Regulamin Stowarzyszenia ICF Polska

(Polskiego Stowarzyszenia Trenerów Rozwoju Osobistego)

 

Rozdział I

Wybory

§ 1

 1. Kandydatów do władz Stowarzyszenia, mają prawo zgłaszać Członkowie Zwyczajni, Honorowi lub Wspierający,
  za pośrednictwem Zarządu Stowarzyszenia najpóźniej siedem (7) dni przed Walnym Zebraniem Członków, podczas którego odbywają się wybory.
 2. Zarząd Stowarzyszenia publikuje niezwłocznie zgłoszone kandydatury na stronie internetowej lub za pośrednictwem social – mediów Stowarzyszenia lecz nie później niż w terminie jednego (1) dnia roboczego od momentu ich otrzymania.
 3. Zgłaszający kandydaturę jest zobowiązany do przedstawienia pisemnej zgody kandydata, oraz krótkiej aplikacji zawierającej skrócony życiorys oraz list motywacyjny kandydata.

§ 2 

 1. Jedna osoba może kandydować na więcej niż jedno stanowisko we władzach Stowarzyszenia.
 2. Wybór osoby na jedno ze stanowisk powoduje wycofanie kandydatury tej osoby na stanowiska, na które głosowanie odbywa się później.

§ 3 

 1. Wybory do władz Stowarzyszenia przeprowadza Komisja Skrutacyjno – Wyborcza.
 2. Komisja Skrutacyjno – Wyborcza powoływana jest podczas Walnego Zebranie Członków, na którym mają się odbyć wybory do Zarządu Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej.
 3. Komisja Skrutacyjno – Wyborcza składa się z minimum trzech członków, którzy spośród siebie wybierają przewodniczącego.
 4. Do Komisji Skrutacyjno – Wyborczej nie może zostać wybrana osoba, która kandyduje w wyborach.
 5. Wyboru Komisji Skrutacyjno – Wyborczej dokonuje się w trybie przewidzianym dla Komisji Skrutacyjnej.
 6. Do zadań Komisji Skrutacyjno-Wyborczej, oprócz zadań Komisji Skrutacyjnej należy:
 7. przyjmowanie zgłoszeń kandydatów proponowanych do władz oraz sprawdzenie ich poprawności,
 8. sporządzanie list wyborczych i kart do głosowania w wyborach,
 9. przeprowadzenie i nadzorowanie wyborów,
 10. sporządzanie protokołów z wyborów.
 11. Zarząd udostępni Komisji Skrutacyjno – Wyborczej urządzenia niezbędne do wykonywania zadań.
 12. Komisja Skrutacyjno – Wyborcza ulega rozwiązaniu wraz z zakończeniem Walnego Zebrania.

§ 4

 1. Głosowanie nad wyborem władz Stowarzyszenia jest tajne.
 2. Głosowanie odbywa się na kartach do głosowania przygotowanych przez Komisję Skrutacyjno – Wyborczą, według wzoru określonego przez Zarząd.
 3. Na kartach do głosowania umieszczone są:
 4. określenie rodzaju wyborów wraz z datą ich przeprowadzania,
 5. informacja o warunkach ważności głosu i sposobie głosowania,
 6. maksymalna liczba kandydatów, na których można oddać głos,
 7. nazwiska i imiona kandydatów w kolejności alfabetycznej,
 8. oznaczenie miejsca, w którym należy postawić znak X,
 9. odcisk pieczęci Stowarzyszenia,
 10. parafka członka Komisji Skrutacyjno-Wyborczej.
 11. Oddania głosu na kandydata dokonuje się poprzez postawienie znaku X na karcie do głosowania, przy nazwisku kandydata.
 12. Oddanie głosu na więcej kandydatów niż jest to przewidziane w danym głosowaniu powoduje nieważność głosu.
 13. Nie oddanie głosu na żadnego kandydata jest uznawane za głos ważny, oddany przeciw wszystkim kandydatom.
 14. Oddanie głosu na mniejszą ilość kandydatów niż jest to przewidziane w danym głosowaniu jest głosem ważnym, oddanym wyłącznie za zaznaczonymi kandydatami.
 15. Dopiski lub inne znaki na karcie do głosowania, jeżeli nie uniemożliwiają jednoznacznego odczytania karty do głosowania, nie powodują nieważności głosu.

