarzyszenia,
 10. parafka cz艂onka Komisji Skrutacyjno-Wyborczej.
 11. Oddania g艂osu na kandydata dokonuje si臋 poprzez postawienie znaku X na karcie do g艂osowania, przy nazwisku kandydata.
 12. Oddanie g艂osu na wi臋cej kandydat贸w ni偶 jest to przewidziane w danym g艂osowaniu powoduje niewa偶no艣膰 g艂osu.
 13. Nie oddanie g艂osu na 偶adnego kandydata jest uznawane za g艂os wa偶ny, oddany przeciw wszystkim kandydatom.
 14. Oddanie g艂osu na mniejsz膮 ilo艣膰 kandydat贸w ni偶 jest to przewidziane w danym g艂osowaniu jest g艂osem wa偶nym, oddanym wy艂膮cznie za zaznaczonymi kandydatami.
 15. Dopiski lub inne znaki na karcie do g艂osowania, je偶eli nie uniemo偶liwiaj膮 jednoznacznego odczytania karty do g艂osowania, nie powoduj膮 niewa偶no艣ci g艂osu.

搂聽5聽

 1. Uprawniony do g艂osowania Cz艂onek Stowarzyszenia mo偶e odda膰 sw贸j g艂os podczas Walnego Zebrania za po艣rednictwem pe艂nomocnika.
 2. Pe艂nomocnik zobowi膮zany jest do przedstawienia pisemnego pe艂nomocnictwa.
 3. W pe艂nomocnictwie konieczne jest okre艣lenie rodzaju pe艂nomocnictwa, jego zakresu, czego ono dotyczy (np. g艂osowanie w sprawie wyboru zarz膮du stowarzyszenia) oraz komu jest udzielane (imi臋 i nazwisko tej osoby oraz inne dane umo偶liwiaj膮ce ustalenie jej to偶samo艣ci, np. numeru dowodu osobistego)

搂聽6聽

 1. Maksymaln膮 ilo艣膰 kandydat贸w, na kt贸rych mo偶na g艂osowa膰 podaje
  do wiadomo艣ci Komisja Skrutacyjno 鈥 Wyborcza przed przyst膮pieniem do g艂osowania. Ilo艣膰 ta jest ustalana w spos贸b okre艣lony w ust 2. poni偶ej.
 2. G艂osuje si臋 maksymalnie na nast臋puj膮ce ilo艣ci kandydat贸w:
 3. w g艂osowaniu na Prezesa i Wiceprezesa Stowarzyszenia 鈥 jednego kandydata,
 4. w g艂osowaniu na cz艂onk贸w Zarz膮du oraz Komisji Rewizyjnej 鈥 odpowiednio tylu, ilu ma by膰 wybranych cz艂onk贸w Zarz膮du lub Komisji Rewizyjnej.

搂聽7

Wybory Zarz膮du Stowarzyszenia rozpoczynaj膮 si臋 od wyboru Prezesa Stowarzyszenia, a nast臋pnie kolejno Wice 鈥 Prezesa, Cz艂onk贸w Zarz膮du oraz Komisji Rewizyjnej.

搂聽8聽

 1. Wszyscy kandydaci na Prezesa lub Wiceprezesa Stowarzyszenia powinni by膰 obecni na Walnym Zebraniu Cz艂onk贸w, na kt贸rym odbywaj膮 si臋 wybory.
 2. W razie nieobecno艣ci kandydata Walne Zebranie Cz艂onk贸w zdecyduje, czy mo偶e on by膰 uwzgl臋dniony w g艂osowaniu i na jakich zasadach.
 3. Przed g艂osowaniem wszyscy kandydaci na Prezesa lub Wiceprezesa Stowarzyszenia maj膮 mo偶liwo艣膰 kr贸tkiej prezentacji swojej kandydatury.
 4. Je偶eli kandydat jest nieobecny, jego przedstawiciel mo偶e odczyta膰 list od kandydata.
 5. Bezpo艣rednio po ka偶dej prezentacji nast臋puje sesja pyta艅 do kandydata.
 6. Po zako艅czeniu prezentacji i sesji pyta艅 do poszczeg贸lnych kandydat贸w mo偶e by膰 przewidziana sesja pyta艅 do wszystkich kandydat贸w lub debata pomi臋dzy kandydatami. O przeprowadzeniu takiej debaty lub sesji pyta艅 decyduje Walne Zebranie.
 7. Kandydaci opuszczaj膮 sal臋 obrad na czas prezentacji i sesji pyta艅 indywidualnych kontrkandydat贸w.

搂聽9聽

 1. W razie ponownego g艂osowania pomi臋dzy pozosta艂ymi kandydatami mo偶e odby膰 si臋 debata z mo偶liwo艣ci膮 zadawania kandydatom pyta艅 przez uczestnik贸w Walnego Zebrania.
 2. O przeprowadzeniu takiej debaty lub sesji pyta艅 decyduje Walne Zebranie.
 3. Przed ka偶dym g艂osowaniem w wyborach odbywa si臋 dyskusja.

搂聽10聽

 1. Wyb贸r Prezesa lub Wiceprezesa Stowarzyszenia nast臋puje, gdy jeden z kandydat贸w otrzyma bezwzgl臋dn膮 wi臋kszo艣膰 g艂os贸w.
 2. Je偶eli 偶aden z kandydat贸w nie uzyska bezwzgl臋dnej wi臋kszo艣ci g艂os贸w przeprowadzane jest drugie g艂osowanie. Bierze w nim udzia艂 dw贸ch kandydat贸w, kt贸rzy uzyskali kolejno najwi臋ksz膮 ilo艣膰 g艂os贸w.
 3. Wyb贸r Prezesa lub Wiceprezesa Stowarzyszenia w drugim g艂osowaniu nast臋puje, gdy jeden z dw贸ch kandydat贸w otrzyma wi臋cej g艂os贸w.
 4. Je偶eli w drugim g艂osowaniu obydwaj kandydaci otrzymaj膮 tak膮 sam膮 liczb臋 g艂os贸w, wyb贸r Prezesa Stowarzyszenia nie nast臋puje.

