Komisja Etyki ICF Polska

International Coach Federation jest pionierem w obszarze etyki zawodowej coacha. Pierwszy na świecie Kodeks Etyczny coacha został spisane właśnie w ICF, a w 2016 r. został on zmieniony i unowocześniony zgodnie z aktualną wiedzą i praktyką etyczną. Każdy członek ICF oraz akredytowany coach zobowiązuje się pisemnie do przestrzegania Kodeksu Etycznego ICF. Dzięki takim standardom klient wybierając coacha ICF jest pewien, że zna on etyczne zasady pracy z ludźmi w coachingu i będzie pracował zgodnie z nimi. W przypadku świadomego czy nieświadomego naruszenia zasad etycznych przez coacha ICF istnieje procedura Ethical Conduct Review (ECR), która może być uruchomiona na wniosek klienta.

W Polsce ICF chce promować wiedzę etyczną, wzmacniać etyczne działania coachów, zwracać uwagę na newralgiczne momenty w pracy coacha, pomagać rozwiązywać dylematy etyczne w codziennej praktyce swoich członków i sympatyków.

Do wspierania tych działań powołany został Dyrektor ds Etyki. W kadencji 2018-2019 tę funkcję pełni  Dr Tatiana Krawczyńska-Zaucha PCC ICF

Wszelkie pytania dotyczące etyki coacha, interpretacji Kodeksu Etycznego ICF, dylematów etycznych w pracy coacha, spotkań dotyczących etyki coacha oraz ewentualnych sporów należy kierować na adres: etyka@icf.org.pl

Spotkania dotyczące etyki coacha patrz zakładka: aktualności.