§ 5 

 1. Uprawniony do głosowania Członek Stowarzyszenia może oddać swój głos podczas Walnego Zebrania za pośrednictwem pełnomocnika.
 2. Pełnomocnik zobowiązany jest do przedstawienia pisemnego pełnomocnictwa.
 3. W pełnomocnictwie konieczne jest określenie rodzaju pełnomocnictwa, jego zakresu, czego ono dotyczy (np. głosowanie w sprawie wyboru zarządu stowarzyszenia) oraz komu jest udzielane (imię i nazwisko tej osoby oraz inne dane umożliwiające ustalenie jej tożsamości, np. numeru dowodu osobistego)

§ 6 

 1. Maksymalną ilość kandydatów, na których można głosować podaje
  do wiadomości Komisja Skrutacyjno – Wyborcza przed przystąpieniem do głosowania. Ilość ta jest ustalana w sposób określony w ust 2. poniżej.
 2. Głosuje się maksymalnie na następujące ilości kandydatów:
 3. w głosowaniu na Prezesa i Wiceprezesa Stowarzyszenia – jednego kandydata,
 4. w głosowaniu na członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej – odpowiednio tylu, ilu ma być wybranych członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.

§ 7

 Wybory Zarządu Stowarzyszenia rozpoczynają się od wyboru Prezesa Stowarzyszenia, a następnie kolejno Wice – Prezesa, Członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.

§ 8 

 1. Wszyscy kandydaci na Prezesa lub Wiceprezesa Stowarzyszenia powinni być obecni na Walnym Zebraniu Członków, na którym odbywają się wybory.
 2. W razie nieobecności kandydata Walne Zebranie Członków zdecyduje, czy może on być uwzględniony w głosowaniu i na jakich zasadach.
 3. Przed głosowaniem wszyscy kandydaci na Prezesa lub Wiceprezesa Stowarzyszenia mają możliwość krótkiej prezentacji swojej kandydatury.
 4. Jeżeli kandydat jest nieobecny, jego przedstawiciel może odczytać list od kandydata.
 5. Bezpośrednio po każdej prezentacji następuje sesja pytań do kandydata.
 6. Po zakończeniu prezentacji i sesji pytań do poszczególnych kandydatów może być przewidziana sesja pytań do wszystkich kandydatów lub debata pomiędzy kandydatami. O przeprowadzeniu takiej debaty lub sesji pytań decyduje Walne Zebranie.
 7. Kandydaci opuszczają salę obrad na czas prezentacji i sesji pytań indywidualnych kontrkandydatów.

§ 9 

 1. W razie ponownego głosowania pomiędzy pozostałymi kandydatami może odbyć się debata z możliwością zadawania kandydatom pytań przez uczestników Walnego Zebrania.
 2. O przeprowadzeniu takiej debaty lub sesji pytań decyduje Walne Zebranie.
 3. Przed każdym głosowaniem w wyborach odbywa się dyskusja.

§ 10 

 1. Wybór Prezesa lub Wiceprezesa Stowarzyszenia następuje, gdy jeden z kandydatów otrzyma bezwzględną większość głosów.
 2. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyska bezwzględnej większości głosów przeprowadzane jest drugie głosowanie. Bierze w nim udział dwóch kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą ilość głosów.
 3. Wybór Prezesa lub Wiceprezesa Stowarzyszenia w drugim głosowaniu następuje, gdy jeden z dwóch kandydatów otrzyma więcej głosów.
 4. Jeżeli w drugim głosowaniu obydwaj kandydaci otrzymają taką samą liczbę głosów, wybór Prezesa Stowarzyszenia nie następuje.

§ 11 

 1. Jeżeli nie dokonano wyboru Prezesa Stowarzyszenia, Zarząd Stowarzyszenia z zastrzeżeniem ust. 3 ogłasza termin kolejnych wyborów Zarządu Stowarzyszenia.
 2. Wybory takie odbywają się na kolejnym Walnym Zebraniu Członków zwołanym na dzień przypadający nie wcześniej niż 10 i nie później niż 30 dni po zakończeniu Walnego Zebrania Członków, na którym nie wybrano Zarządu Stowarzyszenia.
 3. Walne Zebranie może zarządzić przeprowadzenie ponownych wyborów na tym samym Walnym Zebraniu.

§ 12

 1. Ustępujący Wiceprezes Stowarzyszenia, który obejmie funkcję Prezesa Stowarzyszenia nowej kadencji, lub nowo wybrany Prezes Stowarzyszenia (dalej Prezes Elekt), po zakończeniu wyborów składa wniosek w sprawie ilości Członków Zarządu w nowym Zarządzie Stowarzyszenia.
 2. Wniosek taki uważa się za przyjęty w brzmieniu proponowanym przez Prezesa Elekta, jeżeli nie zostanie odrzucony bezwzględną większością głosów.