搂聽11聽

 1. Je偶eli nie dokonano wyboru Prezesa Stowarzyszenia, Zarz膮d Stowarzyszenia z zastrze偶eniem ust. 3 og艂asza termin kolejnych wybor贸w Zarz膮du Stowarzyszenia.
 2. Wybory takie odbywaj膮 si臋 na kolejnym Walnym Zebraniu Cz艂onk贸w zwo艂anym na dzie艅 przypadaj膮cy nie wcze艣niej ni偶 10 i nie p贸藕niej ni偶 30 dni po zako艅czeniu Walnego Zebrania Cz艂onk贸w, na kt贸rym nie wybrano Zarz膮du Stowarzyszenia.
 3. Walne Zebranie mo偶e zarz膮dzi膰 przeprowadzenie ponownych wybor贸w na tym samym Walnym Zebraniu.

搂聽12

 1. Ust臋puj膮cy Wiceprezes Stowarzyszenia, kt贸ry obejmie funkcj臋 Prezesa Stowarzyszenia nowej kadencji, lub nowo wybrany Prezes Stowarzyszenia (dalej Prezes Elekt), po zako艅czeniu wybor贸w sk艂ada wniosek w sprawie ilo艣ci Cz艂onk贸w Zarz膮du w nowym Zarz膮dzie Stowarzyszenia.
 2. Wniosek taki uwa偶a si臋 za przyj臋ty w brzmieniu proponowanym przez Prezesa Elekta, je偶eli nie zostanie odrzucony bezwzgl臋dn膮 wi臋kszo艣ci膮 g艂os贸w.

搂聽13

 1. Za wybranych w pierwszym g艂osowaniu uwa偶a si臋 tylu spo艣r贸d kandydat贸w na Cz艂onk贸w Zarz膮du, w kolejno艣ci uzyskanych g艂os贸w, ilu ma by膰 Cz艂onk贸w Zarz膮du, licz膮c kolejno od kandydata, kt贸ry otrzyma艂 najwi臋cej g艂os贸w.
 2. Je偶eli nie zostan膮 wybrani wszyscy Cz艂onkowie Zarz膮du, a zostanie wybrany przynajmniej jeden, Prezes Elekt mo偶e zadecydowa膰, czy na pozosta艂e do obsadzenia miejsca przeprowadzi膰 wybory wed艂ug tej samej procedury
  raz jeszcze, czy zmniejszy膰 ilo艣膰 Cz艂onk贸w Zarz膮du.
 3. Postanowienie Prezesa Elekta w tym przedmiocie Walne Zebranie mo偶e odrzuci膰 bezwzgl臋dn膮 wi臋kszo艣ci膮 g艂os贸w na wniosek 33% uprawnionych do g艂osowania lub Zarz膮du Stowarzyszenia.
 4. Uchwa艂a o odrzuceniu tego postanowienia musi zawiera膰 okre艣lenie sposobu dalszego post臋powania.
 5. Je偶eli nie zostanie wybrany przynajmniej jeden Cz艂onek Zarz膮du Stowarzyszenia wybory pozosta艂ych Cz艂onk贸w Zarz膮du Stowarzyszenia przeprowadza si臋 po raz kolejny wed艂ug wy偶ej ustalonej procedury.

搂聽14

Po zako艅czeniu procedury wyborczej, Komisja Skrutacyjno-Wyborcza stwierdza wa偶no艣膰 wybor贸w i og艂asza nowy sk艂ad Zarz膮du Stowarzyszenia.

Rozdzia艂 II

Walne Zebranie. Obrady Walnego Zebrania

15聽

 1. Walne Zebranie otwiera Prezes Stowarzyszenia lub w razie jego nieobecno艣ci 鈥 Wice 鈥 Prezes, jeden z cz艂onk贸w Zarz膮du lub Komisji Rewizyjnej.
 2. Otwieraj膮cy Walne Zebranie przeprowadza wyb贸r przewodnicz膮cego obrad spo艣r贸d uprawnionych do g艂osowania, obecnych na Walnym Zebraniu.
 3. Przewodnicz膮cym obrad mo偶e zosta膰 r贸wnie偶 notariusz, adwokat lub radca prawny, nie b臋d膮cy cz艂onkiem Stowarzyszenia.
 4. Kandydata na przewodnicz膮cego obrad zg艂asza otwieraj膮cy Walne Zebranie.
 5. Nad kandydatur膮 przeprowadza si臋 g艂osowanie jawne.
 6. Po wyborze przewodnicz膮cego obrad przewodnicz膮cy przeprowadza wyb贸r zast臋pcy przewodnicz膮cego spo艣r贸d uprawnionych do g艂osowania obecnych na Walnym Zebraniu.
 7. Walne zebranie jest protoko艂owane przez osob臋 wyznaczon膮 przez zwo艂uj膮cego Walne Zebranie.

16

Organami Walnego Zebrania s膮:

 1. Przewodnicz膮cy obrad lub jego zast臋pca,
 2. Komisja Skrutacyjna lub Komisja Skrutacyjno-Wyborcza,
 3. Inne komisje lub zespo艂y robocze powo艂ane przez Walne Zebranie.

