Regulamin Stowarzyszenia ICF Polska

(Polskiego Stowarzyszenia Trenerów Rozwoju Osobistego)

Rozdział I

Wybory

 

§ 1

 1. Kandydatów do władz Stowarzyszenia, mają prawo zgłaszać Członkowie Zwyczajni, Honorowi lub Wspierający,
  za pośrednictwem Zarządu Stowarzyszenia najpóźniej siedem (7) dni przed Walnym Zebraniem Członków, podczas którego odbywają się wybory.
 2. Zarząd Stowarzyszenia publikuje niezwłocznie zgłoszone kandydatury na stronie internetowej lub za pośrednictwem social – mediów Stowarzyszenia lecz nie później niż w terminie jednego (1) dnia roboczego od momentu ich otrzymania.
 3. Zgłaszający kandydaturę jest zobowiązany do przedstawienia pisemnej zgody kandydata, oraz krótkiej aplikacji zawierającej skrócony życiorys oraz list motywacyjny kandydata.

§ 

 1. Jedna osoba może kandydować na więcej niż jedno stanowisko we władzach Stowarzyszenia.
 2. Wybór osoby na jedno ze stanowisk powoduje wycofanie kandydatury tej osoby na stanowiska, na które głosowanie odbywa się później.

§ 

 1. Wybory do władz Stowarzyszenia przeprowadza Komisja Skrutacyjno – Wyborcza.
 2. Komisja Skrutacyjno – Wyborcza powoływana jest podczas Walnego Zebranie Członków, na którym mają się odbyć wybory do Zarządu Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej.
 3. Komisja Skrutacyjno – Wyborcza składa się z minimum trzech członków, którzy spośród siebie wybierają przewodniczącego.
 4. Do Komisji Skrutacyjno – Wyborczej nie może zostać wybrana osoba, która kandyduje w wyborach.
 5. Wyboru Komisji Skrutacyjno – Wyborczej dokonuje się w trybie przewidzianym dla Komisji Skrutacyjnej.
 6. Do zadań Komisji Skrutacyjno-Wyborczej, oprócz zadań Komisji Skrutacyjnej należy:
 7. przyjmowanie zgłoszeń kandydatów proponowanych do władz oraz sprawdzenie ich poprawności,
 8. sporządzanie list wyborczych i kart do głosowania w wyborach,
 9. przeprowadzenie i nadzorowanie wyborów,
 10. sporządzanie protokołów z wyborów.
 11. Zarząd udostępni Komisji Skrutacyjno – Wyborczej urządzenia niezbędne do wykonywania zadań.
 12. Komisja Skrutacyjno – Wyborcza ulega rozwiązaniu wraz z zakończeniem Walnego Zebrania.

§ 4

 1. Głosowanie nad wyborem władz Stowarzyszenia jest tajne.
 2. Głosowanie odbywa się na kartach do głosowania przygotowanych przez Komisję Skrutacyjno – Wyborczą, według wzoru określonego przez Zarząd.
 3. Na kartach do głosowania umieszczone są:
 4. określenie rodzaju wyborów wraz z datą ich przeprowadzania,
 5. informacja o warunkach ważności głosu i sposobie głosowania,
 6. maksymalna liczba kandydatów, na których można oddać głos,
 7. nazwiska i imiona kandydatów w kolejności alfabetycznej,
 8. oznaczenie miejsca, w którym należy postawić znak X,
 9. odcisk pieczęci Stowarzyszenia,
 10. parafka członka Komisji Skrutacyjno-Wyborczej.
 11. Oddania głosu na kandydata dokonuje się poprzez postawienie znaku X na karcie do głosowania, przy nazwisku kandydata.
 12. Oddanie głosu na więcej kandydatów niż jest to przewidziane w danym głosowaniu powoduje nieważność głosu.
 13. Nie oddanie głosu na żadnego kandydata jest uznawane za głos ważny, oddany przeciw wszystkim kandydatom.
 14. Oddanie głosu na mniejszą ilość kandydatów niż jest to przewidziane w danym głosowaniu jest głosem ważnym, oddanym wyłącznie za zaznaczonymi kandydatami.
 15. Dopiski lub inne znaki na karcie do głosowania, jeżeli nie uniemożliwiają jednoznacznego odczytania karty do głosowania, nie powodują nieważności głosu.

§ 

 1. Uprawniony do głosowania Członek Stowarzyszenia może oddać swój głos podczas Walnego Zebrania za pośrednictwem pełnomocnika.
 2. Pełnomocnik zobowiązany jest do przedstawienia pisemnego pełnomocnictwa.
 3. W pełnomocnictwie konieczne jest określenie rodzaju pełnomocnictwa, jego zakresu, czego ono dotyczy (np. głosowanie w sprawie wyboru zarządu stowarzyszenia) oraz komu jest udzielane (imię i nazwisko tej osoby oraz inne dane umożliwiające ustalenie jej tożsamości, np. numeru dowodu osobistego)

§ 

 1. Maksymalną ilość kandydatów, na których można głosować podaje
  do wiadomości Komisja Skrutacyjno – Wyborcza przed przystąpieniem do głosowania. Ilość ta jest ustalana w sposób określony w ust 2. poniżej.
 2. Głosuje się maksymalnie na następujące ilości kandydatów:
 3. w głosowaniu na Prezesa i Wiceprezesa Stowarzyszenia – jednego kandydata,
 4. w głosowaniu na członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej – odpowiednio tylu, ilu ma być wybranych członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.