§ 13

 1. Za wybranych w pierwszym głosowaniu uważa się tylu spośród kandydatów na Członków Zarządu, w kolejności uzyskanych głosów, ilu ma być Członków Zarządu, licząc kolejno od kandydata, który otrzymał najwięcej głosów.
 2. Jeżeli nie zostaną wybrani wszyscy Członkowie Zarządu, a zostanie wybrany przynajmniej jeden, Prezes Elekt może zadecydować, czy na pozostałe do obsadzenia miejsca przeprowadzić wybory według tej samej procedury
  raz jeszcze, czy zmniejszyć ilość Członków Zarządu.
 3. Postanowienie Prezesa Elekta w tym przedmiocie Walne Zebranie może odrzucić bezwzględną większością głosów na wniosek 33% uprawnionych do głosowania lub Zarządu Stowarzyszenia.
 4. Uchwała o odrzuceniu tego postanowienia musi zawierać określenie sposobu dalszego postępowania.
 5. Jeżeli nie zostanie wybrany przynajmniej jeden Członek Zarządu Stowarzyszenia wybory pozostałych Członków Zarządu Stowarzyszenia przeprowadza się po raz kolejny według wyżej ustalonej procedury.

§ 14

Po zakończeniu procedury wyborczej, Komisja Skrutacyjno-Wyborcza stwierdza ważność wyborów i ogłasza nowy skład Zarządu Stowarzyszenia.

Rozdział II
Walne Zebranie. Obrady Walnego Zebrania

§ 15 

 1. Walne Zebranie otwiera Prezes Stowarzyszenia lub w razie jego nieobecności – Wice – Prezes, jeden z członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.
 2. Otwierający Walne Zebranie przeprowadza wybór przewodniczącego obrad spośród uprawnionych do głosowania, obecnych na Walnym Zebraniu.
 3. Przewodniczącym obrad może zostać również notariusz, adwokat lub radca prawny, nie będący członkiem Stowarzyszenia.
 4. Kandydata na przewodniczącego obrad zgłasza otwierający Walne Zebranie.
 5. Nad kandydaturą przeprowadza się głosowanie jawne.
 6. Po wyborze przewodniczącego obrad przewodniczący przeprowadza wybór zastępcy przewodniczącego spośród uprawnionych do głosowania obecnych na Walnym Zebraniu.
 7. Walne zebranie jest protokołowane przez osobę wyznaczoną przez zwołującego Walne Zebranie. 

§ 16

Organami Walnego Zebrania są:

 1. Przewodniczący obrad lub jego zastępca,
 2. Komisja Skrutacyjna lub Komisja Skrutacyjno-Wyborcza,
 3. Inne komisje lub zespoły robocze powołane przez Walne Zebranie.

§ 17

 1. Przewodniczący obrad prowadzi zebranie zgodnie z porządkiem obrad i czuwa nad jego zgodnością ze Statutem, niniejszym regulaminem oraz uchwałami Walnego Zebrania.
 2. Przewodniczący obrad:
 3. przedstawia zebranym do zatwierdzenia proponowany porządek obrad Walnego Zebrania oraz zgłoszone wnioski w sprawie zmiany porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania,
 4. ustala ilość członków Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Skrutacyjno-Wyborczej,
 5. przyjmuje wnioski do Walnego Zebrania składane podczas obrad,
 6. opracowuje uchwały zgodnie ze stanowiskiem Walnego Zebrania,
 7. odczytuje propozycje uchwał i zarządza głosowanie,
 8. zarządza realizację kolejnych punktów porządku obrad,
 9. zarządza sprawdzenie listy obecności i ją sprawdza oraz stwierdza na jej podstawie obecność kworum wymaganego do podjęcia odpowiednich uchwał,
 10. udziela i odbiera głos w sprawach objętych porządkiem obrad,
 11. zarządza dyskusję, zamyka dyskusję oraz ustala, przedłuża i skraca czas jej trwania,
 12. ogranicza czas wystąpień mówców,
 13. zarządza przeprowadzenie lub zakończenie nieprotokołowanej dyskusji nieformalnej, ustala i zmienia czas jej trwania,
 14. odczytuje protokół z głosowania tajnego, jeżeli nie jest przekazywany Komisji Wyborczej,
 15. sprawuje pieczę nad spokojem i porządkiem obrad oraz wydaje stosowne zarządzenia porządkowe,
 16. zarządza przerwy i ustala czas ich trwania,
 17. zarządza obrady zamknięte,
 18. wobec wyczerpania porządku obrad zamyka Walne Zebranie,
 19. sprawdza i podpisuje protokół Walnego Zebrania oraz podjęte uchwały.
 20. W razie nieobecności na sali przewodniczącego obrad, jego obowiązki pełni zastępca przewodniczącego.
 21. Protokolant Walnego Zebrania:
 22. rejestruje składane wnioski i przekazuje je przewodniczącemu,
 23. rejestruje treść uchwał Walnego Zebrania,
 24. sporządza listę mówców w dyskusji,
 25. rejestruje osoby uprawnione do głosowania wychodzące i przychodzące na salę obrad,
 26. sporządza i podpisuje protokół Walnego Zebrania.