17

 1. Przewodnicz膮cy obrad prowadzi zebranie zgodnie z porz膮dkiem obrad i czuwa nad jego zgodno艣ci膮 ze Statutem, niniejszym regulaminem oraz uchwa艂ami Walnego Zebrania.
 2. Przewodnicz膮cy obrad:
  a) przedstawia zebranym do zatwierdzenia proponowany porz膮dek obrad Walnego Zebrania oraz zg艂oszone wnioski w sprawie zmiany porz膮dku obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania
  b) ustala ilo艣膰 cz艂onk贸w Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Skrutacyjno-Wyborczej,
  c) przyjmuje wnioski do Walnego Zebrania sk艂adane podczas obrad,
  d) opracowuje uchwa艂y zgodnie ze stanowiskiem Walnego Zebrania,
  e) odczytuje propozycje uchwa艂 i zarz膮dza g艂osowanie,
  f) zarz膮dza realizacj臋 kolejnych punkt贸w porz膮dku obrad,
  g) zarz膮dza sprawdzenie listy obecno艣ci i j膮 sprawdza oraz stwierdza na jej podstawie obecno艣膰 kworum wymaganego do podj臋cia odpowiednich uchwa艂,
  h) udziela i odbiera g艂os w sprawach obj臋tych porz膮dkiem obrad,
  i) zarz膮dza dyskusj臋, zamyka dyskusj臋 oraz ustala, przed艂u偶a i skraca czas jej trwania,
  j) ogranicza czas wyst膮pie艅 m贸wc贸w,
  k) zarz膮dza przeprowadzenie lub zako艅czenie nieprotoko艂owanej dyskusji nieformalnej, ustala i zmienia czas jej trwania,
  l) odczytuje protok贸艂 z g艂osowania tajnego, je偶eli nie jest przekazywany Komisji Wyborczej,
  艂) sprawuje piecz臋 nad spokojem i porz膮dkiem obrad oraz wydaje stosowne zarz膮dzenia porz膮dkowe,
  m) zarz膮dza przerwy i ustala czas ich trwania,
  n) zarz膮dza obrady zamkni臋te,
  0) wobec wyczerpania porz膮dku obrad zamyka Walne Zebranie,
  p) sprawdza i podpisuje protok贸艂 Walnego Zebrania oraz podj臋te uchwa艂y.
 3. W razie nieobecno艣ci na sali przewodnicz膮cego obrad, jego obowi膮zki pe艂ni zast臋pca przewodnicz膮cego.
 4. Protokolant Walnego Zebrania:
  a) rejestruje sk艂adane wnioski i przekazuje je przewodnicz膮cemu,
  b) rejestruje tre艣膰 uchwa艂 Walnego Zebrania,
  c) sporz膮dza list臋 m贸wc贸w w dyskusji,
  d) rejestruje osoby uprawnione do g艂osowania wychodz膮ce i przychodz膮ce na sal臋 obrad,
  e) sporz膮dza i podpisuje protok贸艂 Walnego Zebrania.

18

Sprawy dotycz膮ce sposobu obradowania nieobj臋te niniejszym regulaminem rozstrzyga przewodnicz膮cy obrad, w porozumieniu z Zarz膮dem Stowarzyszenia i Komisj膮 Rewizyjn膮, zgodnie z postanowieniami Statutu i przyj臋tymi powszechnie zasadami obradowania.

19

Walne Zebranie rozpoczyna si臋 od:

 1. otwarcia Walnego Zebrania,
 2. sprawdzenia listy obecno艣ci,
 3. og艂oszenia kworum,
 4. wyboru przewodnicz膮cego obrad i jego zast臋pcy oraz stosownych komisji,
 5. przedstawiania i zatwierdzenia porz膮dku obrad.

20

 1. Walne Zebranie podejmuje decyzje w formie uchwa艂 i wniosk贸w proceduralnych.
 2. Prawo zg艂aszania wniosk贸w o podj臋cie uchwa艂y i proceduralnych przys艂uguje posiadaj膮cym prawo g艂osu stanowi膮ce na Walnym Zebraniu, je偶eli Statut lub niniejszy regulamin nie stanowi inaczej.
 3. Wnioski sk艂ada si臋 na r臋ce protokolanta obrad, w formie pisemnej, podpisane przez wnioskodawc臋 lub wnioskodawc贸w.
 4. O przyj臋ciu wniosku pod obrady decyduje przewodnicz膮cy obrad.
 5. Przewodnicz膮cy obrad mo偶e odrzuci膰 wniosek jedynie ze wzgl臋d贸w formalnych, je偶eli nie spe艂nia wymog贸w przewidzianych w Statucie lub niniejszym regulaminie.

21

 1. Wnioski proceduralne g艂osowane s膮 poza porz膮dkiem obrad bezzw艂ocznie po ich zg艂oszeniu.
 2. Nad wnioskiem proceduralnym nie przeprowadza si臋 dyskusji.
 3. Wnioskodawca mo偶e kr贸tko uzasadni膰 wniosek.
 4. Wnioskami proceduralnymi s膮 wnioski dotycz膮ce przebiegu Walnego Zebrania i obradowania, w szczeg贸lno艣ci s膮 to wnioski o:
  a) zamkni臋cie lub odroczenie obrad Walnego Zebrania na inny termin,
  b) wyb贸r lub odwo艂anie przewodnicz膮cego obrad lub jego zast臋pcy, cz艂onk贸w Komisji Skrutacyjnej, Komisji Skrutacyjno-Wyborczej, komisji problemowej lub pomocniczej Walnego Zebrania,
  c) udzielenie i odebranie g艂osu doradczego obserwatorom lub go艣ciom,
  d) zamkni臋cie listy m贸wc贸w,
  e) zarz膮dzenie, przerwanie, odroczenie lub zamkni臋cie dyskusji,
  f) przej艣cie do porz膮dku obrad,
  g) przyj臋cie porz膮dku obrad oraz wykre艣lnie punktu porz膮dku obrad Walnego Zebrania,
  h) zmian臋 w sposobie prowadzenia dyskusji,
  i) zmian臋 w sposobie przeprowadzania g艂osowania lub g艂osowanie tajne,
  j) ograniczenie czasu wyst膮pie艅 m贸wc贸w,
  k) przeprowadzenie lub zako艅czenie nieprotoko艂owanej dyskusji nieformalnej,
  l) zarz膮dzenie obrad zamkni臋tych,
  艂) sprawdzenie listy obecno艣ci i stwierdzenie kworum,
  m) przeliczenie g艂os贸w,
  n) powo艂anie komisji problemowej lub pomocniczej Walnego Zebrania,
  o) przekazanie sprawy odpowiedniej komisji lub zespo艂owi,
  p) zarz膮dzenie przerwy w obradach,
  q) ustalenie kolejno艣ci i sposobu uchwalania wniosk贸w,
  r) uchylenie lub zmian臋 zarz膮dzenia przewodnicz膮cego obrad.
 5. W razie w膮tpliwo艣ci o zaliczeniu wniosku do wniosk贸w proceduralnych decyduje przewodnicz膮cy obrad.
 6. Wnioski proceduralne Walne Zebranie przyjmuje wy艂膮cznie w g艂osowaniu jawnym.
 7. Wniosek proceduralny o utajnienie g艂osowania uwa偶a si臋 za przyj臋ty, je偶eli uzyska poparcie 1/10 uprawnionych do g艂osowania obecnych na Walnym Zebraniu.

