Superwizja w coachingu

W zawodach pomocniczych co do zasady funkcjonuje pojęcie superwizji, która pomaga skupić się na potrzebach innych, pomaga rozwiać wątpliwości. Superwizja jest niezwykle istotna, kiedy pojawia się wypalenie zawodowe, obwinianie innych, otoczenia czy nas samych.

Superwizja to bezpieczne środowisko dla rozstrzygania kwestii zawodowych coacha, jego refleksji nad dotychczasową pracą. To również przestrzeń, gdzie coach może spotkać się z ekspertem, może zasięgnąć jego opinii, wyciągnąć wnioski, które pomogą zaplanować przyszłe zmiany dotyczące rozwoju zawodowego i doskonalenia się.

Do podstawowych filarów Superwizji zalicza się Zarządzanie i kwestie zawodowe, Wsparcie oraz Rozwój. Istotę stanowi właściwe zbalansowanie wspomnianych filarów, jak również przejście na tzw. meta poziom, które pozwala na dokonanie przemyśleń. W samej sesji Superwizji ważne jest pokazanie uznania klientowi Superwizji (coachowi), wskazanie równoległych procesów, rozpoznanie nastawień i skryptów, detekcja transferów i kontratransferów, jak również detekcja projekcji.

Superwizja w coachingu w bezpośredni sposób związana jest z analizą transakcyjną (Eric Berne), jak również cyklem Kolba oraz teorią modelu siedmiu oczu (osobowość klienta, proces coachingu, relacja coachingowa, osobowość coacha, relacja superwizji, superwizor, większy obraz, to, co nienazwane oraz dusza superwizji (cel, misja).

Superwizja to interakcja, która zachodzi gdy coach co pewien czas zwraca się ze swymi doświadczeniami z pracy coachingowej do superwizora aby podjąć refleksyjny dialog i współuczestniczącą naukę dla rozwoju i korzyści coacha oraz jego klientów.       (robocza definicja ICF)

 1. Zagadnienia związane z etyką pracy coacha
 2. Zagadnienia związane z pragmatyką pracy coacha
 3. Zagadnienia związane ze specyficznymi problematykami pracy coacha
 4. Zagadnienia związane z rozwojem profesjonalnym i osobistym coacha
 5. Zagadnienia związane z higieną psycho-fizyczną pracy coacha
 1. Kontraktowanie superwizji i monitorowanie realizacji kontraktu
 2. Relacja superwizyjna oparta na obecności coaczującej i etyce coachingu
 3. Inspiracja, prowokacja i wsparcie rozwoju kompetencji i zasobów zawodowych coacha
 4. Facylitowanie rozwoju świadomości zawodowej i etycznej coacha

Zarządzanie postępami procesu i odpowiedzialnością obydwu stron

Superwizja coachingu Mentor Coaching
Okresowo w trakcie praktyki coachingowej Przy kolejnych stopniach akredytacji
Proces lub procesy bez terminu końcowego Sformalizowany proces minimum 3 miesięczny
Proces spersonalizowany w ramach przyjętych standardów etyki i definicji coachingu Proces wystandaryzowany i mający na celu standaryzację kompetencji coacha
Superwizor coachuje coacha (najczęściej zadaje coachowi pytania prowokujące refleksję) Mentor coach mentoruje coacha  (najczęściej odpowiada na pytania coacha)
Nastawiona na indywidualny rozwój coacha i jego specyficznej praktyki coachingowej Nastawiony na rozwój standardowych kompetencji zawodowych coacha
Punktem wyjścia jest aktualna praktyka coacha Punktem wyjścia jest idealny wzorzec coachingu
Cele superwizji wyznacza dla siebie coach we współpracy z superwizorem Cele mentor coachingu wyznaczone są przez standardy ICF
Nie istnieje 1 wzorzec realizacji celów superwizji Istnieje zasadniczo 1 wzorzec realizacji celów mentor coachingu
Stopień realizacji celów superwizji jest przedmiotem dialogu coacha z superwizorem Stopień realizacji celu mentor coachingu podlega ocenie mentora / asesora
Efekty superwizji są odczuwane przez samego coacha, jego klientów, jego otoczenie Efekty mentor coachingu może sprawdzić zewnętrzny asesor
Superwizja bierze pod uwagę osobowość, historię, doświadczenia coacha oraz specyfikę klientów z którymi on pracuje Mentor coaching abstrahuje od osobowości, historii, doświadczenia coacha oraz od specyfiki klientów z którymi on pracuje
Konieczna jest tzw. „chemia” w relacji pomiędzy superwizorem a coachem Relacja pomiędzy mentor-coachem a coachem wystarczy by była profesjonalna
Konieczne jest by superwizor sam był stale w procesie superwizji jako coach Nie ma potrzeby by mentor coach stale był mentorowany przez innego coacha
Im więcej zbierasz doświadczeń jako coach, tym bardziej potrzebujesz superwizji Im jesteś mniej doświadczonym coachem, tym bardziej potrzebujesz mentor coachingu
Metoda zasadniczo coachingowa, choć  z elementami zarówno szkolenia jak doradztwa Metoda zasadniczo szkoleniowa i doradcza, choć korzystająca z narzędzi coachingowych
 • Superwizja jest pracą rozwojową dla doświadczonych, praktykujących coachów

W Superwizji uczestniczy doświadczony coach (lub coachowie) oraz superwizor, który jest aktywnie działającym coachem o doświadczeniu większym niż doświadczenie osób superwizowanych. Superwizor powinien stanowić dla superwizowanych  autorytet merytoryczny i etyczny.