§ 7

 Wybory Zarządu Stowarzyszenia rozpoczynają się od wyboru Prezesa Stowarzyszenia, a następnie kolejno Wice – Prezesa, Członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.

§ 

 1. Wszyscy kandydaci na Prezesa lub Wiceprezesa Stowarzyszenia powinni być obecni na Walnym Zebraniu Członków, na którym odbywają się wybory.
 2. W razie nieobecności kandydata Walne Zebranie Członków zdecyduje, czy może on być uwzględniony w głosowaniu i na jakich zasadach.
 3. Przed głosowaniem wszyscy kandydaci na Prezesa lub Wiceprezesa Stowarzyszenia mają możliwość krótkiej prezentacji swojej kandydatury.
 4. Jeżeli kandydat jest nieobecny, jego przedstawiciel może odczytać list od kandydata.
 5. Bezpośrednio po każdej prezentacji następuje sesja pytań do kandydata.
 6. Po zakończeniu prezentacji i sesji pytań do poszczególnych kandydatów może być przewidziana sesja pytań do wszystkich kandydatów lub debata pomiędzy kandydatami. O przeprowadzeniu takiej debaty lub sesji pytań decyduje Walne Zebranie.
 7. Kandydaci opuszczają salę obrad na czas prezentacji i sesji pytań indywidualnych kontrkandydatów.

§ 

 1. W razie ponownego głosowania pomiędzy pozostałymi kandydatami może odbyć się debata z możliwością zadawania kandydatom pytań przez uczestników Walnego Zebrania.
 2. O przeprowadzeniu takiej debaty lub sesji pytań decyduje Walne Zebranie.
 3. Przed każdym głosowaniem w wyborach odbywa się dyskusja.

§ 10 

 1. Wybór Prezesa lub Wiceprezesa Stowarzyszenia następuje, gdy jeden z kandydatów otrzyma bezwzględną większość głosów.
 2. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyska bezwzględnej większości głosów przeprowadzane jest drugie głosowanie. Bierze w nim udział dwóch kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą ilość głosów.
 3. Wybór Prezesa lub Wiceprezesa Stowarzyszenia w drugim głosowaniu następuje, gdy jeden z dwóch kandydatów otrzyma więcej głosów.
 4. Jeżeli w drugim głosowaniu obydwaj kandydaci otrzymają taką samą liczbę głosów, wybór Prezesa Stowarzyszenia nie następuje.

§ 11 

 1. Jeżeli nie dokonano wyboru Prezesa Stowarzyszenia, Zarząd Stowarzyszenia z zastrzeżeniem ust. 3 ogłasza termin kolejnych wyborów Zarządu Stowarzyszenia.
 2. Wybory takie odbywają się na kolejnym Walnym Zebraniu Członków zwołanym na dzień przypadający nie wcześniej niż 10 i nie później niż 30 dni po zakończeniu Walnego Zebrania Członków, na którym nie wybrano Zarządu Stowarzyszenia.
 3. Walne Zebranie może zarządzić przeprowadzenie ponownych wyborów na tym samym Walnym Zebraniu.

§ 12

 1. Ustępujący Wiceprezes Stowarzyszenia, który obejmie funkcję Prezesa Stowarzyszenia nowej kadencji, lub nowo wybrany Prezes Stowarzyszenia (dalej Prezes Elekt), po zakończeniu wyborów składa wniosek w sprawie ilości Członków Zarządu w nowym Zarządzie Stowarzyszenia.
 2. Wniosek taki uważa się za przyjęty w brzmieniu proponowanym przez Prezesa Elekta, jeżeli nie zostanie odrzucony bezwzględną większością głosów.

§ 13

 1. Za wybranych w pierwszym głosowaniu uważa się tylu spośród kandydatów na Członków Zarządu, w kolejności uzyskanych głosów, ilu ma być Członków Zarządu, licząc kolejno od kandydata, który otrzymał najwięcej głosów.
 2. Jeżeli nie zostaną wybrani wszyscy Członkowie Zarządu, a zostanie wybrany przynajmniej jeden, Prezes Elekt może zadecydować, czy na pozostałe do obsadzenia miejsca przeprowadzić wybory według tej samej procedury
  raz jeszcze, czy zmniejszyć ilość Członków Zarządu.
 3. Postanowienie Prezesa Elekta w tym przedmiocie Walne Zebranie może odrzucić bezwzględną większością głosów na wniosek 33% uprawnionych do głosowania lub Zarządu Stowarzyszenia.
 4. Uchwała o odrzuceniu tego postanowienia musi zawierać określenie sposobu dalszego postępowania.
 5. Jeżeli nie zostanie wybrany przynajmniej jeden Członek Zarządu Stowarzyszenia wybory pozostałych Członków Zarządu Stowarzyszenia przeprowadza się po raz kolejny według wyżej ustalonej procedury.

§ 14

Po zakończeniu procedury wyborczej, Komisja Skrutacyjno-Wyborcza stwierdza ważność wyborów i ogłasza nowy skład Zarządu Stowarzyszenia.

