Walne Zebranie Cz艂onk贸w

 

18 stycznia 2022

godz. 13:00

Ze wzgl臋du na przed艂u偶aj膮c膮 si臋 sytuacj臋 dot. zagro偶enia COVID-19, podj臋li艣my decyzj臋 o przeprowadzeniu tegorocznego Walnego Zebrania w formie zdalnej. Ponownie b臋dziemy obradowa膰 w takiej formule. Kluczowe jest dla nas Wasze zdrowie oraz zmaksymalizowanie mo偶liwo艣ci Waszego osobistego uczestnictwa w tym wa偶nym wydarzeniu.

Dzia艂amy w ramach obowi膮zuj膮cego prawa, kt贸re w tych trudniejszych czasach znalaz艂o miejsce dla innych, bardziej innowacyjnych rozwi膮za艅 (Ustawa z dn. 7 kwietnia 1989 Prawo o stowarzyszeniach, Dz. U. z 2020 r. poz. 2261, art. 10 ust. 1a i dalej).

Zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa, by przeprowadzi膰 Walne Zebranie w formie on-line, niezb臋dne jest Wasze o艣wiadczenie woli – wyra偶enie zgody. Dokument w formie formularza zosta艂 wys艂any na Wasze adresy mailowe.

Osoby, kt贸re nie b臋d膮 mia艂y mo偶liwo艣ci wzi臋cia udzia艂u w Walnym Zgromadzeniu, mog膮 swoje decyzje przekaza膰 za po艣rednictwem pe艂nomocnika. W tym celu nale偶y wype艂ni膰 dokument – pe艂nomocnictwo, wskazuj膮c swojego reprezentanta. Wype艂nione pe艂nomocnictwo nale偶y zeskanowa膰, a nast臋pnie wraz z zeskanowanym potwierdzeniem nadania pocztowego, przes艂a膰 na adres e-mail: info@icf.org.pl . Wype艂niony dokument nale偶y przes艂a膰 poczt膮 na adres Stowarzyszenia:

ICF POLSKA

D藕wigowa 6

02 – 437 Warszawa

Cz艂onkowie, kt贸rzy chc膮 wzi膮膰 udzia艂 w Walnym Zebraniu, powinni zarejestrowa膰 si臋 tutaj na naszej stronie www.聽 W mailu potwierdzaj膮cym rejestracje otrzymaj膮 link do spotkania oraz kod dost臋pu.

Walne Zebranie rozpocznie si臋 o godzinie 13.00, w聽przypadku braku kworum drugi termin godzina 14.00.

Porz膮dek obrad:

I. 聽Cz臋艣膰 wst臋pna Zebrania聽

 1. Otwarcie Zebrania przez聽Prezesa Zarz膮du Stowarzyszenia.
 2. Sprawdzenie listy obecno艣ci.
 3. Og艂oszenie kworum.
 4. Wyb贸r Przewodnicz膮cego Zebrania.
 5. Wyb贸r Zast臋pcy Przewodnicz膮cego Zebrania.
 6. Wyznaczenie protokolanta zebrania przez聽Zarz膮d Stowarzyszenia.
 7. Wyb贸r Komisji Skrutacyjno-Wyborczej.
 8. Przedstawienie przez聽Przewodnicz膮cego do聽zatwierdzenia porz膮dku obrad.

II. Cz臋艣膰 legislacyjna Zebrania:

 1. Rozpatrzenie i聽zatwierdzenie przedstawionego przez聽Zarz膮d Stowarzyszenia rocznego
  merytorycznego sprawozdania z聽dzia艂alno艣ci Stowarzyszenia oraz聽sprawozdania finansowego i
  bilansu.
 2. Rozpatrzenie i聽zatwierdzenie przedstawionego przez聽Komisj臋 Rewizyjn膮 Stowarzyszenia
  sprawozdania z聽prowadzonej przez聽ni膮 dzia艂alno艣ci.
 3. G艂osowanie w聽przedmiocie udzielania absolutorium cz艂onkom Zarz膮du Stowarzyszenia.
 4. G艂osowanie w聽przedmiocie udzielania absolutorium cz艂onkom Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
 5. Wybory Prezesa, Wiceprezesa i聽pozosta艂ych cz艂onk贸w Zarz膮du Stowarzyszenia.
 6. Wybory cz艂onk贸w Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