22聽

 1. Uchwa艂y g艂osowane s膮 zgodnie z porz膮dkiem obrad.
 2. Uprawnieni do zg艂aszania wniosk贸w o podj臋cie uchwa艂y zg艂aszaj膮 je w trakcie obrad Walnego Zebrania wy艂膮cznie w ramach punkt贸w zatwierdzonego porz膮dku obrad.
 3. Walne Zebranie przyjmuje uchwa艂y zwyk艂膮 wi臋kszo艣ci膮 g艂os贸w w g艂osowaniu jawnym, je偶eli Statut lub niniejszy regulamin nie stanowi inaczej.
 4. Podj臋te uchwa艂y podpisywane s膮 przez przewodnicz膮cego obrad i kontrasygnowane przez Prezesa Stowarzyszenia.
 5. Podj臋te uchwa艂y s膮 ewidencjonowane, numerowane i udost臋pniane cz艂onkom Stowarzyszenia przez Zarz膮d.

23

 1. Przed g艂osowaniem wniosku o podj臋cie uchwa艂y przeprowadza si臋 dyskusj臋.
 2. Dyskusja mo偶e zosta膰 przeprowadzona r贸wnie偶 w innym celu ni偶 podj臋cie uchwa艂y.
 3. Dyskusj膮 kieruje przewodnicz膮cy obrad.
 4. Posiadaj膮cy prawo g艂osu stanowi膮ce lub g艂os doradczy mog膮 zabra膰 g艂os:
  a) w dyskusji 鈥 wed艂ug sporz膮dzonej listy,
  b) w dyskusji nieformalnej 鈥 bez sporz膮dzania listy, po og艂oszeniu dyskusji nieformalnej, dyskusja nieformalna kierowana jest przez przewodnicz膮cego obrad,
  c) w kwestii formalnej 鈥 w sprawie sprostowania, udzielenia istotnych informacji dla przebiegu dyskusji lub g艂osowania, zwr贸cenia uwagi na odbieganie od porz膮dku obrad lub tematu dyskusji.
 5. G艂os w kwestii formalnej ma pierwsze艅stwo przed pozosta艂ymi rodzajami g艂os贸w w dyskusji.

24

Pytania w listach pyta艅 zadaje si臋 wed艂ug wcze艣niej ustalonej kolejno艣ci.

25聽

 1. Je偶eli Statut lub niniejszy Regulamin nie stanowi膮 inaczej, g艂osowania przeprowadza si臋 zgodnie z przepisami zawartymi w niniejszym paragrafie.
 2. G艂osowanie jawne przeprowadza si臋 przez podniesienie r臋ki.
 3. W razie braku g艂os贸w przeciw i wstrzymuj膮cych przewodnicz膮cy obrad wobec braku sprzeciwu mo偶e og艂osi膰 jednomy艣lne przyj臋cie wniosku przez aklamacj臋, w przeciwnym wypadku g艂osy zlicza Komisja Skrutacyjna i podaje wyniki do protoko艂u Walnego Zebrania.
 4. G艂osowanie tajne przeprowadza si臋 na przygotowanych w spos贸b okre艣lony przez Komisj臋 Skrutacyjn膮 kartach do g艂osowania.
 5. Z g艂osowania tajnego Komisja Skrutacyjna sporz膮dza odr臋bny protok贸艂, kt贸ry za艂膮cza si臋 do protoko艂u Walnego Zebrania.
 6. Na podstawie ilo艣ci oddanych g艂os贸w w g艂osowaniu jawnym lub protoko艂u z g艂osowania tajnego przewodnicz膮cy Walnego Zebrania stwierdza i podaje do wiadomo艣ci zebranych wynik g艂osowania.
 7. Za uzyskanie zwyk艂ej wi臋kszo艣ci g艂os贸w uwa偶a si臋 uzyskanie wi臋kszej ilo艣ci g艂os贸w oddanych za ni偶 g艂os贸w oddanych przeciw, bez wzgl臋du na ilo艣膰 g艂os贸w wstrzymuj膮cych si臋.
 8. Za uzyskanie bezwzgl臋dnej wi臋kszo艣ci g艂os贸w uwa偶a si臋 uzyskanie wi臋kszej ilo艣ci g艂os贸w oddanych za ni偶 g艂os贸w oddanych przeciw i wstrzymuj膮cych
  si臋 艂膮cznie.

26

 1. Obrady zamkni臋te zarz膮dzane s膮 wnioskiem proceduralnym lub, je偶eli to wynika z porz膮dku obrad, przez przewodnicz膮cego obrad.
 2. Do udzia艂u w obradach zamkni臋tych upowa偶nieni s膮 wy艂膮cznie:
  a) posiadaj膮cy prawo g艂osu stanowi膮ce,
  b) osoby upowa偶nione przez Zarz膮d, Komisj臋 Rewizyjn膮 lub Walne Zebranie.
 3. Cz臋艣膰 protoko艂u sporz膮dzona podczas obrad zamkni臋tych jest poufna i przechowywana w siedzibie Stowarzyszenia.
 4. Prawo wgl膮du do poufnej cz臋艣ci protoko艂u maj膮, opr贸cz Zarz膮du, wy艂膮cznie cz艂onkowie Komisji Rewizyjnej oraz Przewodnicz膮cy Oddzia艂贸w.