Rozdział II

Walne Zebranie. Obrady Walnego Zebrania

§ 15 

 1. Walne Zebranie otwiera Prezes Stowarzyszenia lub w razie jego nieobecności – Wice – Prezes, jeden z członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.
 2. Otwierający Walne Zebranie przeprowadza wybór przewodniczącego obrad spośród uprawnionych do głosowania, obecnych na Walnym Zebraniu.
 3. Przewodniczącym obrad może zostać również notariusz, adwokat lub radca prawny, nie będący członkiem Stowarzyszenia.
 4. Kandydata na przewodniczącego obrad zgłasza otwierający Walne Zebranie.
 5. Nad kandydaturą przeprowadza się głosowanie jawne.
 6. Po wyborze przewodniczącego obrad przewodniczący przeprowadza wybór zastępcy przewodniczącego spośród uprawnionych do głosowania obecnych na Walnym Zebraniu.
 7. Walne zebranie jest protokołowane przez osobę wyznaczoną przez zwołującego Walne Zebranie. 

§ 16

Organami Walnego Zebrania są:

 1. Przewodniczący obrad lub jego zastępca,
 2. Komisja Skrutacyjna lub Komisja Skrutacyjno-Wyborcza,
 3. Inne komisje lub zespoły robocze powołane przez Walne Zebranie.

§ 17

 1. Przewodniczący obrad prowadzi zebranie zgodnie z porządkiem obrad i czuwa nad jego zgodnością ze Statutem, niniejszym regulaminem oraz uchwałami Walnego Zebrania.
 2. Przewodniczący obrad:
  a) przedstawia zebranym do zatwierdzenia proponowany porządek obrad Walnego Zebrania oraz zgłoszone wnioski w sprawie zmiany porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania
  b) ustala ilość członków Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Skrutacyjno-Wyborczej,
  c) przyjmuje wnioski do Walnego Zebrania składane podczas obrad,
  d) opracowuje uchwały zgodnie ze stanowiskiem Walnego Zebrania,
  e) odczytuje propozycje uchwał i zarządza głosowanie,
  f) zarządza realizację kolejnych punktów porządku obrad,
  g) zarządza sprawdzenie listy obecności i ją sprawdza oraz stwierdza na jej podstawie obecność kworum wymaganego do podjęcia odpowiednich uchwał,
  h) udziela i odbiera głos w sprawach objętych porządkiem obrad,
  i) zarządza dyskusję, zamyka dyskusję oraz ustala, przedłuża i skraca czas jej trwania,
  j) ogranicza czas wystąpień mówców,
  k) zarządza przeprowadzenie lub zakończenie nieprotokołowanej dyskusji nieformalnej, ustala i zmienia czas jej trwania,
  l) odczytuje protokół z głosowania tajnego, jeżeli nie jest przekazywany Komisji Wyborczej,
  ł) sprawuje pieczę nad spokojem i porządkiem obrad oraz wydaje stosowne zarządzenia porządkowe,
  m) zarządza przerwy i ustala czas ich trwania,
  n) zarządza obrady zamknięte,
  0) wobec wyczerpania porządku obrad zamyka Walne Zebranie,
  p) sprawdza i podpisuje protokół Walnego Zebrania oraz podjęte uchwały.
 3. W razie nieobecności na sali przewodniczącego obrad, jego obowiązki pełni zastępca przewodniczącego.
 4. Protokolant Walnego Zebrania:
  a) rejestruje składane wnioski i przekazuje je przewodniczącemu,
  b) rejestruje treść uchwał Walnego Zebrania,
  c) sporządza listę mówców w dyskusji,
  d) rejestruje osoby uprawnione do głosowania wychodzące i przychodzące na salę obrad,
  e) sporządza i podpisuje protokół Walnego Zebrania.

§ 18

Sprawy dotyczące sposobu obradowania nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga przewodniczący obrad, w porozumieniu z Zarządem Stowarzyszenia i Komisją Rewizyjną, zgodnie z postanowieniami Statutu i przyjętymi powszechnie zasadami obradowania.

§ 19

Walne Zebranie rozpoczyna się od:

 1. otwarcia Walnego Zebrania,
 2. sprawdzenia listy obecności,
 3. ogłoszenia kworum,
 4. wyboru przewodniczącego obrad i jego zastępcy oraz stosownych komisji,
 5. przedstawiania i zatwierdzenia porządku obrad.

§ 20

 1. Walne Zebranie podejmuje decyzje w formie uchwał i wniosków proceduralnych.
 2. Prawo zgłaszania wniosków o podjęcie uchwały i proceduralnych przysługuje posiadającym prawo głosu stanowiące na Walnym Zebraniu, jeżeli Statut lub niniejszy regulamin nie stanowi inaczej.
 3. Wnioski składa się na ręce protokolanta obrad, w formie pisemnej, podpisane przez wnioskodawcę lub wnioskodawców.
 4. O przyjęciu wniosku pod obrady decyduje przewodniczący obrad.
 5. Przewodniczący obrad może odrzucić wniosek jedynie ze względów formalnych, jeżeli nie spełnia wymogów przewidzianych w Statucie lub niniejszym regulaminie.

