Walne Zgromadzenie Członków

 

17 czerwca 2020

Collegium Da Vinci

Sala A003

ul. Kutrzeby 10, Poznań

Drodzy Członkowie ICF Polska,

Serdecznie Was zapraszamy na coroczne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 17 czerwca 2020 w Poznaniu, pierwszy termin godzina 13.00, w przypadku braku kworum drugi termin godzina 14.00.

Ze względu na okoliczności zostało ono ustalone w możliwie oddalonym terminie. Mieliśmy nadzieję, że będzie to czas, kiedy będziemy mogli spotkać się już wszyscy osobiście. Pamiętajmy jednak, że sytuacja na świecie jest nadal dynamiczna i dlatego na wszelki wypadek mamy przygotowany scenariusz awaryjny. Gdyby nastąpił powrót zaostrzeń związanych z COVID-19, decyzją Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Walne zostanie zorganizowane przy niezbędnym minimum osób. Pozostali członkowie zostaną zaproszeni do uczestniczenia on-line.

W trakcie części legislacyjnej Zebrania, będą przeprowadzane zmiany statutowe:

Dostosowanie czasu trwania kadencji Władz Stowarzyszenia (prezes, Zarząd, Komisja Rewizyjna) oraz terminów wyborów w ICF Polska do czasu i terminów, obowiązujących w ICF Global – w tym celu niezbędne jest wprowadzenie zmian w Statucie Stowarzyszenia o czasie trwania kadencji. Kadencja Władz Stowarzyszenia będzie trwała rok, jednakże do 31 stycznia każdego roku, a termin wyborów ustalany będzie najpóźniej na ostatni dzień tej kadencji.

Przygotowaliśmy specjalne formularze do składania kandydatur do zarządu ICF Polska. Link do formularza znajduje się tutaj. Zachęcamy chętnych do zgłoszenia. Pozwoli to członkom na zapoznanie się z kandydatami z wyprzedzeniem.

Osoby, które nie mogą uczestniczyć, a chciałyby oddać głos, zapraszamy do pobrania  upoważnienia, które znajduje się tutaj oraz przekazania go osobie, która planuje osobiście stawić się na Walnym Zgromadzeniu. Jednocześnie prosimy o przesłania skanu wypełnionego upoważnienia na adres mailowy: info@icf.org.pl

Jeśli nie możesz wziąć udziału w wyborach osobiście, masz możliwość dołączenia do nas on-line, link do zapisów tutaj

Do zobaczenia!

Zespół ICF Polska

Porządek obrad:

I.  Część wstępna Zebrania 

 1. Otwarcie Zebrania przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia.
 2. Sprawdzenie listy obecności.
 3. Ogłoszenie kworum.
 4. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
 5. Wybór Zastępcy Przewodniczącego Zebrania.
 6. Wyznaczenie protokolanta zebrania przez Zarząd Stowarzyszenia.
 7. Wybór Komisji Skrutacyjno-Wyborczej.
 8. Przedstawienie przez Przewodniczącego do zatwierdzenia porządku obrad.

II. Część legislacyjna Zebrania:

 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przedstawionego przez Zarząd Stowarzyszenia rocznego
  merytorycznego sprawozdania z działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdania finansowego i
  bilansu.
 2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przedstawionego przez Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia
  sprawozdania z prowadzonej przez nią działalności.
 3. Głosowanie w przedmiocie udzielania absolutorium członkom Zarządu Stowarzyszenia.
 4. Głosowanie w przedmiocie udzielania absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
 5. Zmiany statutowe:

  Dostosowanie czasu trwania kadencji Władz Stowarzyszenia (prezes, Zarząd, Komisja Rewizyjna) oraz terminów wyborów w ICF Polska do czasu i terminów, obowiązujących w ICF Global – w tym celu niezbędne jest wprowadzenie zmian w Statucie Stowarzyszenia o czasie trwania kadencji. Kadencja Władz Stowarzyszenia będzie trwała rok, jednakże do 31 stycznia każdego roku, a termin wyborów ustalany będzie najpóźniej na ostatni dzień tej kadencji.

 6. Wybory Prezesa, Wiceprezesa i pozostałych członków Zarządu Stowarzyszenia.
 7. Wybory członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

III. Dyskusja i wolne wnioski

IV. Zakończenie Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

Informacja kto może uczestniczyć

Przypominamy, iż w Walnym Zgromadzeniu udział mogą brać tylko członkowie zwyczajni stowarzyszenia.

Osoby, które nie mogą uczestniczyć osobiście mogą przekazać swoje pełnomocnictwa osobom uczestniczącym w Zebraniu Walnym. Pełnomocnictwo musi być podpisane i przywiezione na Walne Zebranie w oryginale. Pełnomocnictwo jest na całe Walne Zgromadzenie.