§ 18

Sprawy dotyczące sposobu obradowania nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga przewodniczący obrad, w porozumieniu z Zarządem Stowarzyszenia i Komisją Rewizyjną, zgodnie z postanowieniami Statutu i przyjętymi powszechnie zasadami obradowania.

§ 19

Walne Zebranie rozpoczyna się od:

 1. otwarcia Walnego Zebrania,
 2. sprawdzenia listy obecności,
 3. ogłoszenia kworum,
 4. wyboru przewodniczącego obrad i jego zastępcy oraz stosownych komisji,
 5. przedstawiania i zatwierdzenia porządku obrad.

§ 20

 1. Walne Zebranie podejmuje decyzje w formie uchwał i wniosków proceduralnych.
 2. Prawo zgłaszania wniosków o podjęcie uchwały i proceduralnych przysługuje posiadającym prawo głosu stanowiące na Walnym Zebraniu, jeżeli Statut lub niniejszy regulamin nie stanowi inaczej.
 3. Wnioski składa się na ręce protokolanta obrad, w formie pisemnej, podpisane przez wnioskodawcę
  lub wnioskodawców.
 4. O przyjęciu wniosku pod obrady decyduje przewodniczący obrad.
 5. Przewodniczący obrad może odrzucić wniosek jedynie ze względów formalnych, jeżeli nie spełnia wymogów przewidzianych w Statucie lub niniejszym regulaminie.

§ 21

 1. Wnioski proceduralne głosowane są poza porządkiem obrad bezzwłocznie po ich zgłoszeniu.
 2. Nad wnioskiem proceduralnym nie przeprowadza się dyskusji.
 3. Wnioskodawca może krótko uzasadnić wniosek.
 4. Wnioskami proceduralnymi są wnioski dotyczące przebiegu Walnego Zebrania i obradowania, w szczególności są to wnioski o:
 5. zamknięcie lub odroczenie obrad Walnego Zebrania na inny termin,
 6. wybór lub odwołanie przewodniczącego obrad lub jego zastępcy, członków Komisji Skrutacyjnej, Komisji Skrutacyjno-Wyborczej, komisji problemowej lub pomocniczej Walnego Zebrania,
 7. udzielenie i odebranie głosu doradczego obserwatorom lub gościom,
 8. zamknięcie listy mówców,
 9. zarządzenie, przerwanie, odroczenie lub zamknięcie dyskusji,
 10. przejście do porządku obrad,
 11. przyjęcie porządku obrad oraz wykreślnie punktu porządku obrad Walnego Zebrania,
 12. zmianę w sposobie prowadzenia dyskusji,
 13. zmianę w sposobie przeprowadzania głosowania lub głosowanie tajne,
 14. ograniczenie czasu wystąpień mówców,
 15. przeprowadzenie lub zakończenie nieprotokołowanej dyskusji nieformalnej,
 16. zarządzenie obrad zamkniętych,
 17. sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie kworum,
 18. przeliczenie głosów,
 19. powołanie komisji problemowej lub pomocniczej Walnego Zebrania,
 20. przekazanie sprawy odpowiedniej komisji lub zespołowi,
 21. zarządzenie przerwy w obradach,
 22. ustalenie kolejności i sposobu uchwalania wniosków,
 23. uchylenie lub zmianę zarządzenia przewodniczącego obrad.
 24. W razie wątpliwości o zaliczeniu wniosku do wniosków proceduralnych decyduje przewodniczący obrad.
 25. Wnioski proceduralne Walne Zebranie przyjmuje wyłącznie w głosowaniu jawnym.
 26. Wniosek proceduralny o utajnienie głosowania uważa się za przyjęty, jeżeli uzyska poparcie 1/10 uprawnionych do głosowania obecnych na Walnym Zebraniu.

§ 22 

 1. Uchwały głosowane są zgodnie z porządkiem obrad.
 2. Uprawnieni do zgłaszania wniosków o podjęcie uchwały zgłaszają je w trakcie obrad Walnego Zebrania wyłącznie w ramach punktów zatwierdzonego porządku obrad.
 3. Walne Zebranie przyjmuje uchwały zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, jeżeli Statut lub niniejszy regulamin nie stanowi inaczej.
 4. Podjęte uchwały podpisywane są przez przewodniczącego obrad i kontrasygnowane przez Prezesa Stowarzyszenia.
 5. Podjęte uchwały są ewidencjonowane, numerowane i udostępniane członkom Stowarzyszenia przez Zarząd.