§ 21

 1. Wnioski proceduralne głosowane są poza porządkiem obrad bezzwłocznie po ich zgłoszeniu.
 2. Nad wnioskiem proceduralnym nie przeprowadza się dyskusji.
 3. Wnioskodawca może krótko uzasadnić wniosek.
 4. Wnioskami proceduralnymi są wnioski dotyczące przebiegu Walnego Zebrania i obradowania, w szczególności są to wnioski o:
  a) zamknięcie lub odroczenie obrad Walnego Zebrania na inny termin,
  b) wybór lub odwołanie przewodniczącego obrad lub jego zastępcy, członków Komisji Skrutacyjnej, Komisji Skrutacyjno-Wyborczej, komisji problemowej lub pomocniczej Walnego Zebrania,
  c) udzielenie i odebranie głosu doradczego obserwatorom lub gościom,
  d) zamknięcie listy mówców,
  e) zarządzenie, przerwanie, odroczenie lub zamknięcie dyskusji,
  f) przejście do porządku obrad,
  g) przyjęcie porządku obrad oraz wykreślnie punktu porządku obrad Walnego Zebrania,
  h) zmianę w sposobie prowadzenia dyskusji,
  i) zmianę w sposobie przeprowadzania głosowania lub głosowanie tajne,
  j) ograniczenie czasu wystąpień mówców,
  k) przeprowadzenie lub zakończenie nieprotokołowanej dyskusji nieformalnej,
  l) zarządzenie obrad zamkniętych,
  ł) sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie kworum,
  m) przeliczenie głosów,
  n) powołanie komisji problemowej lub pomocniczej Walnego Zebrania,
  o) przekazanie sprawy odpowiedniej komisji lub zespołowi,
  p) zarządzenie przerwy w obradach,
  q) ustalenie kolejności i sposobu uchwalania wniosków,
  r) uchylenie lub zmianę zarządzenia przewodniczącego obrad.
 5. W razie wątpliwości o zaliczeniu wniosku do wniosków proceduralnych decyduje przewodniczący obrad.
 6. Wnioski proceduralne Walne Zebranie przyjmuje wyłącznie w głosowaniu jawnym.
 7. Wniosek proceduralny o utajnienie głosowania uważa się za przyjęty, jeżeli uzyska poparcie 1/10 uprawnionych do głosowania obecnych na Walnym Zebraniu.

§ 22 

 1. Uchwały głosowane są zgodnie z porządkiem obrad.
 2. Uprawnieni do zgłaszania wniosków o podjęcie uchwały zgłaszają je w trakcie obrad Walnego Zebrania wyłącznie w ramach punktów zatwierdzonego porządku obrad.
 3. Walne Zebranie przyjmuje uchwały zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, jeżeli Statut lub niniejszy regulamin nie stanowi inaczej.
 4. Podjęte uchwały podpisywane są przez przewodniczącego obrad i kontrasygnowane przez Prezesa Stowarzyszenia.
 5. Podjęte uchwały są ewidencjonowane, numerowane i udostępniane członkom Stowarzyszenia przez Zarząd.

§ 23

 1. Przed głosowaniem wniosku o podjęcie uchwały przeprowadza się dyskusję.
 2. Dyskusja może zostać przeprowadzona również w innym celu niż podjęcie uchwały.
 3. Dyskusją kieruje przewodniczący obrad.
 4. Posiadający prawo głosu stanowiące lub głos doradczy mogą zabrać głos:
  a) w dyskusji – według sporządzonej listy,
  b) w dyskusji nieformalnej – bez sporządzania listy, po ogłoszeniu dyskusji nieformalnej, dyskusja nieformalna kierowana jest przez przewodniczącego obrad,
  c) w kwestii formalnej – w sprawie sprostowania, udzielenia istotnych informacji dla przebiegu dyskusji lub głosowania, zwrócenia uwagi na odbieganie od porządku obrad lub tematu dyskusji.
 5. Głos w kwestii formalnej ma pierwszeństwo przed pozostałymi rodzajami głosów w dyskusji.

§ 24

Pytania w listach pytań zadaje się według wcześniej ustalonej kolejności.

§ 25 

 1. Jeżeli Statut lub niniejszy Regulamin nie stanowią inaczej, głosowania przeprowadza się zgodnie z przepisami zawartymi w niniejszym paragrafie.
 2. Głosowanie jawne przeprowadza się przez podniesienie ręki.
 3. W razie braku głosów przeciw i wstrzymujących przewodniczący obrad wobec braku sprzeciwu może ogłosić jednomyślne przyjęcie wniosku przez aklamację, w przeciwnym wypadku głosy zlicza Komisja Skrutacyjna i podaje wyniki do protokołu Walnego Zebrania.
 4. Głosowanie tajne przeprowadza się na przygotowanych w sposób określony przez Komisję Skrutacyjną kartach do głosowania.
 5. Z głosowania tajnego Komisja Skrutacyjna sporządza odrębny protokół, który załącza się do protokołu Walnego Zebrania.
 6. Na podstawie ilości oddanych głosów w głosowaniu jawnym lub protokołu z głosowania tajnego przewodniczący Walnego Zebrania stwierdza i podaje do wiadomości zebranych wynik głosowania.
 7. Za uzyskanie zwykłej większości głosów uważa się uzyskanie większej ilości głosów oddanych za niż głosów oddanych przeciw, bez względu na ilość głosów wstrzymujących się.
 8. Za uzyskanie bezwzględnej większości głosów uważa się uzyskanie większej ilości głosów oddanych za niż głosów oddanych przeciw i wstrzymujących
  się łącznie.

