Walne Zebranie Członków

 

18 stycznia 2021

godz. 13:00

Ze względu na przedłużające się obostrzenia dot. zagrożenia COVID-19 oraz znikomą przewidywalność ich złagodzenia czy zniesienia, podjęliśmy decyzję o przeprowadzeniu tegorocznego Walnego Zebrania w formie zdalnej. Pierwszy raz będziemy obradować w takiej formule. Kluczowe jest dla nas Wasze zdrowie oraz zmaksymalizowanie możliwości Waszego osobistego uczestnictwa w tym ważnym wydarzeniu.

Działamy w ramach obowiązującego prawa, które w tych trudniejszych czasach znalazło miejsce dla innych, bardziej innowacyjnych rozwiązań (Ustawa z dn. 7 kwietnia 1989 Prawo o stowarzyszeniach, Dz. U. z 2020 r. poz. 2261, art. 10 ust. 1a i dalej).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, by przeprowadzić Walne Zebranie w formie on-line, niezbędne jest Wasze oświadczenie woli – wyrażenie zgody. Dokument w formie formularza został wysłany na Wasze adresy mailowe.

Osoby, które nie będą miały możliwości wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu, mogą swoje decyzje przekazać za pośrednictwem pełnomocnika. W tym celu należy wypełnić dokument – pełnomocnictwo, wskazując swojego reprezentanta. Wypełnione pełnomocnictwo należy zeskanować, a następnie wraz z zeskanowanym potwierdzeniem nadania pocztowego, przesłać na adres e-mail: info@icf.org.pl . Wypełniony dokument należy przesłać pocztą na adres Stowarzyszenia:

ICF POLSKA

Dźwigowa 6

02 – 437 Warszawa

Członkowie, którzy chcą wziąć udział w Walnym Zebraniu, powinni zarejestrować się tutaj na naszej stronie www.  W mailu potwierdzającym rejestracje otrzymają link do spotkania oraz kod dostępu.

Walne Zebranie rozpocznie się o godzinie 13.00, w przypadku braku kworum drugi termin godzina 14.00.

Porządek obrad:

I.  Część wstępna Zebrania 

 1. Otwarcie Zebrania przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia.
 2. Sprawdzenie listy obecności.
 3. Ogłoszenie kworum.
 4. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
 5. Wybór Zastępcy Przewodniczącego Zebrania.
 6. Wyznaczenie protokolanta zebrania przez Zarząd Stowarzyszenia.
 7. Wybór Komisji Skrutacyjno-Wyborczej.
 8. Przedstawienie przez Przewodniczącego do zatwierdzenia porządku obrad.

II. Część legislacyjna Zebrania:

 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przedstawionego przez Zarząd Stowarzyszenia rocznego
  merytorycznego sprawozdania z działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdania finansowego i
  bilansu.
 2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przedstawionego przez Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia
  sprawozdania z prowadzonej przez nią działalności.
 3. Głosowanie w przedmiocie udzielania absolutorium członkom Zarządu Stowarzyszenia.
 4. Głosowanie w przedmiocie udzielania absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
 5. Wybory Prezesa, Wiceprezesa i pozostałych członków Zarządu Stowarzyszenia.
 6. Wybory członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

III. Dyskusja i wolne wnioski

IV. Zakończenie Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

Informacja kto może uczestniczyć

Przypominamy, iż w Walnym Zgromadzeniu udział mogą brać tylko członkowie zwyczajni stowarzyszenia.

Osoby, które nie mogą uczestniczyć osobiście mogą przekazać swoje pełnomocnictwa osobom uczestniczącym w Zebraniu Walnym. Pełnomocnictwo musi być podpisane i przywiezione na Walne Zebranie w oryginale. Pełnomocnictwo jest na całe Walne Zgromadzenie.

Osoby, które nie mogą przekazać pełnomocnictwa pełnomocnikowi osobiście, mogą je wysłać na adres Stowarzyszenia, ze wskazaniem osoby upoważnionej do głosowania, jednocześnie skan upoważnienia proszę wysłać na adres info@icf.org.pl; upoważnienie można wręczyć też osobie upoważnionej do reprezentowania. Jeżeli osoba wskazana na upoważnieniu nie będzie obecna na spotkaniu takie pełnomocnictwa uważa się za nieważne.

Pełnomocnictwo obowiązuje w dniu Walnego Zebrania Członków i jest pełnomocnictwem obowiązującym w określonej dacie.