§ 23

 1. Przed głosowaniem wniosku o podjęcie uchwały przeprowadza się dyskusję.
 2. Dyskusja może zostać przeprowadzona również w innym celu niż podjęcie uchwały.
 3. Dyskusją kieruje przewodniczący obrad.
 4. Posiadający prawo głosu stanowiące lub głos doradczy mogą zabrać głos:
 5. w dyskusji – według sporządzonej listy,
 6. w dyskusji nieformalnej – bez sporządzania listy, po ogłoszeniu dyskusji nieformalnej, dyskusja nieformalna kierowana jest przez przewodniczącego obrad,
 7. w kwestii formalnej – w sprawie sprostowania, udzielenia istotnych informacji dla przebiegu dyskusji lub głosowania, zwrócenia uwagi na odbieganie od porządku obrad lub tematu dyskusji.
 8. Głos w kwestii formalnej ma pierwszeństwo przed pozostałymi rodzajami głosów w dyskusji.

§ 24

Pytania w listach pytań zadaje się według wcześniej ustalonej kolejności.

§ 25 

 1. Jeżeli Statut lub niniejszy Regulamin nie stanowią inaczej, głosowania przeprowadza się zgodnie z przepisami zawartymi w niniejszym paragrafie.
 2. Głosowanie jawne przeprowadza się przez podniesienie ręki.
 3. W razie braku głosów przeciw i wstrzymujących przewodniczący obrad wobec braku sprzeciwu może ogłosić jednomyślne przyjęcie wniosku przez aklamację, w przeciwnym wypadku głosy zlicza Komisja Skrutacyjna i podaje wyniki do protokołu Walnego Zebrania.
 4. Głosowanie tajne przeprowadza się na przygotowanych w sposób określony przez Komisję Skrutacyjną kartach do głosowania, zaopatrzonych w odcisk pieczęci Stowarzyszenia i parafowanych przez minimum jednego członka Komisji Skrutacyjnej.
 5. Z głosowania tajnego Komisja Skrutacyjna sporządza odrębny protokół, który załącza się do protokołu Walnego Zebrania.
 6. Na podstawie ilości oddanych głosów w głosowaniu jawnym lub protokołu z głosowania tajnego przewodniczący Walnego Zebrania stwierdza i podaje do wiadomości zebranych wynik głosowania.
 7. Za uzyskanie zwykłej większości głosów uważa się uzyskanie większej ilości głosów oddanych za niż głosów oddanych przeciw, bez względu na ilość głosów wstrzymujących się.
 8. Za uzyskanie bezwzględnej większości głosów uważa się uzyskanie większej ilości głosów oddanych za niż głosów oddanych przeciw i wstrzymujących
  się łącznie.

§ 26

 1. Obrady zamknięte zarządzane są wnioskiem proceduralnym lub, jeżeli to wynika z porządku obrad, przez przewodniczącego obrad.
 2. Do udziału w obradach zamkniętych upoważnieni są wyłącznie:
 3. posiadający prawo głosu stanowiące,
 4. osoby upoważnione przez Zarząd, Komisję Rewizyjną lub Walne Zebranie.
 5. Część protokołu sporządzona podczas obrad zamkniętych jest poufna i przechowywana w siedzibie Stowarzyszenia.
 6. Prawo wglądu do poufnej części protokołu mają, oprócz Zarządu, wyłącznie członkowie Komisji Rewizyjnej oraz Przewodniczący Oddziałów.

§ 27

 1. Protokół z Walnego Zebrania sporządzany jest przez protokolanta.
 2. Protokół podpisują przewodniczący obrad i protokolant.
 3. Protokół z Walnego Zebrania zawiera w swej treści bądź w formie załączników:
 4. datę, porządek obrad, imiona i nazwiska przewodniczącego obrad i jego zastępcy oraz protokolanta, skład powołanych komisji i zespołów,
 5. krótki opis przebiegu Walnego Zebrania,
 6. wyniki głosowań,
 7. protokoły z głosowań tajnych,
 8. podjęte uchwały,
 9. listę obecności podpisaną przez uprawnionych do głosowania obecnych na Walnym Zebraniu, odnotowane zmiany liczby obecnych i kworum,
 10. materiały z prac powołanych komisji i zespołów,
 11. inne dokumenty stwierdzające przebieg obrad lub takie, nad którymi Walne Zebranie obradowało.
 12. Protokół z Walnego Zebrania przechowywany jest w siedzibie Stowarzyszenia i udostępniany do wglądu w siedzibie Stowarzyszenia oraz przedstawiany do wglądu na następnym Walnym Zebraniu, z zastrzeżeniem przepisów o protokole z obrad zamkniętych.
 13. Uchwały Walnego Zebrania przekazywane są do Komisji Rewizyjnej.
 14. Osobie uprawnionej do głosowania obecnej na Walnym Zebraniu, którego protokół dotyczy, przysługuje prawo zgłoszenia pisemnego zastrzeżenia do jego treści.
 15. Zastrzeżenie takie jest dołączane do protokołu.