§ 26

 1. Obrady zamknięte zarządzane są wnioskiem proceduralnym lub, jeżeli to wynika z porządku obrad, przez przewodniczącego obrad.
 2. Do udziału w obradach zamkniętych upoważnieni są wyłącznie:
  a) posiadający prawo głosu stanowiące,
  b) osoby upoważnione przez Zarząd, Komisję Rewizyjną lub Walne Zebranie.
 3. Część protokołu sporządzona podczas obrad zamkniętych jest poufna i przechowywana w siedzibie Stowarzyszenia.
 4. Prawo wglądu do poufnej części protokołu mają, oprócz Zarządu, wyłącznie członkowie Komisji Rewizyjnej oraz Przewodniczący Oddziałów.

§ 27

 1. Protokół z Walnego Zebrania sporządzany jest przez protokolanta.
 2. Protokół podpisują przewodniczący obrad i protokolant.
 3. Protokół z Walnego Zebrania zawiera w swej treści bądź w formie załączników:
  a) datę, porządek obrad, imiona i nazwiska przewodniczącego obrad i jego zastępcy oraz protokolanta, skład powołanych komisji i zespołów,
  b) krótki opis przebiegu Walnego Zebrania,
  c) wyniki głosowań,
  d) protokoły z głosowań tajnych,
  e) podjęte uchwały,
  f) listę obecności podpisaną przez uprawnionych do głosowania obecnych na Walnym Zebraniu, odnotowane zmiany liczby obecnych i kworum,
  g) materiały z prac powołanych komisji i zespołów,
  h) inne dokumenty stwierdzające przebieg obrad lub takie, nad którymi Walne Zebranie obradowało.
 4. Protokół z Walnego Zebrania przechowywany jest w siedzibie Stowarzyszenia i udostępniany do wglądu w siedzibie Stowarzyszenia oraz przedstawiany do wglądu na następnym Walnym Zebraniu, z zastrzeżeniem przepisów o protokole z obrad zamkniętych.
 5. Uchwały Walnego Zebrania przekazywane są do Komisji Rewizyjnej.
 6. Osobie uprawnionej do głosowania obecnej na Walnym Zebraniu, którego protokół dotyczy, przysługuje prawo zgłoszenia pisemnego zastrzeżenia do jego treści.
 7. Zastrzeżenie takie jest dołączane do protokołu.

Rozdział III

Podział terytorialny w Stowarzyszeniu

§ 28

 1. Dla efektywnej realizacji celów statutowych Stowarzyszenia przyjmuje się podział terytorialny w Oddziale (Chapter Poland) na cztery Regiony.
 2. Region Południowo – Zachodni obejmuje województwa:
  a) lubuskie
  b) opolskie
  c) dolnośląskie
  d) śląskie
 3. Region Północno – Zachodni obejmuje województwa:
  a) pomorskie
  b) zachodniopomorskie
  c) kujawsko – pomorskie
  d) wielkopolskie
 4. Region Centralno – Wschodni obejmuje województwa:
  a) warmińsko – mazurskie
  b) podlaskie
  c) łódzkie
  d) mazowieckie
 5. Region Południowo – Wschodni obejmuje województwa:
  a) lubelskie
  b) świętokrzyskie
  c) małopolskie
  d) podkarpackie
 6. Regionem opiekuje się dedykowany do tej funkcji Członek Zarządu, zwany Dyrektorem Regionalnym.
 7. Opieka nad Regionem rozumiana jest jako:
  a) wspieranie lokalnych Liderów w ich bieżącej działalności
  b) reagowanie na potrzeby Regionu i jego Lidera oraz współpraca w tym zakresie z Zarządem
  d) organizowanie regularnych spotkań on-line z Liderami w Regionie, tj. przynajmniej jeden raz w miesiącu
  e) promowanie standardów pracy oraz etyki zgodnie z Kompetencjami Coacha ICF oraz Kodeksem Etycznym ICF Global
 8. Podziału terytorialnego na  Regiony dokonuje Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały.
 9. W ramach Regionu Zarząd Stowarzyszenia powołuje Komitety Lokalny
 10. Celem działania Komitetu Lokalnego jest m. in. realizacja celów Stowarzyszenia, promocja Stowarzyszenia, aktywizacja oraz integracja członków Stowarzyszenia w jego zakresie terytorialnym.
 11. Regiony oraz Komitety Lokalne nie są terenowymi jednostkami organizacyjnymi w myśl ustawy „Prawo o stowarzyszeniach”.
 12. Zarząd Stowarzyszenia, może na wniosek lub z inicjatywy własnej bądź Lidera Komitetu Lokalnego uchwalić Regulamin Komitetu Lokalnego.

§ 29

 1. Powołując Komitet Lokalny Zarząd Stowarzyszenia określi jego zakres terytorialny.
 2. Komitety Lokalne mają zakres terytorialny obejmujący co najmniej jedno województwo.