Osoby, które nie mogą przekazać pełnomocnictwa pełnomocnikowi osobiście, mogą je wysłać do 08 kwietnia 2018 roku na adres Stowarzyszenia ze wskazaniem osoby upoważnionej do głosowania, jednocześnie skan upoważnienia proszę wysłać na adres info@icf.org.pl; upoważnienie można wręczyć też osobie upoważnionej do reprezentowania. Jeżeli osoba wskazana na upoważnieniu nie będzie obecna na spotkaniu takie pełnomocnictwa uważa się za nieważne.

Pełnomocnictwo obowiązuje w dniu Walnego Zebrania Członków i jest pełnomocnictwem obowiązującym w określonej dacie.

Polskie Stowarzyszenie Trenerów Rozwoju Osobistego
ul. Dźwigowa 6
02-437 Warszawa
Polska

Zgłoszenia kandydatury do Zarządu ICF Polska

Osoby obejmujące stanowiska w Zarządzie Stowarzyszenia, odpowiadają za następujące obszary:

 1. Prezes: organizacja pracy stowarzyszenia, współpraca z mediami, reprezentacja Stowarzyszenia na zewnątrz, współpraca i komunikacja z ICF Global (obowiązkowe uczestniczenie w spotkaniach online i na żywo), współpraca w ramach Forum Organizacji Coachingowych, przyznawanie patronatów
 2. Członek Zarządu: informowanie o procedurze akredytacji coachów i programów, uzyskiwanie punków CCE dla ICF Polska, aktualizacja i tworzenie regulaminów, umów, aspekty prawne, aspekty etyczne i związane z nimi działania
 3. Członek Zarządu: Komunikacja z członkami (newsletter, ankiety, bieżące informacje)
 4. Członek Zarządu: Komunikacja w mediach społecznościowych (Facebook, LinkedIn)
 5. Członek Zarządu: Skarbnik – monitorowanie budżetu, dokonywanie płatności i rozliczeń, finanse, współpraca z księgowością, opieka nad stroną www (przy współpracy z informatykiem)
 6. Członek Zarządu: koordynacja prac Regionu południowo-zachodniego (województwa: dolnośląskie, opolskie, śląskie, lubuskie) – wspieranie lokalnych liderów w bieżącej działalności, regularne spotkania on-line z liderami (minimum raz w miesiącu), spotkania wyjazdowe (minimum 2 razy w ciągu roku)
 7. Członek Zarządu: koordynacja prac Regionu północno-zachodniego (województwa: wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, zachodniopomorskie, pomorskie) – wspieranie lokalnych liderów w bieżącej działalności, regularne spotkania on-line z liderami (minimum raz w miesiącu), spotkania wyjazdowe (minimum 2 razy w ciągu roku)
 8. Członek Zarządu: koordynacja prac Regionu centralno-wschodniego (województwa: mazowieckie, łódzkie, podlaskie, warmińsko-mazurskie) – wspieranie lokalnych liderów w bieżącej działalności, regularne spotkania on-line z liderami (minimum raz w miesiącu), spotkania wyjazdowe (minimum 2 razy w ciągu roku)
 9. Członek Zarządu: koordynacja prac Regionu południowo-wschodniego (województwa: lubelskie, małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie) – wspieranie lokalnych liderów w bieżącej działalności, regularne spotkania on-line z liderami (minimum raz w miesiącu), spotkania wyjazdowe (minimum 2 razy w ciągu roku)

  Zgłoszenie kandydatury

Zgłoszenia kandydatury do Komisji Rewizyjnej

Zgłaszając swoją kandydaturę potwierdzam, że w przypadku wybrania mnie do Komisji Rewizyjnej, zobowiązuję się do angażowania się w prace ICF Polska w ramach wolontariatu i nieodpłatnie. Jednocześnie, zobowiązuję się do:

– przestrzegania zasad obowiązujących w stowarzyszeniu, w szczególności Statutu, Regulaminu oraz Kodeksu Etycznego
– przestrzegania zasad obowiązujących w Globalnym Kodeksie Lidera ICF- https://coachfederation.org/chapter-leader-ethical-guidelines
– podpisania umowy wolontariackiej
– aktywnego uczestnictwa w sesjach online z zarządem odbywających się raz w kwartale
– odpowiedzialności za wskazane obszary w funkcji członka Komisji Rewizyjnej zgodnych z Regulaminem Stowarzyszenia

Zgłoszenie kandydatury
Pełnomocnictwo - Upoważnienie (POBIERZ)

Plik do pobrania:

Upoważnienie 2020

Opisy kandydatur osób startujących w wyborach w dniu 17 czerwca 2020 znajdziesz tutaj

 

W Walnym Zgromadzeniu udział mogą być tylko członkowie zwyczajni stowarzyszenia. Informacje o członkostwie znajdziesz tutaj.

Jeśli nie możesz wziąć udziału osobiście, pamiętaj możesz wypełnić upoważnienie oraz wziąć udział w wyborach on-line

Szczegóły regulaminu wyborów.