27

 1. Protok贸艂 z Walnego Zebrania sporz膮dzany jest przez protokolanta.
 2. Protok贸艂 podpisuj膮 przewodnicz膮cy obrad i protokolant.
 3. Protok贸艂 z Walnego Zebrania zawiera w swej tre艣ci b膮d藕 w formie za艂膮cznik贸w:
  a) dat臋, porz膮dek obrad, imiona i nazwiska przewodnicz膮cego obrad i jego zast臋pcy oraz protokolanta, sk艂ad powo艂anych komisji i zespo艂贸w,
  b) kr贸tki opis przebiegu Walnego Zebrania,
  c) wyniki g艂osowa艅,
  d) protoko艂y z g艂osowa艅 tajnych,
  e) podj臋te uchwa艂y,
  f) list臋 obecno艣ci podpisan膮 przez uprawnionych do g艂osowania obecnych na Walnym Zebraniu, odnotowane zmiany liczby obecnych i kworum,
  g) materia艂y z prac powo艂anych komisji i zespo艂贸w,
  h) inne dokumenty stwierdzaj膮ce przebieg obrad lub takie, nad kt贸rymi Walne Zebranie obradowa艂o.
 4. Protok贸艂 z Walnego Zebrania przechowywany jest w siedzibie Stowarzyszenia i udost臋pniany do wgl膮du w siedzibie Stowarzyszenia oraz przedstawiany do wgl膮du na nast臋pnym Walnym Zebraniu, z zastrze偶eniem przepis贸w o protokole z obrad zamkni臋tych.
 5. Uchwa艂y Walnego Zebrania przekazywane s膮 do Komisji Rewizyjnej.
 6. Osobie uprawnionej do g艂osowania obecnej na Walnym Zebraniu, kt贸rego protok贸艂 dotyczy, przys艂uguje prawo zg艂oszenia pisemnego zastrze偶enia do jego tre艣ci.
 7. Zastrze偶enie takie jest do艂膮czane do protoko艂u.

Rozdzia艂 III

Podzia艂 terytorialny w Stowarzyszeniu

搂 28

 1. Dla efektywnej realizacji cel贸w statutowych Stowarzyszenia przyjmuje si臋 podzia艂 terytorialny w Oddziale (Chapter Poland) na cztery Regiony.
 2. Region Po艂udniowo – Zachodni obejmuje wojew贸dztwa:
  a) lubuskie
  b) opolskie
  c) dolno艣l膮skie
  d) 艣l膮skie
 3. Region P贸艂nocno – Zachodni obejmuje wojew贸dztwa:
  a) pomorskie
  b) zachodniopomorskie
  c) kujawsko – pomorskie
  d) wielkopolskie
 4. Region Centralno – Wschodni obejmuje wojew贸dztwa:
  a) warmi艅sko – mazurskie
  b) podlaskie
  c) 艂贸dzkie
  d) mazowieckie
 5. Region Po艂udniowo – Wschodni obejmuje wojew贸dztwa:
  a) lubelskie
  b) 艣wi臋tokrzyskie
  c) ma艂opolskie
  d) podkarpackie
 6. Regionem opiekuje si臋 dedykowany do tej funkcji Cz艂onek Zarz膮du, zwany Dyrektorem Regionalnym.
 7. Opieka nad Regionem rozumiana jest jako:
  a) wspieranie lokalnych Lider贸w w ich bie偶膮cej dzia艂alno艣ci
  b) reagowanie na potrzeby Regionu i jego Lidera oraz wsp贸艂praca w tym zakresie z Zarz膮dem
  d) organizowanie regularnych spotka艅 on-line z Liderami w Regionie, tj. przynajmniej jeden raz w miesi膮cu
  e) promowanie standard贸w pracy oraz etyki zgodnie z Kompetencjami Coacha ICF oraz Kodeksem Etycznym ICF Global
 8. Podzia艂u terytorialnego na聽 Regiony dokonuje Zarz膮d Stowarzyszenia w drodze uchwa艂y.
 9. W ramach Regionu Zarz膮d Stowarzyszenia powo艂uje Komitety Lokalny
 10. Celem dzia艂ania Komitetu Lokalnego jest m. in. realizacja cel贸w Stowarzyszenia, promocja Stowarzyszenia, aktywizacja oraz integracja cz艂onk贸w Stowarzyszenia w jego zakresie terytorialnym.
 11. Regiony oraz Komitety Lokalne nie s膮 terenowymi jednostkami organizacyjnymi w my艣l ustawy 鈥濸rawo o stowarzyszeniach鈥.
 12. Zarz膮d Stowarzyszenia, mo偶e na wniosek lub z inicjatywy w艂asnej b膮d藕 Lidera Komitetu Lokalnego uchwali膰 Regulamin Komitetu Lokalnego.

搂聽29

 1. Powo艂uj膮c Komitet Lokalny Zarz膮d Stowarzyszenia okre艣li jego zakres terytorialny.
 2. Komitety Lokalne maj膮 zakres terytorialny obejmuj膮cy co najmniej jedno wojew贸dztwo.

搂聽30

 1. Komitetem Lokalnym kieruje Lider Komitetu Lokalnego.
 2. Lidera Komitetu Lokalnego powo艂uje i odwo艂uje Zarz膮d Stowarzyszenia w drodze uchwa艂y z w艂asnej inicjatywy lub po wy艂onieniu kandydata w drodze lokalnych wybor贸w.
 3. W celu wsparcia Lidera Komitetu Lokalnego Zarz膮d Stowarzyszenia mo偶e powo艂a膰 jednego Wice 鈥 Lidera Komitetu Lokalnego na zasadach ust. 2 powy偶ej.
 4. Lider oraz Wice 鈥 Lider Komitetu Lokalnego sprawuj膮 swoj膮 kadencj臋 w ramach dzia艂a艅 wolontarystycznych.
 5. Zarz膮d Stowarzyszenia lub Lider Komitetu Lokalnego w porozumieniu z Zarz膮dem (w szczeg贸lno艣ci z dedykowanym Cz艂onkiem Zarz膮du, pe艂ni膮cym funkcj臋 Dyrektora Regionalnego) mo偶e przypisywa膰 poszczeg贸lne zadania funkcyjne innym Cz艂onkom Komitetu Lokalnego.
 6. Wice 鈥 Lidera Komitetu Lokalnego powo艂uje i odwo艂uje Zarz膮d Stowarzyszenia w drodze uchwa艂y, z w艂asnej inicjatywy lub na wniosek Lidera Komitetu Lokalnego.
 7. Kadencja Lidera i Wice 鈥 Lidera Komitetu Lokalnego ustaje wraz z kadencj膮 Zarz膮du Stowarzyszenia, kt贸ry powo艂a艂 Lidera i Wice 鈥 Lidera Komitetu Lokalnego.
 8. Lider Komitetu Lokalnego sk艂ada Zarz膮dowi Stowarzyszenia聽 (w szczeg贸lno艣ci z dedykowanym Cz艂onkiem Zarz膮du, pe艂ni膮cym funkcj臋 Dyrektora Regionalnego) sprawozdanie roczne z dzia艂ania Komitetu Lokalnego oraz informuje na bie偶膮co, nie rzadziej jednak ni偶 raz na kwarta艂 o planowanych dzia艂aniach.
 9. Liderzy oraz Wice – Liderzy zobowi膮zani s膮 do promowania standard贸w pracy oraz etyki zgodnie z Kompetencjami Coacha ICF oraz Kodeksem Etycznym ICF Global.