 • Interwizja jest pracą rozwojową zarówno dla doświadczonych jak i początkujących coachów, a także studentów i adeptów coachingu .

W Interwizji uczestniczą osoby o mniej więcej podobnym doświadczeniu, przy czym mogą być to osoby zupełnie początkujące w coachingu. Wszyscy uczestnicy interwizji udzielają informacji zwrotnych, których użyteczność i waga jest indywidualnie oceniana przez pozostałych uczestników.

Te różnice zasadniczo odzwierciedlają różnice pomiędzy szkoleniem jako takim, a coachingiem.

Superwizorem ICF PL jest osoba wpisana do oficjalnego Rejestru Superwizorów ICF PL na podstawie aplikacji zweryfikowanej przez Zespół DEA ICF PL i zatwierdzonej przez Zarząd ICF PL

 

SUPERWIZOR ICF PL to:

 

 1. Praktykujący Coach PCC lub MCC, będący aktualnie członkiem ICF, który:
 2. Rozumie  proces superwizji i  umiejętnie go wykorzystuje  w  pracy z klientem;
 3. Ma odpowiednie doświadczenie w prowadzeniu coachingu (minimum 500 godzin pracy z klientami)  i superwizji (minimum 10 godzin pracy superwizyjnej w relacji indywidualnej i /lub grupowej).
 4. Utrzymuje  standardy etyczne wymagane w organizacji, której jest członkiem ( ICF)
 5. Ma  świadomość, że ważne jest  rozwijanie siebie samego jako superwizora, w tym poddawanie własnej  pracy coachingowej superwizji
 6. Jest gotowy oferować różnorodne modele/podejścia pracy coachingowej odpowiadające potrzebom coacha, w tym – potrafi posługiwać się minimum 3  modelami pracy superwizyjnej.
 7. Jest w stanie dostosować się do różnych form współpracy – osobiście, przez telefon, grupowo lub indywidualnie
 8. Rozumie sposoby, w jaki ludzie i systemy działają wewnątrz organizacji (posiada odpowiednią wiedzę i/ lub przygotowanie psychologiczne i/lub socjologiczne i/lub pedagogiczne)
 9. kontynuuje poszerzanie wiedzy o podejściach i metodach coachingowych poza pierwszy kurs coachingowy ( minimum 125 godzin kształcenia w zakresie coachingu)
 10. Zgadza się poddawać co 3 lata procesowi weryfikacji przez DEA ICF PL
 11. Aktywnie uczestniczy w działaniach ICF Polska dotyczących superwizji
 12. Aktywnie uczestniczy w działaniach ICF Polska dotyczących etyki

pierwsza przy wpisie do Rejestru, a następnie raz na 3 lata – merytorycznie przez zespół DEA, formalnie przez Zarząd ICF PL

 • Superwizor ICF Polska powinien być aktualnym członkiem ICF (opłacone składki)
 • Przed umieszczeniem superwizora w oficjalnym Rejestrze Superwizorów ICF Polska, kandydat na superwizora ICF PL przesyła aplikację do weryfikacji prze DEA ICF PL (2 członków niezależnie od siebie)
 • Aplikacja superwizora ICF PL powinna zawierać co najmniej następujące dokumenty:
 1. – wykaz przeprowadzonych superwizji w ciągu ostatnich 3 lat
 2. – opis metodologii swojej racy superwizyjnej
 3. – informacje nt. swojego wykształcenia w zakresie superwizji
 4. – informacje nt. własnej pracy z superwizorem
 • Weryfikacja rozwoju Superwizora (co 3 lata) uwzględniać będzie następujące kryteria:
 1. – Szkolenia oraz działania podnoszące kompetencje w zakresie superwizji
 2. – Szkolenia oraz działania podnoszące kompetencje w zakresie etyki
 3. – Szkolenia oraz działania podnoszące kompetencje w zakresie coachingu
 4. – Prowadzenie superwizji, w tym dla członków ICF PL
 • Każdej weryfikacji superwizora ICF dokonuje 2 członków Zespołu DEA ICF, pracujących niezależnie, a następnie w przypadku ich zgodnej pozytywnej oceny wnioskuje o zatwierdzenie przez Zarząd i wpis lub prolongatę wpisu do Rejestru Superwizorów ICF PL