§ 30

 1. Komitetem Lokalnym kieruje Lider Komitetu Lokalnego.
 2. Lidera Komitetu Lokalnego powołuje i odwołuje Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały z własnej inicjatywy lub po wyłonieniu kandydata w drodze lokalnych wyborów.
 3. W celu wsparcia Lidera Komitetu Lokalnego Zarząd Stowarzyszenia może powołać jednego Wice – Lidera Komitetu Lokalnego na zasadach ust. 2 powyżej.
 4. Lider oraz Wice – Lider Komitetu Lokalnego sprawują swoją kadencję w ramach działań wolontarystycznych.
 5. Zarząd Stowarzyszenia lub Lider Komitetu Lokalnego w porozumieniu z Zarządem (w szczególności z dedykowanym Członkiem Zarządu, pełniącym funkcję Dyrektora Regionalnego) może przypisywać poszczególne zadania funkcyjne innym Członkom Komitetu Lokalnego.
 6. Wice – Lidera Komitetu Lokalnego powołuje i odwołuje Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały, z własnej inicjatywy lub na wniosek Lidera Komitetu Lokalnego.
 7. Kadencja Lidera i Wice – Lidera Komitetu Lokalnego ustaje wraz z kadencją Zarządu Stowarzyszenia, który powołał Lidera i Wice – Lidera Komitetu Lokalnego.
 8. Lider Komitetu Lokalnego składa Zarządowi Stowarzyszenia  (w szczególności z dedykowanym Członkiem Zarządu, pełniącym funkcję Dyrektora Regionalnego) sprawozdanie roczne z działania Komitetu Lokalnego oraz informuje na bieżąco, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał o planowanych działaniach.
 9. Liderzy oraz Wice – Liderzy zobowiązani są do promowania standardów pracy oraz etyki zgodnie z Kompetencjami Coacha ICF oraz Kodeksem Etycznym ICF Global.

§ 31 

 1. Zarząd może przeznaczać środki na realizację działań Komitetu Lokalnego.
 2. Zobowiązania w imieniu Komitetów Lokalnych zaciąga Zarząd Stowarzyszenia na wniosek Lidera Komitetu Lokalnego, lub Lider Komitetu Lokalnego w granicach udzielonego przez Zarząd Stowarzyszenia pisemnego pełnomocnictwa.
 3. Komitety Lokalne podejmują zobowiązania oraz wydatkują środki
  po uzyskaniu uprzedniej akceptacji Zarządu w formie pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej.
 4. Akceptacja, o której mowa w ust. 3 dotyczy obligatoryjnie wszystkich wydatków oraz podejmowanych zobowiązań finansowych:
  a) powyżej trzystu (300) złotych brutto jednorazowo lub w częściach w krótkim odstępie czasowym,
  b) w sytuacji, gdy Komitet Lokalny na moment wydatkowania czy podejmowania zobowiązania finansowego, nie jest jednostką samofinansującą się z organizowanych przez ten Komitet wydarzeń.
 5. Rozliczenia kosztów Komitetów Lokalnych odbywają się bezgotówkowo.
 6. Lider Komitetu Lokalnego jest zobowiązany do rozliczania Komitetu Lokalnego m. in. poprzez terminowe dostarczanie do 5 dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu rozliczeniowym dokumentów księgowych
  do siedziby Stowarzyszenia (np. za miesiąc styczeń dokumenty księgowe należy dostarczyć do 5 lutego br. i tak kolejno).
 7. Podejmowanie zobowiązań Komitetu Lokalnego bez uprzedniej zgody Zarządu (w szczególności ust. 4) oraz brak wypełnienia obowiązku z ust. 6, powoduje osobistą odpowiedzialność finansową Lidera Komitetu Lokalnego.

§ 32

 1. Komitety Lokalne zobowiązane są do realizacji następujących projektów cyklicznych w minimalnej ilości na rok:
  a) dwa spotkania typu „Learning Forum”,
  b) cztery spotkania typu „Coaching Cafe”,
  c) jedno wydarzenie typu „Coaching Week”,
  d) dwa spotkania lokalnych Członków Stowarzyszenia.
 2. Zakres i sposób organizacji projektów cyklicznych określonych ust. 1 określi Zarząd w drodze Uchwały.
 3. Dopuszcza się organizowanie wydarzeń Stowarzyszenia w formie zdalnej – za pośrednictwem środków przekazu elektronicznego

§ 33

 1. W razie zaprzestania działalności przez Komitet Lokalny lub działalności niezgodnej ze Statutem Stowarzyszenia, Regulaminem Stowarzyszenia, uchwałami władz Stowarzyszenia, wytycznymi Zarządu Stowarzyszenia, KOdeksem Etycznym ICF Global  Zarząd Stowarzyszenia może podjąć uchwałę o likwidacji Komitetu Lokalnego.
 2. W uchwale o likwidacji Komitetu Lokalnego Zarząd określi sposób likwidacji oraz zmianę przynależności dotychczasowych Członków Stowarzyszenia, którzy przystąpili do likwidowanego Komitetu Lokalnego.

§ 34

Marketing, promocja i PR działań realizowanych przez Komitet Lokalny odbywa się zawsze po uzyskaniu uprzedniej akceptacji Zarządu lub komitetu, któremu Zarząd powierzył zadania z dziedziny marketingu i/lub w porozumieniu z dedykowanym Członkiem Zarządu, pełniącym funkcję Dyrektora Regionalnego.