搂聽31聽

 1. Zarz膮d mo偶e przeznacza膰 艣rodki na realizacj臋 dzia艂a艅 Komitetu Lokalnego.
 2. Zobowi膮zania w imieniu Komitet贸w Lokalnych zaci膮ga Zarz膮d Stowarzyszenia na wniosek Lidera Komitetu Lokalnego, lub Lider Komitetu Lokalnego w granicach udzielonego przez Zarz膮d Stowarzyszenia pisemnego pe艂nomocnictwa.
 3. Komitety Lokalne podejmuj膮 zobowi膮zania oraz wydatkuj膮 艣rodki
  po uzyskaniu uprzedniej akceptacji Zarz膮du w formie pisemnej lub za pomoc膮 poczty elektronicznej.
 4. Akceptacja, o kt贸rej mowa w ust. 3 dotyczy obligatoryjnie wszystkich wydatk贸w oraz podejmowanych zobowi膮za艅 finansowych:
  a) powy偶ej trzystu (300) z艂otych brutto jednorazowo lub w cz臋艣ciach w kr贸tkim odst臋pie czasowym,
  b) w sytuacji, gdy Komitet Lokalny na moment wydatkowania czy podejmowania zobowi膮zania finansowego, nie jest jednostk膮 samofinansuj膮c膮 si臋 z organizowanych przez ten Komitet wydarze艅.
 5. Rozliczenia koszt贸w Komitet贸w Lokalnych odbywaj膮 si臋 bezgot贸wkowo.
 6. Lider Komitetu Lokalnego jest zobowi膮zany do rozliczania Komitetu Lokalnego m. in. poprzez terminowe dostarczanie do 5 dnia ka偶dego miesi膮ca, nast臋puj膮cego po miesi膮cu rozliczeniowym dokument贸w ksi臋gowych
  do siedziby Stowarzyszenia (np. za miesi膮c stycze艅 dokumenty ksi臋gowe nale偶y dostarczy膰 do 5 lutego br. i tak kolejno).
 7. Podejmowanie zobowi膮za艅 Komitetu Lokalnego bez uprzedniej zgody Zarz膮du (w szczeg贸lno艣ci ust. 4) oraz brak wype艂nienia obowi膮zku z ust. 6, powoduje osobist膮 odpowiedzialno艣膰 finansow膮 Lidera Komitetu Lokalnego.

搂聽32

 1. Komitety Lokalne zobowi膮zane s膮 do realizacji nast臋puj膮cych projekt贸w cyklicznych w minimalnej ilo艣ci na rok:
  a) dwa spotkania typu 鈥濴earning Forum鈥,
  b) cztery spotkania typu 鈥濩oaching Cafe鈥,
  c) jedno wydarzenie typu 鈥濩oaching Week鈥,
  d) dwa spotkania lokalnych Cz艂onk贸w Stowarzyszenia.
 2. Zakres i spos贸b organizacji projekt贸w cyklicznych okre艣lonych ust. 1 okre艣li Zarz膮d w drodze Uchwa艂y.
 3. Dopuszcza si臋 organizowanie wydarze艅 Stowarzyszenia w formie zdalnej – za po艣rednictwem 艣rodk贸w przekazu elektronicznego

搂聽33

 1. W razie zaprzestania dzia艂alno艣ci przez Komitet Lokalny lub dzia艂alno艣ci niezgodnej ze Statutem Stowarzyszenia, Regulaminem Stowarzyszenia, uchwa艂ami w艂adz Stowarzyszenia, wytycznymi Zarz膮du Stowarzyszenia, KOdeksem Etycznym ICF Global聽 Zarz膮d Stowarzyszenia mo偶e podj膮膰 uchwa艂臋 o likwidacji Komitetu Lokalnego.
 2. W uchwale o likwidacji Komitetu Lokalnego Zarz膮d okre艣li spos贸b likwidacji oraz zmian臋 przynale偶no艣ci dotychczasowych Cz艂onk贸w Stowarzyszenia, kt贸rzy przyst膮pili do likwidowanego Komitetu Lokalnego.

搂聽34

Marketing, promocja i PR dzia艂a艅 realizowanych przez Komitet Lokalny odbywa si臋 zawsze po uzyskaniu uprzedniej akceptacji Zarz膮du lub komitetu, kt贸remu Zarz膮d powierzy艂 zadania z dziedziny marketingu i/lub w porozumieniu z dedykowanym Cz艂onkiem Zarz膮du, pe艂ni膮cym funkcj臋 Dyrektora Regionalnego.

Rozdzia艂 IV

Funkcje, specjalizacje oraz podzia艂 obowi膮zk贸w

聽35

 1. W艂adze Stowarzyszenia w ramach pe艂nionych przez siebie funkcji zobowi膮zane s膮 do realizowania dzia艂a艅 o bie偶膮cym oraz szczeg贸lnym znaczeniu dla Stowarzyszenia.
 2. Konieczne jest, by kandydaci do w艂adz Stowarzyszenia wykazywali si臋 niezb臋dnymi kompetencjami, tj. wiedz膮, umiej臋tno艣ciami i do艣wiadczeniem, pozwalaj膮cym na swobodn膮 wsp贸艂prac臋 i realizacj臋 powierzonych im dzia艂a艅.
 3. W uzasadnionych przypadkach W艂adze Stowarzyszenia mog膮 wyodr臋bni膰 specyficzny zakres zada艅, by jego realizacj臋 powierzy膰 niezb臋dnemu specjali艣cie (stanowisko specjalizacyjne).
 4. W uzasadnionych przypadkach istnieje mo偶liwo艣膰 艂膮czenia w ramach pe艂nionej funkcji obowi膮zk贸w innej funkcji czy specjalizacji.
 5. Konieczne jest, by kandydaci do W艂adz Stowarzyszenia (lub powo艂ywani specjali艣ci) cieszyli si臋 nieposzlakowan膮 opini膮 oraz pracowali i wykonywali swoje obowi膮zki zgodnie z zasadami Kodeksu Etycznego ICF, kompetencjami oraz warto艣ciami ICF.
 6. 艢rodki techniczne i finansowe niezb臋dne do realizacji powierzonych W艂adzom lub innym Cz艂onkom Stowarzyszenia zada艅 zabezpiecza Stowarzyszenie.