Rozdział III

Komitety Lokalne

§ 28

 1. Komitety Lokalne powołuje i likwiduje Zarząd Stowarzyszenia, w drodze uchwały.
 2. Zarząd Stowarzyszenia powołuje Komitet Lokalny na wniosek minimum 5 Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia, działających w danym regionie Polski, którzy deklarują przystąpienie do Komitetu Lokalnego.
 3. Celem działania Komitetu Lokalnego jest m. in. realizacja celów Stowarzyszenia, promocja Stowarzyszenia, aktywizacja oraz integracja członków Stowarzyszenia, w jego zakresie terytorialnym.
 4. Komitety Lokalne nie są terenowymi jednostkami organizacyjnymi w myśl ustawy „Prawo o stowarzyszeniach”.
 5. Zarząd Stowarzyszenia, może na wniosek lub z inicjatywy własnej bądź Lidera Komitetu Lokalnego uchwalić Regulamin Komitetu Lokalnego.

§ 29

 1. Powołując Komitet Lokalny Zarząd Stowarzyszenia określi jego zakres terytorialny.
 2. Komitety Lokalne mają zakres terytorialny obejmujący co najmniej jedno województwo.

§ 30

 1. Komitetem Lokalnym kieruje Lider Komitetu Lokalnego.
 2. Lidera Komitetu Lokalnego powołuje i odwołuje Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały z własnej inicjatywy lub po wyłonieniu kandydata w drodze lokalnych wyborów.
 3. W celu wsparcia Lidera Komitetu Lokalnego Zarząd Stowarzyszenia może powołać jednego Wice – Lidera Komitetu Lokalnego na zasadach ust. 2 powyżej.
 4. Lider oraz Wice – Lider Komitetu Lokalnego sprawują swoją kadencję w ramach działań wolontarystycznych.
 5. Zarząd Stowarzyszenia lub Lider Komitetu Lokalnego w porozumieniu z Zarządem może przypisywać poszczególne zadania funkcyjne innym Członkom Komitetu Lokalnego.
 6. Wice – Lidera Komitetu Lokalnego powołuje i odwołuje Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały, z własnej inicjatywy lub na wniosek Lidera Komitetu Lokalnego.
 7. Kadencja Lidera i Wice – Lidera Komitetu Lokalnego ustaje wraz z kadencją Zarządu Stowarzyszenia, który powołał Lidera i Wice – Lidera Komitetu Lokalnego.
 8. Lider Komitetu Lokalnego składa Zarządowi Stowarzyszenia sprawozdanie roczne z działania Komitetu Lokalnego oraz informuje na bieżąco, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał o planowanych działaniach.

§ 31 

 1. Zarząd może przeznaczać środki na realizację działań Komitetu Lokalnego.
 2. Zobowiązania w imieniu Komitetów Lokalnych zaciąga Zarząd Stowarzyszenia na wniosek Lidera Komitetu Lokalnego, lub Lider Komitetu Lokalnego w granicach udzielonego przez Zarząd Stowarzyszenia pisemnego pełnomocnictwa.
 3. Komitety Lokalne podejmują zobowiązania oraz wydatkują środki
  po uzyskaniu uprzedniej akceptacji Zarządu w formie pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej.
 4. Akceptacja, o której mowa w ust. 3 dotyczy obligatoryjnie wszystkich wydatków oraz podejmowanych zobowiązań finansowych:
 5. powyżej trzystu (300) złotych brutto jednorazowo lub w częściach w krótkim odstępie czasowym,
 6. w sytuacji, gdy Komitet Lokalny na moment wydatkowania czy podejmowania zobowiązania finansowego, nie jest jednostką samofinansującą się z organizowanych przez ten Komitet wydarzeń.
 7. Rozliczenia kosztów Komitetów Lokalnych odbywają się bezgotówkowo.
 8. Lider Komitetu Lokalnego jest zobowiązany do rozliczania Komitetu Lokalnego m. in. poprzez terminowe dostarczanie do 5 dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu rozliczeniowym dokumentów księgowych
  do siedziby Stowarzyszenia (np. za miesiąc styczeń dokumenty księgowe należy dostarczyć do 5 lutego br. i tak kolejno).
 9. Podejmowanie zobowiązań Komitetu Lokalnego bez uprzedniej zgody Zarządu (w szczególności ust. 4) oraz brak wypełnienia obowiązku z ust. 6, powoduje osobistą odpowiedzialność finansową Lidera Komitetu Lokalnego.