III. Dyskusja i聽wolne wnioski

IV. Zako艅czenie Zwyczajnego Walnego Zebrania Cz艂onk贸w Stowarzyszenia.

Informacja kto mo偶e uczestniczy膰

Przypominamy, i偶 w聽Walnym Zgromadzeniu udzia艂 mog膮 bra膰 tylko聽cz艂onkowie zwyczajni stowarzyszenia.

Osoby, kt贸re nie聽mog膮 uczestniczy膰 osobi艣cie mog膮 przekaza膰 swoje pe艂nomocnictwa osobom uczestnicz膮cym w聽Zebraniu Walnym. Pe艂nomocnictwo musi by膰 podpisane i聽przywiezione na聽Walne Zebranie w聽oryginale. Pe艂nomocnictwo jest na聽ca艂e Walne Zgromadzenie.

Osoby, kt贸re nie mog膮 przekaza膰 pe艂nomocnictwa pe艂nomocnikowi osobi艣cie, mog膮 je wys艂a膰 na adres Stowarzyszenia, ze wskazaniem osoby upowa偶nionej do g艂osowania, jednocze艣nie skan upowa偶nienia prosz臋 wys艂a膰 na adres info@icf.org.pl; upowa偶nienie mo偶na wr臋czy膰 te偶 osobie upowa偶nionej do reprezentowania. Je偶eli osoba wskazana na upowa偶nieniu nie b臋dzie obecna na spotkaniu takie pe艂nomocnictwa uwa偶a si臋 za niewa偶ne.

Pe艂nomocnictwo obowi膮zuje w聽dniu Walnego Zebrania Cz艂onk贸w i聽jest pe艂nomocnictwem obowi膮zuj膮cym w聽okre艣lonej dacie.

Polskie Stowarzyszenie Trener贸w Rozwoju Osobistego
ul.聽D藕wigowa 6
02-437聽Warszawa
Polska

Zg艂oszenia kandydatury do Zarz膮du ICF Polska

Osoby obejmuj膮ce stanowiska w Zarz膮dzie Stowarzyszenia, odpowiadaj膮 za nast臋puj膮ce obszary:

 1. Prezes: organizacja pracy stowarzyszenia, wsp贸艂praca z mediami, reprezentacja Stowarzyszenia na zewn膮trz, wsp贸艂praca i komunikacja z ICF Global (obowi膮zkowe uczestniczenie w spotkaniach online i na 偶ywo), wsp贸艂praca w ramach Forum Organizacji Coachingowych, przyznawanie patronat贸w
 2. Cz艂onek Zarz膮du: informowanie o procedurze akredytacji coach贸w i program贸w, uzyskiwanie punk贸w CCE dla ICF Polska, aktualizacja i tworzenie regulamin贸w, um贸w, aspekty prawne, aspekty etyczne i zwi膮zane z nimi dzia艂ania
 3. Cz艂onek Zarz膮du: Komunikacja z cz艂onkami (newsletter, ankiety, bie偶膮ce informacje)
 4. Cz艂onek Zarz膮du: Komunikacja w mediach spo艂eczno艣ciowych (Facebook, LinkedIn)
 5. Cz艂onek Zarz膮du: Skarbnik 鈥 monitorowanie bud偶etu, dokonywanie p艂atno艣ci i rozlicze艅, finanse, wsp贸艂praca z ksi臋gowo艣ci膮, opieka nad stron膮 www (przy wsp贸艂pracy z informatykiem)
 6. Cz艂onek Zarz膮du: koordynacja prac Regionu po艂udniowo-zachodniego (wojew贸dztwa: dolno艣l膮skie, opolskie, 艣l膮skie, lubuskie) 鈥 wspieranie lokalnych lider贸w w bie偶膮cej dzia艂alno艣ci, regularne spotkania on-line z liderami (minimum raz w miesi膮cu), spotkania wyjazdowe (minimum 2 razy w ci膮gu roku)
 7. Cz艂onek Zarz膮du: koordynacja prac Regionu p贸艂nocno-zachodniego (wojew贸dztwa: wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, zachodniopomorskie, pomorskie) 鈥 wspieranie lokalnych lider贸w w bie偶膮cej dzia艂alno艣ci, regularne spotkania on-line z liderami (minimum raz w miesi膮cu), spotkania wyjazdowe (minimum 2 razy w ci膮gu roku)
 8. Cz艂onek Zarz膮du: koordynacja prac Regionu centralno-wschodniego (wojew贸dztwa: mazowieckie, 艂贸dzkie, podlaskie, warmi艅sko-mazurskie) 鈥 wspieranie lokalnych lider贸w w bie偶膮cej dzia艂alno艣ci, regularne spotkania on-line z liderami (minimum raz w miesi膮cu), spotkania wyjazdowe (minimum 2 razy w ci膮gu roku)
 9. Cz艂onek Zarz膮du: koordynacja prac Regionu po艂udniowo-wschodniego (wojew贸dztwa: lubelskie, ma艂opolskie, 艣wi臋tokrzyskie, podkarpackie) 鈥 wspieranie lokalnych lider贸w w bie偶膮cej dzia艂alno艣ci, regularne spotkania on-line z liderami (minimum raz w miesi膮cu), spotkania wyjazdowe (minimum 2 razy w ci膮gu roku)Zg艂oszenie kandydatury
Zg艂oszenia kandydatury do Komisji Rewizyjnej

Zg艂aszaj膮c swoj膮 kandydatur臋 potwierdzam, 偶e聽w聽przypadku wybrania mnie do聽Komisji Rewizyjnej, zobowi膮zuj臋 si臋 do聽anga偶owania si臋 w聽prace ICF Polska w聽ramach wolontariatu i聽nieodp艂atnie. Jednocze艣nie, zobowi膮zuj臋 si臋 do:

鈥 przestrzegania zasad obowi膮zuj膮cych w聽stowarzyszeniu, w聽szczeg贸lno艣ci Statutu, Regulaminu oraz聽Kodeksu Etycznego
鈥 przestrzegania zasad obowi膮zuj膮cych w聽Globalnym Kodeksie Lidera ICF-聽https://coachfederation.org/chapter-leader-ethical-guidelines
鈥 podpisania umowy wolontariackiej
鈥 aktywnego uczestnictwa w聽sesjach online z zarz膮dem odbywaj膮cych si臋 raz w kwartale
鈥 odpowiedzialno艣ci za聽wskazane obszary w聽funkcji cz艂onka Komisji Rewizyjnej zgodnych z Regulaminem Stowarzyszenia

Zg艂oszenie kandydatury
Zapoznaj si臋 z kandydaturami

Zapraszamy do zapoznania si臋 z kandydaturami na Cz艂onk贸w Zarz膮du oraz Komisji Rewizyjnej, dost臋pne tutaj.聽

Pe艂nomocnictwo - Upowa偶nienie (POBIERZ)

Plik do pobrania znajdziesz tutaj

We藕 udzia艂 w Walnym Zebraniu Cz艂onk贸w

Link poszed艂 w korespondencji mailowej do cz艂onk贸w, miejsce rejestracji znajdziesz tutaj

鈥媁 Walnym Zgromadzeniu udzia艂 mog膮 by膰 tylko cz艂onkowie zwyczajni stowarzyszenia. Informacje o cz艂onkostwie znajdziesz tutaj.

Je艣li nie mo偶esz wzi膮膰 udzia艂u osobi艣cie, pami臋taj mo偶esz oraz wzi膮膰 udzia艂 w wyborach on-line – szczeg贸艂y wkr贸tce.

Szczeg贸艂y regulaminu wybor贸w.