聽38

 1. Zakres obowi膮zk贸w w ramach pe艂nionej funkcji w Stowarzyszeniu oraz ich wype艂nianie podlega corocznej weryfikacji przez aktualne W艂adze Stowarzyszenia.
 2. W zale偶no艣ci od aktualnej liczby Cz艂onk贸w Zarz膮du (Statut Stowarzyszenia przewiduje liczb臋 do dziewi臋ciu os贸b) poszczeg贸lne zadania nale偶y roz艂o偶y膰 proporcjonalnie oraz tak, by zagwarantowa膰 ich mo偶liwie swobodn膮 realizacj臋.
 3. Prezes Stowarzyszenia zobowi膮zany jest w szczeg贸lno艣ci do:
  a) wsp贸艂pracy i komunikacji z ICF Global
  b) reprezentowania Stowarzyszenia na forum mi臋dzynarodowym podczas wydarze艅, organizowanych przez聽 ICF Global) jak i krajowym (wydarzenia ICF Polska oraz inne o strategicznym znaczeniu dla Stowarzyszenia)
  d) odpowiedzialno艣膰 za procesy finansowe w Stowarzyszeniu
  c) wsp贸艂praca w ramach Forum Organizacji Coachingowych
  d) przyznawanie patronat贸w
  e) (wsp贸艂)organizowanie pracy Zarz膮du
  f) aktywne uczestnictwo w pracach Zarz膮du Stowarzyszenia r贸wnie偶 poprzez uczestnictwo spotkaniach Zarz膮du on-line oraz spotkaniach wyjazdowych (te organizowane s膮 przynajmniej dwa razy w roku kalendarzowym)
  g) bie偶膮ca komunikacja z Komisj膮 Rewizyjn膮 Stowarzyszenia w szczeg贸lno艣ci w sprawach o strategicznym znaczeniu dla Stowarzyszenia
 4. Cz艂onek Zarz膮du (1) zobowi膮zany jest w szczeg贸lno艣ci do:
  a) aktywno艣膰 w zakresie informowania o aktualnych procedurach akredytacyjnych w ICF Global dla coach贸w oraz program贸w szkoleniowych
  b) realizacja proces贸w uzyskiwania punkt贸w CCE dla wydarze艅 organizowanych lub wsp贸艂organizowanych przez ICF Polska (Chapter Poland)
  c) opieka nad formalno-prawnymi aspektami dzia艂alno艣ci Stowarzyszenia, tj. aktualizacja oraz tworzenie niezb臋dnych dokument贸w (regulamin贸w, um贸w) oraz – w razie potrzeby –聽 zasi臋gania opinii specjalist贸w w tej dziedzinie
  d) opieka nad obszarem etyki, tj. reagowanie na zg艂aszane do Stowarzyszenia sytuacje poddawane pod w膮tpliwo艣膰 etyczn膮 (zgodnie z wytycznymi Kodeksu Etycznego ICF Global) oraz wsp贸艂praca w tym zakresie z innymi specjalistami w tej dziedzinie w Stowarzyszeniu (w razie potrzeby poz nim)
  e) aktywne uczestnictwo w pracach Zarz膮du Stowarzyszenia r贸wnie偶 poprzez uczestnictwo spotkaniach Zarz膮du on-line oraz spotkaniach wyjazdowych (te organizowane s膮 przynajmniej dwa razy w roku kalendarzowym)
 5. Cz艂onek Zarz膮du (2) zobowi膮zany jest w szczeg贸lno艣ci do:
  a) komunikacja z Cz艂onkami Stowarzyszenia
  b) badanie ich potrzeb, opinii w szczeg贸lno艣ci w formie ankiet oraz spotka艅 w formie zdalnej
  c) tworzenie oraz przesy艂anie do Cz艂onk贸w Stowarzyszenia聽 w regularnych odst臋pach czasowych lub w razie potrzeby newsletter贸w, zawieraj膮cych informacje o bie偶膮cych sprawach Stowarzyszenia
  d) aktywne uczestnictwo w pracach Zarz膮du Stowarzyszenia r贸wnie偶 poprzez uczestnictwo spotkaniach Zarz膮du on-line oraz spotkaniach wyjazdowych (te organizowane s膮 przynajmniej dwa razy w roku kalendarzowym)
 6. Cz艂onek Zarz膮du (3) zobowi膮zany jest w szczeg贸lno艣ci do:
  a) realizacja niezb臋dnych akcji marketingowych dotycz膮cych聽 w szczeg贸lno艣ci wydarze艅 organizowanych oraz wsp贸艂organizowanych przez ICF Polska
  b) koordynowanie komunikacji w mediach spo艂eczno艣ciowych – wsp贸艂tworzenie i udost臋pnianie bie偶膮cych informacji, tj. Facebook, Linkedin
  c) czuwanie nad pracami zleconymi w tym zakresie, w szczeg贸lno艣ci wsp贸艂praca z niezb臋dnym specjalist膮, np. grafikiem
  d) aktywne uczestnictwo w pracach Zarz膮du Stowarzyszenia r贸wnie偶 poprzez uczestnictwo spotkaniach Zarz膮du on-line oraz spotkaniach wyjazdowych (te organizowane s膮 przynajmniej dwa razy w roku kalendarzowym)
 7. Cz艂onek Zarz膮du (4) zobowi膮zany jest w szczeg贸lno艣ci do:
  a) wsp贸艂praca z Zarz膮dem w ramach monitorowania bud偶etu Stowarzyszenia
  b) realizacja bie偶膮cych zobowi膮za艅 finansowych, tj. dokonywanie niezb臋dnych p艂atno艣ci i rozlicze艅 (w tym region贸w)
  c) opieka nad stron膮 www Stowarzyszenia – www.icf.org.pl oraz wsp贸艂praca w tym zakresie z odpowiednim specjalist膮 (informatyk / programista)聽 w ramach prac zleconych
  d) aktywne uczestnictwo w pracach Zarz膮du Stowarzyszenia r贸wnie偶 poprzez uczestnictwo spotkaniach Zarz膮du on-line oraz spotkaniach wyjazdowych (te organizowane s膮 przynajmniej dwa razy w roku kalendarzowym)
 8. Cz艂onek Zarz膮du (5) zobowi膮zany jest w szczeg贸lno艣ci do:
  a) koordynowanie dzia艂a艅 w Regionie Po艂udniowo – Zachodnim ICF Polska
  b) wspieranie lokalnych Lider贸w w ich bie偶膮cej dzia艂alno艣ci
  c) reagowanie na potrzeby Regionu i jego Lidera oraz wsp贸艂praca w tym zakresie z Zarz膮dem
  d) organizowanie regularnych spotka艅 on-line z Liderami w Regionie, tj. przynajmniej jeden raz w miesi膮cu
  e) aktywne uczestnictwo w pracach Zarz膮du Stowarzyszenia r贸wnie偶 poprzez uczestnictwo spotkaniach Zarz膮du on-line oraz spotkaniach wyjazdowych (te organizowane s膮 przynajmniej dwa razy w roku kalendarzowym)
 9. Cz艂onek Zarz膮du (6) zobowi膮zany jest w szczeg贸lno艣ci do:
  a) koordynowanie dzia艂a艅 w Regionie P贸艂nocno – Zachodnim ICF Polska
  b) wspieranie lokalnych Lider贸w w ich bie偶膮cej dzia艂alno艣ci
  c) reagowanie na potrzeby Regionu i jego Lidera oraz wsp贸艂praca w tym zakresie z Zarz膮dem
  d) organizowanie regularnych spotka艅 on-line z Liderami w Regionie, tj. przynajmniej jeden raz w miesi膮cu
  e) aktywne uczestnictwo w pracach Zarz膮du Stowarzyszenia r贸wnie偶 poprzez uczestnictwo spotkaniach Zarz膮du on-line oraz spotkaniach wyjazdowych (te organizowane s膮 przynajmniej dwa razy w roku kalendarzowym)
 10. Cz艂onek Zarz膮du (7) zobowi膮zany jest w szczeg贸lno艣ci do:
  a) koordynowanie dzia艂a艅 w Regionie Centralno – Wschodnim ICF Polska
  b) wspieranie lokalnych Lider贸w w ich bie偶膮cej dzia艂alno艣ci
  c) reagowanie na potrzeby Regionu i jego Lidera oraz wsp贸艂praca w tym zakresie z Zarz膮dem
  d) organizowanie regularnych spotka艅 on-line z Liderami w Regionie, tj. przynajmniej jeden raz w miesi膮cu
  e) aktywne uczestnictwo w pracach Zarz膮du Stowarzyszenia r贸wnie偶 poprzez uczestnictwo spotkaniach Zarz膮du on-line oraz spotkaniach wyjazdowych (te organizowane s膮 przynajmniej dwa razy w roku kalendarzowym)
 11. Cz艂onek Zarz膮du (8) zobowi膮zany jest w szczeg贸lno艣ci do:
  a) koordynowanie dzia艂a艅 w Regionie Po艂udniowo – Wschodnim ICF Polska
  b) wspieranie lokalnych Lider贸w w ich bie偶膮cej dzia艂alno艣ci
  c) reagowanie na potrzeby Regionu i jego Lidera oraz wsp贸艂praca w tym zakresie z Zarz膮dem
  d) organizowanie regularnych spotka艅 on-line z Liderami w Regionie, tj. przynajmniej jeden raz w miesi膮cu
  e) aktywne uczestnictwo w pracach Zarz膮du Stowarzyszenia r贸wnie偶 poprzez uczestnictwo spotkaniach Zarz膮du on-line oraz spotkaniach wyjazdowych (te organizowane s膮 przynajmniej dwa razy w roku kalendarzowym)
 12. Wice – Prezes Stowarzyszenia realizuje swoje zadania jako jeden z wymienionych w ust臋pach 4 – 11 Cz艂onk贸w Zarz膮du.