Polskie Stowarzyszenie Trenerów Rozwoju Osobistego
ul. Dźwigowa 6
02-437 Warszawa
Polska

Zgłoszenia kandydatury do Zarządu ICF Polska

Osoby obejmujące stanowiska w Zarządzie Stowarzyszenia, odpowiadają za następujące obszary:

 1. Prezes: organizacja pracy stowarzyszenia, współpraca z mediami, reprezentacja Stowarzyszenia na zewnątrz, współpraca i komunikacja z ICF Global (obowiązkowe uczestniczenie w spotkaniach online i na żywo), współpraca w ramach Forum Organizacji Coachingowych, przyznawanie patronatów
 2. Członek Zarządu: informowanie o procedurze akredytacji coachów i programów, uzyskiwanie punków CCE dla ICF Polska, aktualizacja i tworzenie regulaminów, umów, aspekty prawne, aspekty etyczne i związane z nimi działania
 3. Członek Zarządu: Komunikacja z członkami (newsletter, ankiety, bieżące informacje)
 4. Członek Zarządu: Komunikacja w mediach społecznościowych (Facebook, LinkedIn)
 5. Członek Zarządu: Skarbnik – monitorowanie budżetu, dokonywanie płatności i rozliczeń, finanse, współpraca z księgowością, opieka nad stroną www (przy współpracy z informatykiem)
 6. Członek Zarządu: koordynacja prac Regionu południowo-zachodniego (województwa: dolnośląskie, opolskie, śląskie, lubuskie) – wspieranie lokalnych liderów w bieżącej działalności, regularne spotkania on-line z liderami (minimum raz w miesiącu), spotkania wyjazdowe (minimum 2 razy w ciągu roku)
 7. Członek Zarządu: koordynacja prac Regionu północno-zachodniego (województwa: wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, zachodniopomorskie, pomorskie) – wspieranie lokalnych liderów w bieżącej działalności, regularne spotkania on-line z liderami (minimum raz w miesiącu), spotkania wyjazdowe (minimum 2 razy w ciągu roku)
 8. Członek Zarządu: koordynacja prac Regionu centralno-wschodniego (województwa: mazowieckie, łódzkie, podlaskie, warmińsko-mazurskie) – wspieranie lokalnych liderów w bieżącej działalności, regularne spotkania on-line z liderami (minimum raz w miesiącu), spotkania wyjazdowe (minimum 2 razy w ciągu roku)
 9. Członek Zarządu: koordynacja prac Regionu południowo-wschodniego (województwa: lubelskie, małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie) – wspieranie lokalnych liderów w bieżącej działalności, regularne spotkania on-line z liderami (minimum raz w miesiącu), spotkania wyjazdowe (minimum 2 razy w ciągu roku)Zgłoszenie kandydatury
Zgłoszenia kandydatury do Komisji Rewizyjnej

Zgłaszając swoją kandydaturę potwierdzam, że w przypadku wybrania mnie do Komisji Rewizyjnej, zobowiązuję się do angażowania się w prace ICF Polska w ramach wolontariatu i nieodpłatnie. Jednocześnie, zobowiązuję się do:

– przestrzegania zasad obowiązujących w stowarzyszeniu, w szczególności Statutu, Regulaminu oraz Kodeksu Etycznego
– przestrzegania zasad obowiązujących w Globalnym Kodeksie Lidera ICF- https://coachfederation.org/chapter-leader-ethical-guidelines
– podpisania umowy wolontariackiej
– aktywnego uczestnictwa w sesjach online z zarządem odbywających się raz w kwartale
– odpowiedzialności za wskazane obszary w funkcji członka Komisji Rewizyjnej zgodnych z Regulaminem Stowarzyszenia

Zgłoszenie kandydatury
Zapoznaj się z kandydaturami

Zapraszamy do zapoznania się z kandydaturami na Członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej, dostępne są tutaj

Pełnomocnictwo - Upoważnienie (POBIERZ)

Plik do pobrania znajdziesz tutaj

Weź udział w Walnym Zebraniu Członków

Link poszedł w korespondencji mailowej do członków, miejsce rejestracji znajdziesz tutaj

​W Walnym Zgromadzeniu udział mogą być tylko członkowie zwyczajni stowarzyszenia. Informacje o członkostwie znajdziesz tutaj.

Jeśli nie możesz wziąć udziału osobiście, pamiętaj możesz oraz wziąć udział w wyborach on-line – szczegóły wkrótce.

Szczegóły regulaminu wyborów.