§ 32

 1. Komitety Lokalne zobowiązane są do realizacji następujących projektów cyklicznych w minimalnej ilości na rok:
 2. dwa spotkania typu „Learning Forum”,
 3. cztery spotkania typu „Coaching Cafe”,
 4. jedno wydarzenie typu „Coaching Week”,
 5. dwa spotkania lokalnych Członków Stowarzyszenia.
 6. Zakres i sposób organizacji projektów cyklicznych określonych ust. 1 określi Zarząd w drodze Uchwały.

§ 33

 1. W razie zaprzestania działalności przez Komitet Lokalny lub działalności niezgodnej ze Statutem Stowarzyszenia, Regulaminem Stowarzyszenia, uchwałami władz Stowarzyszenia oraz z wytycznymi Zarządu Stowarzyszenia, Zarząd Stowarzyszenia może podjąć uchwałę o likwidacji Komitetu Lokalnego.
 2. W uchwale o likwidacji Komitetu Lokalnego Zarząd określi sposób likwidacji oraz zmianę przynależności dotychczasowych Członków Stowarzyszenia, którzy przystąpili do likwidowanego Komitetu Lokalnego.

§ 34

Marketing, promocja i PR działań realizowanych przez Komitet Lokalny odbywa się zawsze po uzyskaniu uprzedniej akceptacji Zarządu lub komitetu, któremu Zarząd powierzył zadania z dziedziny marketingu.

 Członkowie Stowarzyszenia mogą mieć status:

a) członków zwyczajnych;

b) członków honorowych;

c) członków wspierających;

 

Rozdział IV

Dyrektorzy tematyczni

§ 35

 1. W celu realizowania działań o szczególnym znaczeniu władze Stowarzyszenia mogą powoływać specjalistów na stanowisko dyrektora tematycznego, m. in. ds. standardów i etyki, ds. akredytacji, ds. marketingu i PR.
 2. Konieczne jest, by specjaliści – kandydaci na stanowisko dyrektora tematycznego spełniali określone wymagania, pozwalające na swobodną współpracę i realizację powierzonych im działań.
 3. Wymagania, o których mowa w ust. 2 powyżej określane są w niniejszym regulaminie lub w podejmowanych przez Władze Stowarzyszenia uchwałach.
 4. Funkcja dyrektora tematycznego jest funkcją honorową i nie pobiera on za swoje działania wynagrodzenia.
 5. Dyrektorzy tematyczni powoływani są przez Zarząd na czas kadencji Władz Stowarzyszenia.

§ 36

 1. W celu opracowywania, promowania standardów etyki zawodowej Coachów oraz zapewnienia ich stosowania, Zarząd Stowarzyszenia powołuje w drodze uchwały Dyrektora ds. Standardów i Etyki.
 2. Dyrektor ds. Standardów i Etyki powinien:

a) cieszyć się nieposzlakowaną opinię oraz pracować zgodnie z zasadami Kodeksu Etycznego ICF, kompetencjami oraz wartościami ICF,

b) posiadać aktualną wiedzę, doświadczenie i umiejętności w zakresie Coachingu oraz co najmniej dobrą znajomość Kodeksu Etycznego ICF,

c) znać zasady działalności IBR (institutional review board)

d) posługiwać się językiem angielskim w stopniu komunikatywnym,

e) cechować się wysoką świadomość etyczną,

f) posiadać aktualną akredytację ICF nieprzerwanie od co najmniej pięciu lat.

§ 37

 1. Do obowiązku Dyrektora ds. Standardów i Etyki należy współpraca z Zarządem Stowarzyszenia w ramach:

  a) tłumaczenia na język polski i dostosowanie do warunków polskich standardów etyki zawodowej Coacha, wypracowanych przez ICF Global,

  b) inicjowania lub prowadzenia działań na rzecz promocji i upowszechniania standardów etyki zawodowej Coacha w Polsce,

  c) przyjmowania i rozpatrywania skarg dotyczących działań Członków Stowarzyszenia niezgodnych ze standardami etyki zawodowej Coacha,

  d) przekazywania w uzasadnionych przypadkach spraw w zakresie stosowania standardów etyki zawodowej Coacha do odpowiednich organów ICF Global,

  e) występowania w imieniu Stowarzyszenia przed organami ICF Global w zakresie stosowania standardów etyki zawodowej Coacha.

  f) wyjaśniania i rekomendowania Zarządowi działań, które należy podjąć w przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszenia Kodeksu Etyki lub standardów ICF,

  g) uczestniczenie w obradach Komitetu Etycznego ICF Global około pięciu razy w trybie on – line.