Rozdział IV

Funkcje, specjalizacje oraz podział obowiązków

§ 35

 1. Władze Stowarzyszenia w ramach pełnionych przez siebie funkcji zobowiązane są do realizowania działań o bieżącym oraz szczególnym znaczeniu dla Stowarzyszenia.
 2. Konieczne jest, by kandydaci do władz Stowarzyszenia wykazywali się niezbędnymi kompetencjami, tj. wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem, pozwalającym na swobodną współpracę i realizację powierzonych im działań.
 3. W uzasadnionych przypadkach Władze Stowarzyszenia mogą wyodrębnić specyficzny zakres zadań, by jego realizację powierzyć niezbędnemu specjaliście (stanowisko specjalizacyjne).
 4. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość łączenia w ramach pełnionej funkcji obowiązków innej funkcji czy specjalizacji.
 5. Konieczne jest, by kandydaci do Władz Stowarzyszenia (lub powoływani specjaliści) cieszyli się nieposzlakowaną opinią oraz pracowali i wykonywali swoje obowiązki zgodnie z zasadami Kodeksu Etycznego ICF, kompetencjami oraz wartościami ICF.
 6. Środki techniczne i finansowe niezbędne do realizacji powierzonych Władzom lub innym Członkom Stowarzyszenia zadań zabezpiecza Stowarzyszenie.

§ 38

 1. Zakres obowiązków w ramach pełnionej funkcji w Stowarzyszeniu oraz ich wypełnianie podlega corocznej weryfikacji przez aktualne Władze Stowarzyszenia.
 2. W zależności od aktualnej liczby Członków Zarządu (Statut Stowarzyszenia przewiduje liczbę do dziewięciu osób) poszczególne zadania należy rozłożyć proporcjonalnie oraz tak, by zagwarantować ich możliwie swobodną realizację.
 3. Prezes Stowarzyszenia zobowiązany jest w szczególności do:
  a) współpracy i komunikacji z ICF Global
  b) reprezentowania Stowarzyszenia na forum międzynarodowym podczas wydarzeń, organizowanych przez  ICF Global) jak i krajowym (wydarzenia ICF Polska oraz inne o strategicznym znaczeniu dla Stowarzyszenia)
  d) odpowiedzialność za procesy finansowe w Stowarzyszeniu
  c) współpraca w ramach Forum Organizacji Coachingowych
  d) przyznawanie patronatów
  e) (współ)organizowanie pracy Zarządu
  f) aktywne uczestnictwo w pracach Zarządu Stowarzyszenia również poprzez uczestnictwo spotkaniach Zarządu on-line oraz spotkaniach wyjazdowych (te organizowane są przynajmniej dwa razy w roku kalendarzowym)
  g) bieżąca komunikacja z Komisją Rewizyjną Stowarzyszenia w szczególności w sprawach o strategicznym znaczeniu dla Stowarzyszenia
 4. Członek Zarządu (1) zobowiązany jest w szczególności do:
  a) aktywność w zakresie informowania o aktualnych procedurach akredytacyjnych w ICF Global dla coachów oraz programów szkoleniowych
  b) realizacja procesów uzyskiwania punktów CCE dla wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez ICF Polska (Chapter Poland)
  c) opieka nad formalno-prawnymi aspektami działalności Stowarzyszenia, tj. aktualizacja oraz tworzenie niezbędnych dokumentów (regulaminów, umów) oraz – w razie potrzeby –  zasięgania opinii specjalistów w tej dziedzinie
  d) opieka nad obszarem etyki, tj. reagowanie na zgłaszane do Stowarzyszenia sytuacje poddawane pod wątpliwość etyczną (zgodnie z wytycznymi Kodeksu Etycznego ICF Global) oraz współpraca w tym zakresie z innymi specjalistami w tej dziedzinie w Stowarzyszeniu (w razie potrzeby poz nim)
  e) aktywne uczestnictwo w pracach Zarządu Stowarzyszenia również poprzez uczestnictwo spotkaniach Zarządu on-line oraz spotkaniach wyjazdowych (te organizowane są przynajmniej dwa razy w roku kalendarzowym)
 5. Członek Zarządu (2) zobowiązany jest w szczególności do:
  a) komunikacja z Członkami Stowarzyszenia
  b) badanie ich potrzeb, opinii w szczególności w formie ankiet oraz spotkań w formie zdalnej
  c) tworzenie oraz przesyłanie do Członków Stowarzyszenia  w regularnych odstępach czasowych lub w razie potrzeby newsletterów, zawierających informacje o bieżących sprawach Stowarzyszenia
  d) aktywne uczestnictwo w pracach Zarządu Stowarzyszenia również poprzez uczestnictwo spotkaniach Zarządu on-line oraz spotkaniach wyjazdowych (te organizowane są przynajmniej dwa razy w roku kalendarzowym)
 6. Członek Zarządu (3) zobowiązany jest w szczególności do:
  a) realizacja niezbędnych akcji marketingowych dotyczących  w szczególności wydarzeń organizowanych oraz współorganizowanych przez ICF Polska
  b) koordynowanie komunikacji w mediach społecznościowych – współtworzenie i udostępnianie bieżących informacji, tj. Facebook, Linkedin
  c) czuwanie nad pracami zleconymi w tym zakresie, w szczególności współpraca z niezbędnym specjalistą, np. grafikiem
  d) aktywne uczestnictwo w pracach Zarządu Stowarzyszenia również poprzez uczestnictwo spotkaniach Zarządu on-line oraz spotkaniach wyjazdowych (te organizowane są przynajmniej dwa razy w roku kalendarzowym)
 7. Członek Zarządu (4) zobowiązany jest w szczególności do:
  a) współpraca z Zarządem w ramach monitorowania budżetu Stowarzyszenia
  b) realizacja bieżących zobowiązań finansowych, tj. dokonywanie niezbędnych płatności i rozliczeń (w tym regionów)
  c) opieka nad stroną www Stowarzyszenia – www.icf.org.pl oraz współpraca w tym zakresie z odpowiednim specjalistą (informatyk / programista)  w ramach prac zleconych
  d) aktywne uczestnictwo w pracach Zarządu Stowarzyszenia również poprzez uczestnictwo spotkaniach Zarządu on-line oraz spotkaniach wyjazdowych (te organizowane są przynajmniej dwa razy w roku kalendarzowym)
 8. Członek Zarządu (5) zobowiązany jest w szczególności do:
  a) koordynowanie działań w Regionie Południowo – Zachodnim ICF Polska
  b) wspieranie lokalnych Liderów w ich bieżącej działalności
  c) reagowanie na potrzeby Regionu i jego Lidera oraz współpraca w tym zakresie z Zarządem
  d) organizowanie regularnych spotkań on-line z Liderami w Regionie, tj. przynajmniej jeden raz w miesiącu
  e) aktywne uczestnictwo w pracach Zarządu Stowarzyszenia również poprzez uczestnictwo spotkaniach Zarządu on-line oraz spotkaniach wyjazdowych (te organizowane są przynajmniej dwa razy w roku kalendarzowym)
 9. Członek Zarządu (6) zobowiązany jest w szczególności do:
  a) koordynowanie działań w Regionie Północno – Zachodnim ICF Polska
  b) wspieranie lokalnych Liderów w ich bieżącej działalności
  c) reagowanie na potrzeby Regionu i jego Lidera oraz współpraca w tym zakresie z Zarządem
  d) organizowanie regularnych spotkań on-line z Liderami w Regionie, tj. przynajmniej jeden raz w miesiącu
  e) aktywne uczestnictwo w pracach Zarządu Stowarzyszenia również poprzez uczestnictwo spotkaniach Zarządu on-line oraz spotkaniach wyjazdowych (te organizowane są przynajmniej dwa razy w roku kalendarzowym)
 10. Członek Zarządu (7) zobowiązany jest w szczególności do:
  a) koordynowanie działań w Regionie Centralno – Wschodnim ICF Polska
  b) wspieranie lokalnych Liderów w ich bieżącej działalności
  c) reagowanie na potrzeby Regionu i jego Lidera oraz współpraca w tym zakresie z Zarządem
  d) organizowanie regularnych spotkań on-line z Liderami w Regionie, tj. przynajmniej jeden raz w miesiącu
  e) aktywne uczestnictwo w pracach Zarządu Stowarzyszenia również poprzez uczestnictwo spotkaniach Zarządu on-line oraz spotkaniach wyjazdowych (te organizowane są przynajmniej dwa razy w roku kalendarzowym)
 11. Członek Zarządu (8) zobowiązany jest w szczególności do:
  a) koordynowanie działań w Regionie Południowo – Wschodnim ICF Polska
  b) wspieranie lokalnych Liderów w ich bieżącej działalności
  c) reagowanie na potrzeby Regionu i jego Lidera oraz współpraca w tym zakresie z Zarządem
  d) organizowanie regularnych spotkań on-line z Liderami w Regionie, tj. przynajmniej jeden raz w miesiącu
  e) aktywne uczestnictwo w pracach Zarządu Stowarzyszenia również poprzez uczestnictwo spotkaniach Zarządu on-line oraz spotkaniach wyjazdowych (te organizowane są przynajmniej dwa razy w roku kalendarzowym)
 12. Wice – Prezes Stowarzyszenia realizuje swoje zadania jako jeden z wymienionych w ustępach 4 – 11 Członków Zarządu.