Rozdzia艂 V
Przepisy ko艅cowe

42

 1. Wszyscy Cz艂onkowie Stowarzyszenia, pe艂ni膮cy strategiczne funkcje, tj.: Prezes Stowarzyszenia, Cz艂onkowie Zarz膮du (w tym Wice – Prezes), Liderzy oraz Wice 鈥 Liderzy Region贸w ICF Polska, zobowi膮zani s膮 do utrzymywania aktualnej akredytacji ICF Global na poziomie ACC, PCC lub MCC oraz cz艂onkostwa w ICF Global dla Oddzia艂u w Polsce (Chapter Poland).
 2. Wyj膮tek od ust.1 mo偶e stanowi膰 zasilenie strategicznego stanowiska osob膮 bez aktualnej akredytacji ICF Global w sytuacji, kiedy przemawiaj膮 za tym wyra藕ne i znacz膮ce korzy艣ci dla Stowarzyszenia oraz nie wykluczaj膮 tego wyj膮tku zapisy Statutu Stowarzyszenia.
 3. Cz艂onkowie pe艂ni膮cy funkcje w Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia zobowi膮zani s膮 do utrzymywania cz艂onkostwa w ICF Global dla Oddzia艂u w Polsce (Chapter Poland).
 4. Wszyscy Cz艂onkowie Stowarzyszenia zobowi膮zuj膮 si臋 do dzia艂ania w dobrej wierze i ze szczeg贸ln膮 staranno艣ci膮 w wype艂nianiu swoich zada艅 w ramach dzia艂alno艣ci Stowarzyszenia.
 5. Wszyscy Cz艂onkowie Stowarzyszenia zobowi膮zani s膮 do przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu,聽 Statusu Stowarzyszenia, Kodeksu Etycznego ICF oraz za艂o偶e艅 ICF Global jako organizacji, w ramach kt贸rej dzia艂a Oddzia艂 w Polsce (Chapter Poland).