 2. Środki techniczne i finansowe niezbędne do działania Dyrektora ds. Etyki zapewni Zarząd Stowarzyszenia.

§ 38

 1. W celu opracowywania, promowania standardów edukacyjnych oraz akredytacyjnych zawodowej Coachów oraz zapewnienia ich stosowania, Zarząd Stowarzyszenia powołuje w drodze uchwały Dyrektora ds. Edukacji i Akredytacji
 2. Dyrektor ds. Akredytacji powinien posiadać:

a) cieszyć się nieposzlakowaną opinię oraz pracować zgodnie z zasadami Kodeksu Etycznego ICF, kompetencjami oraz wartościami ICF,

b) posiadać aktualną wiedzę, doświadczenie i umiejętności w zakresie Coachingu oraz co najmniej dobrą znajomość kompetencji coacha ICF,

c) posiadać doświadczenie w nauczaniu coachów oraz kandydatów na coachów w ramach akredytowanej przez ICF Global szkoły coachingowej,

d) posiadać doświadczenie w przeprowadzaniu coachów oraz kandydatów na coachów przez ścieżkę akredytacyjną w ICF Global,

e) posiadać aktualną wiedzę z zakresu ścieżek akredytacyjnych w ICF Global,

f) posiadać aktualną akredytację ICF nieprzerwanie od co najmniej pięciu lat.

§ 39

 1. Do obowiązku Dyrektora ds. Akredytacji należy współpraca z Zarządem Stowarzyszenia w ramach:

  a) inicjowania lub prowadzenia działań informacyjnych dotyczących ścieżek akredytacyjnych ICF,

  b) aktualizacji informacji o akredytacjach ICF, zgodnie z ze zmianami, wprowadzanymi w ICF Global,

  c) tłumaczenia na język polski informacji z zakresu akredytacji ICF,

  d) reprezentowanie podczas kluczowych wydarzeń krajowych i międzynarodowych, związanych z edukacją
  i promocją akredytacji

 2. Środki techniczne i finansowe niezbędne do działania Dyrektora ds. Akredytacji zapewni Zarząd Stowarzyszenia.

§ 40

 1. W celu opracowywania strategii marketingowych oraz promowania Stowarzyszenia, Zarząd Stowarzyszenia powołuje w drodze uchwały Dyrektora ds. Marketingu i PR.
 2. Dyrektor ds. Marketingu i PR powinien:

a) cieszyć się nieposzlakowaną opinię oraz pracować zgodnie z zasadami Kodeksu Etycznego ICF, kompetencjami oraz wartościami ICF,

b) posiadać aktualną wiedzę, doświadczenie i umiejętności w zakresie działań marketingowych i PR – owych, co oznacza doświadczenie na podobnym stanowisku,

c) wykazywać wysokie zdolności komunikacyjne,

d) umiejętnie nawiązywać relacje oraz współpracować z mediami,

e) biegle posługiwać się marketingowymi narzędziami internetowymi.

§ 41

 1. Do obowiązku Dyrektora ds. Marketingu i PR należy współpraca z Zarządem Stowarzyszenia w ramach:

  a) tworzenia strategii marketingowej oraz wizerunkowej Stowarzyszenia,

  b) przygotowywania komunikacji prasowej,

  c) korygowania pod względem językowym publikowanych materiałów,

  d) monitorowania brandingu ICF w Polsce i widoczności ICF Polska w mediach.

 2. Środki techniczne i finansowe niezbędne do działania Dyrektora ds. Marketingu i PR zapewni Zarząd Stowarzyszenia.

Rozdział V
Przepisy końcowe

§ 42

 1. Wszyscy Członkowie Stowarzyszenia, pełniący strategiczne funkcje, tj.:

  a) Prezes Stowarzyszenia oraz Wice – Prezes,

  b) Członkowie Zarządu,

  c) Liderzy oraz Wice – Liderzy Komitetów Lokalnych,

  d) Dyrektorzy tematyczni,

  Zobowiązani są do utrzymywania aktualnej akredytacji ICF Global na poziomie ACC, PCC lub MCC oraz członkostwa w ICF Global dla Oddziału w Polsce (Chapter Poland).

 2. Wyjątek od ust.1 może stanowić zasilenie strategicznego stanowiska osobą bez aktualnej akredytacji ICF Global w sytuacji, kiedy przemawiają za tym wyraźne i znaczące korzyści dla Stowarzyszenia oraz nie wykluczają tego wyjątku zapisy Statutu Stowarzyszenia.
 3. Wszyscy Członkowie Stowarzyszenia zobowiązują się do działania w dobrej wierze i ze szczególną starannością w wypełnianiu swoich zadań w ramach działalności Stowarzyszenia.
 4. Wszyscy Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu oraz Statusu Stowarzyszenia.