Międzynarodowa Konferencja i Targi Coachingu – REGULAMIN

Regulamin

Międzynarodowej Konferencji i Targów Coachingu

pt: „Rozwijaj biznes i życie z coachingiem”

 

 • 1 Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy dokument jest regulaminem Międzynarodowej Konferencji i Targów Coachingu pt. „Rozwijaj biznes i życie z coachingiem”, zwanej dalej Konferencją.
 2. Organizatorem Konferencji jest ICF Polska, zwanej dalej Organizatorem.
 3. Konferencja odbywa się w terminie i miejscu wyznaczonym przez Organizatora.
 4. Uczestnikiem Konferencji jest każdy, uprawniony do otrzymania biletu na Konferencję w drodze zakupu bądź w sposób wskazany przez Organizatora.
 5. Przepisy niniejszego Regulaminu  stanowią  integralną  część  zgłoszenia  uczestnictwa  w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników.
 6. W ramach Konferencji odbędą się warsztaty oraz prelekcje edukacyjne, związane z tematyką coachingową.
 7. Terminy wszystkich wydarzeń związanych z Konferencją zostaną podane w programie, zamieszczonym do wglądu Uczestników na stronie internetowej http://icf.org.pl/international-coaching-expo-and-conference/ oraz fanpage’u ICF Polska.

 

 • 2 Opłaty

 

 1. Udział w Konferencji dla wszystkich Uczestników jest odpłatny.
 2. Wysokość opłaty, sposób oraz termin zapłaty za udział w Konferencji są zamieszczone na stronach  internetowych Organizatora oraz https://konferencjaicf.evenea.pl/
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do prowadzenia cenowych akcji promocyjnych,

w szczególności do udzielenia zniżek od ceny podstawowej.

 

 • 3 Warunki uczestnictwa

 

 1. Liczba osób uczestniczących w Konferencji jest ograniczona.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest zgłoszenie w Konferencji poprzez zakup biletów, dostępnych na stronie internetowej: https://konferencjaicf.evenea.pl/
 3. Brak wpływu środków za zakupiony bilet uprawnia Organizatora do anulowania zgłoszonego uczestnictwa, bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej.
 4. Uczestnik zobowiązany jest do dokonania rejestracji w dniu Konferencji, celem potwierdzenia obecności. Konieczne jest okazanie potwierdzenie zakupu uczestnictwa w Konferencji.
 5. Udział osoby niepełnoletniej w Konferencji możliwy jest jedynie na podstawie pisemnej zgody opiekuna prawnego oraz w towarzystwie osoby pełnoletniej.
 6. Zgłoszenie uczestnictwa jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 7. Koszty przejazdu, noclegów i wyżywienia Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

 

 • 4.  Rezygnacja z udziału w Konferencji
 1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Konferencji.
 2. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Konferencji powinna być dokonana w formie pisemnej, wysłanej na adres e-mail info@icf.org.pl jako zeskanowany ręcznie podpisany dokument lub dokument .pdf z elektronicznym podpisem
 3. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Konferencji na 7 dni przed jej rozpoczęciem, opłata konferencyjna nie podlega zwrotowi.

 

 • 5 Konkursy
 1. Organizator ma możliwość przeprowadzania w trakcie Konferencji różnych zabaw, loterii czy konkursów.
 2. Przewidziane nagrody  gwarantowane są przez sponsorów czy dobrowolnych darczyńców.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za formę realizacji i jakość usług oraz jakość przedmiotów materialnych, stanowiących otrzymane nagrody.
 4. Z udziału w konkursach wyłączone są osoby, ściśle zaangażowane w organizację Konferencji.
 5. Prelegenci oraz Prowadzący mają możliwość uczestnictwa w wyżej wymienionych działaniach za wyjątkiem tych, które mają miejsce bezpośrednio podczas ich wystąpień.

 

 • 6 Odpowiedzialność Organizatora
 1. Organizator zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby zagwarantować warunki organizacyjne Konferencji zgodne z opisem na stronie internetowej Organizatora.
 2. Organizator ustala plan Konferencji oraz zastrzega sobie prawo do zmian w programie Konferencji, nawet w dniu, w którym odbywa się Konferencja, w tym prawo do zmian rozkładu czasowego i kolejności wystąpień.
 3. Zmiany w programie Konferencji, o których mowa powyżej nie mogą stanowić podstawy do kierowania roszczeń finansowych wobec Organizatora.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konferencji w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych. W takim przypadku wszystkie wpłaty wniesione przez uczestnika Organizator zwróci Uczestnikowi w pełnej wysokości
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy należące do Uczestnika, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.

 

 • 7 Odpowiedzialność Uczestnika
 1. Uczestnik zobowiązuje się zastosować się do wymagań niniejszego Regulaminu,

jak również stosowania się podczas Konferencji do zasad bezpieczeństwa oraz instrukcji

i poleceń organizacyjno ­ technicznych przedstawicieli Organizatora.

 1. W szczególności na terenie przeznaczonym celom Konferencji zabronione jest:
  1. sprzedaż napojów alkoholowych,
  2. sprzedaż i używanie narkotyków (środków odurzających, psychotropowych i innych o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii ­ jt. DZ.U. z 2012 r. poz. 124 , z późn. zm.).
  3. wnoszenie broni palnej i innych niebezpiecznych przedmiotów.
 2. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektu, na którym odbywa się Konferencja.

 

 • 8 Ochrona danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych jest ICF Polska.
 2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konferencji,

w tym stworzenia listy uczestników, a także w celu dokonania rozliczenia transakcji

z tytułu opłat za Konferencję oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń opłaty

za Konferencję lub innych.

 1. Dokonując rejestracji Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów przeprowadzenia Konferencji, w tym stworzenia listy Uczestników.
 2. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. 133 z dnia 29 października 1997 r., poz. 833.) Organizator Konferencji nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom.
 3. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawy oraz żądanie usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w Konferencji.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do korzystania z serwisów zewnętrznych celem przeprowadzenia niezbędnych czynności, gwarantujących prawidłowy przebieg Konferencji w szczególności sprzedaży biletów czy rejestracji.
 5. Podczas Konferencji Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne i video.

Uczestnictwo w wydarzeniach jest połączone z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku każdego z Uczestników, Prelegentów i Prowadzących w materiałach informacyjnych i promocyjnych Organizatora.

 

 • 9 Postanowienia końcowe
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.
 2. Konferencja ma charakter zamknięty i nie stanowi  imprezy   masowej   w   rozumieniu   Ustawy   z   dnia   23   marca2009   roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 nr 62, poz. 504).
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.