Rozdział V
Przepisy końcowe

§ 42

 1. Wszyscy Członkowie Stowarzyszenia, pełniący strategiczne funkcje, tj.: Prezes Stowarzyszenia, Członkowie Zarządu (w tym Wice – Prezes), Liderzy oraz Wice – Liderzy Regionów ICF Polska, zobowiązani są do utrzymywania aktualnej akredytacji ICF Global na poziomie ACC, PCC lub MCC oraz członkostwa w ICF Global dla Oddziału w Polsce (Chapter Poland).
 2. Wyjątek od ust.1 może stanowić zasilenie strategicznego stanowiska osobą bez aktualnej akredytacji ICF Global w sytuacji, kiedy przemawiają za tym wyraźne i znaczące korzyści dla Stowarzyszenia oraz nie wykluczają tego wyjątku zapisy Statutu Stowarzyszenia.
 3. Członkowie pełniący funkcje w Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia zobowiązani są do utrzymywania członkostwa w ICF Global dla Oddziału w Polsce (Chapter Poland).
 4. Wszyscy Członkowie Stowarzyszenia zobowiązują się do działania w dobrej wierze i ze szczególną starannością w wypełnianiu swoich zadań w ramach działalności Stowarzyszenia.
 5. Wszyscy Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu,  Statusu Stowarzyszenia, Kodeksu Etycznego ICF oraz założeń ICF Global jako organizacji, w ramach której działa Oddział w Polsce (Chapter Poland).